« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - OOP - PDZ - Kanalizace III.etapa - stoka S3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5904_372601_OOP_NBkanalS3_Krmelinska_pril.pdf
2021-07-13T12:48:03+0200
XXXXXXXXX XXXXX dXXbXXcXecXcXfXXXafXXXXdeXXXXXXXcXXaaXeX
5904_372601_OOP_NBkanalS3_Krmelinska.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/4 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Kanalizace Nová Bělá,III.etapa,ul.krmelínská,stoka S3
___________________________________________________________________________
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle §§171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a
podle §77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb <.>
a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro
silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu a na základě předání
žádosti a na základě předání žádosti od ÚMOb Nová Bělá z důvodu vhodnosti i pro MK III.a IV <.>
třídy a veřejné účelové komunikace na jejich území ve smyslu §77,zákona č.361/2000 Sb.ve
znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-100888-A/ČJ-2021-
070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení č.5904 / 21
<br>
ul.Krmelínská
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Kanalizace Nová Bělá – III.etapa,Přechodné
<br> dopravní značení,Ul.krmelínská – usměrnění provozu,1.etapa + dtto 2.etapa (výkr.č <.>
1 a 2,zprac.XXXX XXXXXX,květen XXXX,formáty XAX + XAX -za účelem zveřejnění zmenšeno
na 2x formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splň...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz