« Najít podobné dokumenty

Obec Choteč - Záměr výběru projektanta na zpracování PD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Choteč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

projekt Vize rozvoje OÚ Choteč - koncepční studie
datum:
<br> autor:
<br> zadavatel:
<br> projekt:
<br> místo stavby:
Choteč 40,252 26,Třebotov
<br> Obecní úřad Choteč
Choteč 40,252 26,Třebotov
<br> ing.arch.XXXXX XXXXXXX
ČKA XXXX,tel.: XXX XXX XXX,mail: skrivan.t@gmail.com
<br> 10/04/21
<br> Choteč u Prahy
<br> koncepční studie - pracovní verze
vize rozvoje OÚ Choteč
<br>
<br> projekt: vize rozvoje OÚ Choteč
01
<br> 50 % 50 %
<br> fáze 1
- rekonstrukce fasády,střechy,vestavba podkroví (studie arch.Kutěj a spol.)
<br> poměr funkční náplně
- z hlediska regulativů územního plánu nutno dodržet převládající funkci veřejné vybavenosti
<br> pozitivia
- náklady
<br> negativa
- křížení funkcí - sál nad bytem
- společný vstup - byty / veřejnost
- multifunkční sál v patře - přístupnost pro
osoby s omezením pohybu
<br> občanská vybavenost
- obchod
<br> občanská vybavenost
- obecní úřad
<br> bydlení
<br> vstup obchod vstup obecní úřad
<br> vstup bydlení
<br> vstup obchod vstup obecní úřadvstup bydlení
<br> vstup obchod vstup obecní úřadvstup bydlení
<br> 50 % 50 %
<br> fáze 2
- přístavba do XXXXX resp.plochy hřiště,zpřístupněná OÚ na úrovni X.np schodištěm
<br> poměr funkční náplně
- z hlediska regulativů územního plánu nutno dodržet převládající funkci veřejné vybavenosti
<br> pozitivia
- odstraněno křížení funkcí
- samostatný přístup do veřejné části
budovy OÚ
- společenská místnost na úrovni terénu
- rozšíření majetku obce o byt v podkroví
<br> negativa
- náklady
- prostory OÚ ve dvou podlažích
<br> 50 % 50 %
<br> 50 % 50 %
<br> fáze 2
- přístavba do XXXXX resp.plochy hřiště,zpřístupněná OÚ na úrovni X.np schodištěm
<br> poměr funkční náplně
- z hlediska regulativů územního plánu nutno dodržet převládající funkci veřejné vybavenosti
<br> pozitivia
- odstraněno křížení funkcí
- samostatný přístup do veřejné části
budovy OÚ
- společenská místnost na úrovni terénu
- rozšíření majetku obce o byt v podkroví
<br> negativa
- náklady
- prostory OÚ ve dvou podlažích
<br> ideální stav - fáze 3?
- prohození prostor OÚ na úrovni 2.n...
Záměr výběru projektanta na zpracování PD - OÚ Choteč
DS: mi4bgta
email: obec@chotecpz.cz
<br>
Obec Choteč
Obecní úřad Choteč
<br> Choteč 40,252 26 Třebotov
www.chotecpz.cz,tel.776 212 530
<br>
<br>
<br> Záměr výběru projektanta na zpracování PD na akci „Rekonstrukce
a přístavba budovy OÚ Choteč“
<br> Obec Choteč jako zadavatel zveřejňuje záměr výběru projektanta na zpracování PD na akci
„Rekonstrukce a přístavba budovy OÚ Choteč“ <.>
<br> Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace
v rozsahu dle Stavebního zákona,včetně veškeré související inženýrské činnosti vedoucí k
získání územního rozhodnutí a stavebního povolení <.>
<br> Projektová dokumentace bude navazovat na koncepční studii vypracovanou Ing.Arch <.>
Tomášem Skřivanem,která je přílohou tohoto záměru <.>
<br> Cenová nabídka musí obsahovat:
<br>  Vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR) včetně zajištění
vydání rozhodnutí o umístění stavby do nabytí právní moci podle zadání zadavatele
<br>  zajištění vydání stavebního povolení do nabytí právní moci
 zajištění výkonu autorského dozoru projektanta,a to po celou dobu provádění
<br> stavby
 harmonogram provedení stavby s ohledem na realizaci prací za provozu budovy
 položkový rozpočet stavby
 platební podmínky tj.bez záloh s možností dílčích splátek na základě soupisu
<br> provedených a předaných prací objednateli vždy v maximální výši do 90 % ceny
předaných prací (doplatek ceny po dokončení a předání celého díla na základě
faktury se splatností 30 dní)
<br>  Projektová dokumentace musí zohlednit další požadavky objednatele a to řešení
přímého propojení přístavby se stávající budovou <.>
<br>  Prováděcí projektová dokumentace (dokumenty pro výběr zhotovitele zkrat.DVZ)
 výkaz výměr kontrolního položkového rozpočtu v cenové úrovni doby zpracování
<br> projektové dokumentace,popisu technických specifikací a standardů a technických
podmínek zpracovaných v souladu se zákonem č.134/2016 Sb.pro VŘ
<br>
<br>
<br>
DS: mi4bgta
email: obec@chotecpz.cz
<br>
Term...

Načteno

edesky.cz/d/4754883

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Choteč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz