« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Výpis z 19.jednání ZO Stožec ze dne 02.07.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z 19.jednání ZO Stožec ze dne 02.07.2021
VÝPIS
<br> z 19.jednání zastupitelstva obce Stožec konaného dne 02.07.2021 ve Stožci
<br> Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostkou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 23.06.2021 <.>
<br> Počet přítomných číenů zastupitelstva obce: 5 Petr Sídor
<br> Ing.Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Bc.J štka J erhotova
<br> Jarosiav Koranda DiS <.>
<br> XXX XXXXXX
<br> Omíuven zjednání zastupitelstva: Helga F iniková XXXXXXXX XXXXXX
<br> Jednání byío zahájeno panem místostarostou v XX:XX hod <.>
<br> Ovčřením zápisu určil místostarosta obce XXXX XXXXX zastupiteíe Jaroslava Korandn DiS.a Bc.XXXXX XXXXXXXXX.Dále pověřila vyhotovením zápisu zjednání zastupitelstva Ing.Bc.Helenu Kotrcovou <.>
<br> Místostarostou obce Petrem Sidorem byl přednesen návrh pořadu jednání zastupiteístva obce v následujícím znění:
<br> 1) Zahájení
<br> - Určení ověřovatelů a zapisovateíe
<br> — Schválení pořadu jednání
<br> 2) Pozemky
<br> 3) Stavební
<br> 4) Různé
<br> Nato byío o návrhu pořadu jednání hlasováno.Pro: 5
<br> Proti: O
<br> Zdržel se: 0
<br> Návrh byl přijat
<br> k bodu 2)
<br> Místostarosta informoval přítomné,že V první řadě musíme schválit částečnou změnu Odůvodnění a podmínek obce Stožec pro výběr zájemců o koupi stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů ve vlastnictví obce za cenu nižší,než je XXXX v daném místě a čase obvykíá a následně samotné kupní smlouvy.Přečetl,v čem spočívají změny <.>
<br> Následně byío hlasováno:
<br> Pro: 5
<br> Proti: 0
<br> Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1:
<br> 1.Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje změnu Odůvodnění a podmínek obce Stožec pro výběr zájemců o koupi stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů ve vlastnictví obce za cenu nižší,než je cena vdaném místě a čase obvyklá ze dne 25.6.2020 ve znění předloženého návrhu <.>
<br> 2.Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo o určení výše kupní ceny ve shodě s Odůvodněním a podmínkami obce Stožec pro výběr zájemců o koupi stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů ve vlastnictví obce za ce...

Načteno

edesky.cz/d/4760718

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz