« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument95_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument95_2021.pdf
Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou,<,> „ www.poíanka.cz Statutarm mesto Ostrava 9 Já:? Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 5516:.<.>.<.>.<.> “f,/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> |.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou,<,> „/ odbor Stavební,dopravy a životního prostředí WM dne: ýťý.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis:.<.>.<.>.<.>.ímá.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.sňm dne:.<.> Podpis:
<br> ZE DNE: 02.06.2021 SPIS ZN.: 01488/2021/3/LOK Stavebník & zmocnitel: ČJ.: 01845/2021/LOK Statutární město Ostrava VYŘIZUJE: Ing.J.Lokajová Městský obvod Polanka nad Odrou TEL.: 599 425 108 1.května 330/160 FAX: 599 425 113 725 25 Ostrava—Polanka nad Odrou E-MAILí jlokajova©polanka.ostrava.cz
<br> Zmocněnec:
<br> Haskom'ngDHV Czech Republic,Spol <.>
<br> S r.o <.>
<br> Sokolovská 100/94
<br> 186 00 Praha 8-Karlín DATUM: 08.07.2021 VYPRAVENO: 12.07.2021
<br> VÝZVA
<br> Statutární město Ostrava-městský obvod Polanka nad Odrou,IČ 00845451,1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou,kterého zastupuje HaskoningDH V XXXXX Republic,spol.s r.o <.>,IČ 45 79 71 70,Sokolovská 100/94,186 00 Praha S-Karlín <,>
<br> (dále jen "stavebník") dne 02.06.2021 podal žádost o povolení stavby na stavbu:
<br> „Cyklistická stezka Polanka nad Odrou — žel.Přejezd,ul.K Pile“ na pozemku parc.č.425,426/1,428,541,3177/5,3179/1,4020,4026,4027,4436,4437,4438,4439,v kat.území Polanka nad Odrou <,>
<br> (dále jen "stavba") <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Územní rozhodnutí č.81/2016 bylo vydáno Magistrátem města Ostravy,Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu dne 12.07.2016.Dne 16032021 bylo vydáno rozhodnuti č.5/2021 Magistrátem města Ostravy,odborem územního plánování a stavebního řádu o prodloužení platnosti výše uvedeného územního rozhodnutí,a to do 31.12.2022 <.>
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou.odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad pro místní komunikace a veřejně přís...

Načteno

edesky.cz/d/4759684

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
22. 09. 2021
21. 09. 2021
21. 09. 2021
21. 09. 2021
21. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz