« Najít podobné dokumenty

Obec Křížkový Újezdec - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křížkový Újezdec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

938-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci.pdf
Č.ev.: 265835/2021 Počet stejnopisů: 6
V Říčanech dne: 14.7.2021 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 265835/2021
Č.j.: 249580/2021-MURI/OSAD 3K značky s.r.o <.>
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 6 Jiráskova 1519
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Říčany
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 14.7.2021
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX,souhlasu dotčených obcí
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na silnici III/00326,III/00326a,II/603,III/00318 a komunikacích dotčených objízdnou trasou z důvodu provádění
stavebních prací – oprava povrchu silnice
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou 3K značky s.r.o.<,>
sídlem Jiráskova 1519,251 01 Říčany z 06/2021 schváleného Policií ČR DI XXXXX venkov – JIH – viz příloha
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o uzavírce komunikace vydané odborem dopravy
Městského úřadu v Říčanech pod č.j.249580/2021-MURI/OSAD,č.ev.265826/2021 <.>
<br> Zodpovědná osoba: Ing.XXXXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br> Č...
938-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci.pdf
LEGENDA
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ 6/2021 A41:8000
<br> AKCE
<br> Příloha
Situace DIO - silnice III.třídy
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.czhofman@3kznacky.cz
<br> ZADAVATEL
<br> Ing.Matěj HofmanIng.XXX XXXXX
<br> vanek@Xkznacky.cz
<br> Křižíkový Újezdec
<br> Křížkový Újezdec,oprava povrchu
<br> C.1
<br> ZKP Kladno s.r.o <.>
<br> B1
E13
<br> STAVBY VOZIDEL MIMO
<br> Z2
5xS7 typ1
<br> 1
1
<br> 1
1
<br> 1
<br> IP10a
<br> B1
E3a
<br> 80m
<br> Návrh - Přechodné
DZ
<br> B1
<br> Pracovní místo
<br> III/00326
<br> Směr Olešky
<br> Směr Křížkový Újezdec
<br>
Listy a pohledy
Model
938-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci.pdf
LEGENDA
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ 6/2021 A41:5000
<br> AKCE
<br> Příloha
Přehledná Mapa
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.czhofman@3kznacky.cz
<br> ZADAVATEL
<br> Ing.Matěj HofmanIng.XXX XXXXX
<br> vanek@Xkznacky.cz
<br> Křižíkový Újezdec
<br> Křížkový Újezdec,oprava povrchu
<br> C.2
<br> ZKP Kladno s.r.o <.>
<br> B1
E13
<br> STAVBY
VOZIDEL
MIMO
<br> Z2
5xS7 typ
<br> 1
1
<br> 1
1
<br> 1
1
<br> IP
10
<br> b
<br> ČE
NĚ
TI
CE
<br> IP
22
<br> A
ČE
<br> NE
TIC
<br> E
<br> ME
ZI O
<br> BCE
MI K
<br> ŘÍŽ
KOV
<br> Ý Ú
JEZ
<br> DEC
<br> SIL
NIC
<br> E Č
<.> II
<br> I/0
03
<br> 26
<br> PO
ZO
<br> R
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> IP10a
<br> B1
<br> E3a350m
<br> IP10b
<br> Návrh - Přechodné
DZ
<br> B1
<br> Pracovní místo
<br> III/00
326
<br> III/00326a
<br> III/00326
<br> "S
ILN
<br> IC
E
<br> Č <.>
III
<br> /00
32
<br> 6
ME
<br> ZI
OB
<br> CE
MI
<br> KŘ
ÍŽO
<br> VÝ
Ú
<br> JE
ZD
<br> EC
A
<br> Č
EN
<br> ET
IC
<br> E
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> "
<br> Sm
ěr
<br> Če
ně
<br> tic
e
<br> Směr Petříkov
<br> Směr Sulice
<br> E13
B28
<br> MIM
O
<br> BUS
<br> Provizorní zastávka BUS
<br>
Listy a pohledy
Model
938-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci.pdf
LEGENDA
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ 6/2021 A41:5000
<br> AKCE
<br> Příloha
Přehledná Mapa
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.czhofman@3kznacky.cz
<br> ZADAVATEL
<br> Ing.Matěj HofmanIng.XXX XXXXX
<br> vanek@Xkznacky.cz
<br> Křižíkový Újezdec
<br> Křížkový Újezdec,oprava povrchu
<br> C.3
<br> ZKP Kladno s.r.o <.>
<br> ČE
NĚ
TIC
E
<br> IS1
1c
<br> IS11b
<br> ČENETICE
<br> IP2
2
<br> A Č
EN
<br> ET
ICE
<br> MEZ
I OB
<br> CEM
I KŘ
<br> ÍŽKO
VÝ Ú
<br> JEZ
DEC
<br> SIL
NIC
<br> E Č
<.> III
<br> /00
326PO
<br> ZO
R
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> IP22
<br> A ČENETICE
<br> MEZI OBCEMI KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC
<br> SILNICE Č.III/00326
POZOR
<br> UZAVŘENA
<br> III/
00
<br> 32
6
<br> III/
00
<br> 31
5
<br> II/603
<br> II/603
<br> "SILNICE Č.III/00326
<br> MEZI OBCEMI KŘÍŽOVÝ ÚJEZDEC
<br> A ČENETICE
<br> UZAVŘENA"
<br> "SI
LN
<br> ICE
Č <.>
<br> III/
003
<br> 26
<br> ME
ZI O
<br> BC
EM
<br> I
<br> KŘ
ÍŽO
<br> VÝ
ÚJ
<br> EZ
DE
<br> C A
ČE
<br> NE
TIC
<br> E
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> "
<br> Smě
r Su
<br> lice
<br> Směr Hlubočinka Smě
r Kří
<br> žkov
ý Új
<br> ezde
c
<br> Směr Želivec
<br> Návrh - Přechodné
DZ
<br> B1
<br> IS11c
<br> Hlavní
<br>
Listy a pohledy
Model
938-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci.pdf
Sm
ěr
<br> Ra
dě
<br> jov
ice
<br> LEGENDA
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ 6/2021 A41:5000
<br> AKCE
<br> Příloha
Přehledná Mapa
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.czhofman@3kznacky.cz
<br> ZADAVATEL
<br> Ing.Matěj HofmanIng.XXX XXXXX
<br> vanek@Xkznacky.cz
<br> Křižíkový Újezdec
<br> Křížkový Újezdec,oprava povrchu
<br> C.4
<br> ZKP Kladno s.r.o <.>
<br> Návrh - Přechodné
DZ
<br> B1
<br> Směr Želivec
<br> II/603
<br> IP22
<br> A ČENETICE
<br> MEZI OBCEMI KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC
<br> SILNICE Č.III/00326 POZOR
<br> UZAVŘENA
<br> "SILNICE Č.III/00326
<br> MEZI OBCEMI
<br> KŘÍŽOVÝ ÚJEZDEC A ČENETICE
<br> UZAVŘENA" KŘIŽÍKOVÝ ÚJEZDEC IS1
1c
<br> II/603
<br> Směr Horní Jirčany
<br> III
/0
<br> 03
18
<br> IS1
1c
<br> Hlavní
<br> Sp
ort
<br> ovn
í
<br>
Listy a pohledy
Model
938-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci.pdf
LEGENDA
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ 6/2021 A41:5000
<br> AKCE
<br> Příloha
Přehledná Mapa
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.czhofman@3kznacky.cz
<br> ZADAVATEL
<br> Ing.Matěj HofmanIng.XXX XXXXX
<br> vanek@Xkznacky.cz
<br> Křižíkový Újezdec
<br> Křížkový Újezdec,oprava povrchu
<br> C.5
<br> ZKP Kladno s.r.o <.>
<br> Návrh - Přechodné
DZ
<br> B1
<br> IP22
<br> A ČENETICE
<br> MEZI OBCEMI KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC
<br> SILNICE Č.III/00326
<br> POZOR
<br> UZAVŘENA
<br> "SILNICE Č.III/00326
<br> MEZI OBCEMI
<br> KŘÍŽOVÝ ÚJEZDEC A ČENETICE
<br> UZAVŘENA" IP10a
<br> B1
E3a
<br> 1km
<br> Směr Křížkový Újezdec
<br> IS1
1b
<br> KŘ
ÍŽK
<br> OV
Ý Ú
<br> JEZ
DE
<br> C
<br> IS11b
<br> KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC
<br> III/00318
<br> III/0
031
<br> 8
<br> Směr Herink
<br> Smě
r Hlu
<br> boč
inka
<br> III/00326
<br> IP10b
<br> Provizorní zastávka BUS
<br>
Listy a pohledy
Model

Načteno

edesky.cz/d/4765894

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křížkový Újezdec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz