« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Závěrečný účet obce Šubířov za rok 2020 – Výkaz zisku a ztráty Vyvěšeno 9. července 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Šubířov za rok 2020 – Výkaz zisku a ztráty Vyvěšeno 9. července 2021
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Šubířov; IČO 00288845; Šubířov 40.798 52 Šubířov
<br> Právní forma: Obec
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestaveni: 4.2.2021 v 10:54
<br> I - -1 2 3 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> -
<br> Název položky účet Běžné I Minulé
Hlavni činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská
<br> činnost činnost
A.NÁKLADY CELKEM 5 545 839,01 5 020 053,73
<br> I.Náklady z činnosti 5 350 666,22 4 869 693,30
I 1.Spotřeba materiálu 501 193 509,34 158051,19
<br> 2.Spotřeba energie
-f-
<br> 502 193 734,00 267 304,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
---
<br> 4.Prodané zboží -504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> [_!Aktivace oběžného majetku 507
-~ -- -I 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> : 8.Opravy a udržování -
-- -
<br> 511 24 889,00 38 428,00
<br> 9.Cestovné 512 12 589,00 220,00
<br> 1 10.Náklady na reprezentaci I - ---513 7 458,00 20 634,00
~ 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> --- -•
516 I
<br> 12.Ostatní služby 518 556 924,88 574 980,83
<br> 13.Mzdové náklady 521 I 1586703,00 1 201 529,18 j-
14.Zákonné sociální pojištění 524 424 840,00 364 061,00
<br> --- -~
15.Jiné sociální pojištěni 525 2 635,00 2 229,00
<br> 16.Zákonné sooálni náklady 527 2 242,00 2 414,00
<br> ' 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitosti 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
- -
<br> 22.Smluvni pokuty a úroky z prodlení 541
-
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
-
<br> 24.Dary a jná bezúplatná předání 543 10 499,00 83 606.00
------ - -
<br> 25.Prodaný materiál 544
_L
<br> 26.XXXXX a škody XXX - "
XX.Tvorba fondů 5481
28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 078160,00 1892630,00 I
29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 I 16 819,00
30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31 Prodané pozemky 554
<br> „ 32.Tvorba a zúčtováni rezerv 555
33.Tvorba a zúčtování opravnýc...

Načteno

edesky.cz/d/4761551

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz