« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Zrušení ochranného opatření ze dne 29.6.2021 k omezení překročení státní hranice ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 1
<br> Praha 21.července 2021
<br> Č.j.: MZDR 20599/2020-101/PRO
<br> *MZDRX01GWF04*
MZDRX01GWF04
<br> Z R U Š E NÍ O C HR AN N É H O O PAT Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),postupem podle § 68 odst.1 a
3 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br>
I <.>
ruší ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.června 2021 <,>
č.j.MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN <.>
<br>
II <.>
Toto zrušení ochranného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.června 2021,č.j.MZDR
20599/2020-91/MIN/KAN,mělo být zrušeno ochranným opatřením ze dne 2.července 2021 <,>
č.j.MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN.Toto ochranné opatření však bylo zrušeno ochranným
opatřením ze dne 8.července 2021,č.j.MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN,aniž by nabylo
účinnosti.Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.června 2021,č.j.MZDR
20599/2020-91,proto nikdy nebylo zrušeno.Vzhledem k tomu,že toto ochranné opatření již
není způsobilé upravovat právní vztahy,ale nadále právně existuje,přistoupilo ministerstvo
pro přehlednost a z důvodu právní jistoty k výslovnému zrušení předmětného ochranného
opatření <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.et Mgr.XXXX XXXXXXX,MHA,v.r <.>
ministr zdravotnictví

Načteno

edesky.cz/d/4776960

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz