« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkaneč - Usnesení vlády - mimořádná opatření MZ ČR (4 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uv 633-2021.pdf [0,20 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12.července 2021 č.633
<br>
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví,kterým se stanoví povinnost
pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem
<br> místně příslušné krajské hygienické stanici
<br>
Vláda
<br> vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné
opatření,kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000
osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici,jehož návrh je
uveden v příloze tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
uv 633-2021 - priloha - ohlaseni-akci.pdf [0,20 MB]
2
<br>
<br>
Příloha
usnesení vlády
ze dne 12.července 2021 č.633
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
<br> písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
<br> rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
<br> opatření:
<br>
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> S účinností ode dne 19.července 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se
<br> všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí na území České republiky <,>
<br> s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně nařizuje oznámit konání takové akce
<br> místně příslušné krajské hygienické stanici,a to
<br> - v případě akcí konaných do 22.července 2021 včetně bezodkladně <,>
<br> - v případě akcí konaných od 23.července 2021 nejpozději 5 dnů přede dnem
<br> zahájení akce <.>
<br> V oznámení je nutné uvést datum,dobu a místo konání akce,předpokládaný počet
<br> účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce <.>
<br>
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
uv 632-2021.pdf [0,19 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12.července 2021 č.632
<br>
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví,kterým se určuje
<br> termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky
proti onemocnění COVID-19
<br>
Vláda
<br> vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné
opatření,kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací
látky proti onemocnění COVID-19,jehož návrh je uveden v příloze tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
uv 632-2021 - priloha - druha-davka.pdf [0,18 MB]
Příloha
usnesení vlády
ze dne 12.července 2021 č.632
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona
č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb,kterým byl dodán léčivý přípravek obsahující látku
proti onemocnění COVID-19 pořízený z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí
Komise C(2020) 4192 ze dne 18.června 2020 o schválení dohody s členskými státy o
pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech
(dále jen „poskytovatel“),se s účinností ode dne 15.července 2021 nařizuje určit termín pro
podání druhé dávky léčivého přípravku - očkovací látky následně:
1.COMIRNATY 500MCG/ML INJ CNC DIS 195X0.45ML,reg.č.EU/1 /20/1528/001,kód
<br> SÚKL 0250256 – termín pro podání druhé dávky 21 až 23 dní od podání dávky první <,>
2.VAXZEVRIA 2,5X10^8INF.U/0,5ML INJ SUS 10X5ML,reg.č.EU/1/21/1529/002,kód
<br> SÚKL 0250388 – termín pro podání druhé dávky 84 až 91 dní od podání dávky první <,>
3.SPIKEVAX 0.2MG/ML INJ DIS 10X5ML,reg.č.EU/1/20/1507/001,kód SÚKL 0250303 –
<br> termín pro podání druhé dávky 25 až 35 dní od podání dávky první <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Tímto mimořádným opatřením se s účinností ode dne 15.července 2021 ruší mimořádné
opatření ze dne 6.dubna 2021,č.j.MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN <.>

Načteno

edesky.cz/d/4761652


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz