« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - oznámení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0a08eeea0cb54d3a85dd1473c02f2c58.pdf (185.14 kB)
Městský úřad Poděbrady
odbor dopravy
<br> Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
tel.325 600 430,fax 325 614 486,e-mail: doprava@mesto-podebrady.cz
<br> ____________________________________________________________________________________________
<br> e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz úřední hodiny: po a st 8-11,12-17 hod.čt 8-11 tel.: 325 600 211 IČ: 00239640
internet: www.mesto-podebrady.cz podatelna MěÚ: po a st 7-17,út a čt 7-15,pá 7-14 hod.DIČ: CZ00239640
<br> AŽD Praha s.r.o <.>
Žirovnická 3146/2,Záběhlice
106 00 PRAHA 10
IDDS: z77cc7s 77cc7s
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
NAŠE ZN.:
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> DATUM
<br> 18.6.2021
MEUPDY/0036127/DOP/2021/SGL
<br> XXXX XXXXXXXXX Glattová
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
gombikova@mesto-podebrady.cz
<br> 14.7.2021
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy č.49/2021
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.1) a 6)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále
XXX XXXXX o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a právních úprav,po předchozím
písemném souhlasu Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Středočeského kraje <,>
Územního odboru vnější služby Nymburk,Dopravního inspektorátu,Boleslavská 1831,288 29
Nymburk s realizací předloženého návrhu dopravního značení č.j.KRPS-146343-1/ČJ-2021-010806-
ZU ze dne 30.června 2021,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> firmě AŽD Praha s.r.o <.>,se sídlem Žirovnická 3146/2,Záběhlice,106 00 Praha 10,IČ 480 29 483 <,>
zastoupené na základě plné moci ze dne 2.6.2021 obchodní společností ASIG s.r.o <.>,se sídlem
Budovatelů 324,533 12 Chvaletice,IČ 259 54 849,přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/3249
mezi obcemi Běrunice a Běruničky v místě železničního přejezdu č.P4574,správní obvod
Poděbrady,z důvodu zachování bezpečnosti ...
4b4c818190d344478ec6d518b8cb8ab4.pdf (393.19 kB)
Eli-TTW.?.<.> ::;Í'LZ' _"3—4- Bělé—“:?
<br> JID: PCR01ETRpo1 38593462
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
<br> Územní odbor Nymburk
<br> ' " :'Í ;; :."',Dopravní inspektorát
<br> KRPS—146343-1IČJ-2021-01OSOB-ZU 30.června 2021 Počet listů: 1 Přílohy: 1/1 Asíg s.r.o <.>
<br> Budovatelů 324 533 12 Chvaletice
<br> Silnice č.III13249 -— výstavba PZS — stanovisko DI PČR Nymburk <.>
<br> Dopravni inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci,Vám po prostudování a provedeném šetření,vydává následující stanovisko <.>
<br> Předmětem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je označení železničního přejezdu č.P4574 při výstavbě přjezdověho zabezpečovacícho systému na silnici č.Ill/3249 mezi obcemi Běrunice a Běruničky <.>
<br> Dopravni inspektorát PČR Nymburkjako příslušný orgán podle 5 77 odst.2) písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> SOUHLASÍ
<br> s realizaci předloženého návrhu dopravního značení při dodržení níže uvedených podmínek <.>
<br> Dopravní značení,které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu,bude zakryto <.>
<br> Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66 <.>
<br> Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní <.>
<br> Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899 <.>
<br> Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na akci ihned odstraněny <.>
<br> Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky,které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu <.>
<br> Zpracoval: nprap.XXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> z r.por.Bc.X...

Načteno

edesky.cz/d/4767516

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz