« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání.pdf (253.36 kB)
Strana 1 (celkem 4)
<br> OBEC “
<br> os;
<br> 27.zasedání zastupitelstva Obce Osek
<br> Datum: 30.6.2021 Místo konání: Obecní úřad Osek
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Jednání řídila starostka,která přivítala přítomné a konstatovala,že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnásení schopne <.>
<br> Dále přítomni —občané: 6
<br> Předsedající předložila program v bodech 320.- 338.dle svolání
<br> 331.Koupě části pozemku parc.č.193/2 v k.ú.Malá Turná
<br> 332.Pronájem obecního pohostinství
<br> 333.Přijetí daru pozemků parc.č.290/10 a 290/13 v k.ú.Osek u Radomyšle od Jihočeského kraje 334.Výběr dodavatele na stavební akci — „Oprava místní komunikace v Malé Turné“
<br> 335.Informace o zadání zakázek bez výběrového řízení dle směrnice o zadávání VZMR 336.Smlouva o právu provést stavbu na poz.parc.č.269/1
<br> 337.Zpráva kontrolního výboru
<br> 338.Informace o průběhu realizace projektů a zadaných úkolů
<br> a navrhuje doplnit program 0 body
<br> 339.Finanční dar pro obce na Moravě postižené živelnou pohromou 340.Výstavba chodníku v části obce Osek - Osek || <.>
<br> 341.Oprava střechy na obecním pohostinství
<br> 342.Rozpočtové opatření č.7/2021
<br> Předsedající navrhla zapisovatele: Jitku Brejchovou
<br> Ověřovatelé: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,Dis <.>
<br> Navržený program a ověřovatelé Hlasování: 9 hlasů pro — 0 hlasů proti- 0 hlasů zdržel se Návrh byl schválen
<br> Bod 331 <.>
<br> Koupě části pozemku parc.č.193/2 v k.ú.Malá Turná
<br> - tato část pozemku v soukromém vlastnictvíje pod povrchem komunikace,který nechala před několika lety obec zhotovit
<br> - vzhledem k plánované opravě místní komunikace v Malé Turné,která přímo sousedí s tímto pozemkem paní starostka po domluvě s majiteli navrhuje,nechat potřebnou část pozemku oddělit geometrickým plánem a odkoupit
<br> Usnesení 27-331
<br> ZO schvaluje koupi části pozemku na parc.č.193/2,k.ú.Malá Turná o výměře cca 6 m2,dle přiloženého zákresu,od manželů _ za sjednanou kupní cenu ve výš...

Načteno

edesky.cz/d/4759515

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz