« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - OOP - DZ - Cyklotrasa Kaminského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace TDZ - sekce 4.pdf
<.> „.<.> „,3.36 32525 uši.mŠ.mozna qumš
<br> „e: »s„ -m;?„a©
<br> o<xroš>m> _„_ c - Ššzmxmzo.gmašzxoš
<br> m_._.C>Om._._N<>_|mIO _UN - mmXOm A 2.žmoo
<br> _.mOmZU?
<br> \- <.>
<br> /9©8L /
<br> mší/gg mš< „omoomjoxm Nžmmmzc
<br> ÚŽŠQ mš< Qmozzčš _ŠĚ m <Úwž mowwřmš z><mwmzm on?/<<
<br> // III:? z><mwmzm <ocomo<zm oowmžš Š>omš BŠ mší; z><mwmzm <ocomo<zm Conax/Ž.Š>mmš REQ,mší/V
<br> mšzosmro Emacs.: 1893
<br> „až __.<.> „Wmmmnw „Umara Omo na oacoč aoÉmě ššo
<br> Lť.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.ŽB- má? &Šd &Qma \oxexmm
<br> xmé
<br> % „%qu %
<br> c_oa
<br> _ mocxšm m z><mwmz4š 003222 Nz>omzž
<br> ZO<>,UOUE><Z__ NZ>©X> < <oo©xo<z> Cova/ŽŠ NZ>QA> Ím nmíímmř wš í ©mm<mzomFm wmo<m©mzov
<br> „ _
<br> vos mo.„Um/„g UQWÉQ
<br> \.).\5.Ju „fr.lzmt <.>
<br> od QMSJHH
<br> ? ÚŽŠQ cowmžš ŠŠŠ : <ooomo<z> moc?/<% ŠŠŠ <;
<br> macw Exo cenama.<.>.<000mo<z> cowmžš ŠŠŠ <,_ %,na 53952 _ 1:23 \ Ummosoasm ŠŠŠ mv
<br> ? ccwašzwz.mší/gg ŠŠŠ
<br> /©
<br> <O©©mo<z> UOUÉŽŠ NZ>QA> <wo
<br> GOQL
<br> „Nm.IcQ
<br> <©©Omo<z> DOU2><Š NZ>QA> <mo
<br> „% wmmwcz mší/„Ě ŠŠŠ
<br> v_i—.=.“vami
<br> ©— ©——,ŠÉF „ © /
<br> <©©Omo<z> UOUE><ZM NZ>©X> <No
<br> IIIII €((
<br> ma.?—
<br> EAOm
<br> >X._.C>_|_N>Om omšomo
<br> I &% „& CJ
<br> O<_A_.O._._N>m> _n_ C - _A>_<__Zm_AmIO_,_mGŠŽ—AOŠP
<br> za lOLÍDADJS UHSGJd
<br> QZSÍ“
<br> OmLmUZ>._.m_ <.>
<br> JDlg \
<br> ?: moí
<br> / /
<br> 23 €;
<br> mGEÉŽ Emma Om„_.m<m
<br> 0m43><>$u
<br> “>qu <
<br> _ * © © _ _ _ *,_,<,> &$ _ © L _.<.> „,_.„ „__ <.>,__ _ <.>,„gn—\\ __ :.! : \ „ _,É----W_ÉL„Í „mí „__Ěš ; A,- i „ -_
<br> &r
<br> n;._o Í: dšull nua|||„ unu.<.>.|__.|.|.N | |c||„,||v.||| |t_„t,r|„ „ „ „W.unn
<br> _u3xmwo<o sm.—zmá: m www mo Ow=m<m
<br> "
<br>,__ „ „_,„ :
<br> __ŠÉ,Šk? \.L,M_„__ * „_._J_|__.L„.+ „ML.„ga __mqomo ____.go____
<br> NEŽ.<.> MT mmmfpr \ \\ \\ \ _.<.> _ _ mu „>._ _ 523 _ _ _.<.> za 1 _ _ _ _ _._ _ o 1 7.t É.tn Ě <.>
<br> NIC.—.OSAmr
<br> C CL.<.> v o „.Ž 3 o m NNO m5— N o mo „3 mu „i om „„ m2 3,m2 a m _ 3 N42 & mj Nu
<br> $$$
<br> mmm mo mmm Nu mmm Í ...
Situace TDZ - sekce 1.pdf
© 3 cm _ moxmw - No OIH<>E moštm >IO.__W_n_.w_o >><Mn_30w.w_0 „>IO.__w_a>mN<z.U_Z>_ION_< _ „sš 535.0 <>Ov_z__>_©m=.onxwzš/Ě » 95 mg - 3 „_ <m<m._.o._x>o com; 0%;me „muž >mN<z $% 259.%m.m>oz „sam sawšgmosmcsso „53358552 avon Oměwoma _>_D._.<o Ěwumňoxwěčž „_mž Š žšxma Emmzz É.<.> _<>o._očzov_ mĚŠOQONE Nočmcwqžšřň _ _\ 50520? w>£uxm _mxm bašt „ŠP—Škach muy—asoka Š <IMNOx Z<_ID<.om._< > O O <a n_ >> m:“ __ ŠHK.\ mom/=.<.> _m><n_.mE Pz<bxmň0ma _ODODmŠ mmowš _ ŠNÉÉO moai,<.> _m_><a.©z_ „:kxmňomam>zmwz:z><41 “=“—_ „wocwgoaw w>o_0v_m „mim._m.:>o._.OIN mšmo om „Š w __„mmčmc gommxoč.<.>.dÉzomámo x n n \\ „.„ <>Ov_z__>_©m=„ OwamZŠ/Ž - 3 „_ <w<m._.0._v_>o m0x< \ omomšo m0.N_._<D._.x<.< a €;.m.:,„,\u.;„„,om> <xw<zw_z><maog <z>oaogo> /\ Jam,/a _ „ „ \„;\ „\„;<„z \ f„ =; „:,<.> w.%4„_ &% „„ _ou _; „c./M$.mymnmhg % www „ „ šo<zm „užším zsmwzmgúm ; om> <XU<ZN_Z><mgog <z>0m0go> „ „ >.<.> \ a „ |.<.> | $ am>>sqomccozowa\_cm== ; om> <XU<ZN_Z><maoo <z>Om0go> mm 298% oa _ | >č<zm 6225 __zuzáůgo š nazvem EERŠG _._ u\\\$w.m_.xmm MMČR“ % $% mean \ É> <š<ZN %ŽĚOD <z>oĚoo> :.„„ _ézmo<z * *,r *; _ sšzmmm Nšz><maoa (ach/„ ím Í> <č<ZN ___/5338 <z>ozogo> % ŠŠŠ __z><ĚŠ.cz/ŽŠ š <.>,><z w wňšow :.Fmonm „mama om.Š „.wm _ „ _ \W s \ u n_ „»„„9_ am.„„„„ „„ Aczmgm>0ma Mimozm>mm© \ wa _omž>m_ m_> <xw<ZN_z><ma0g <z>om©go> <XU<ZN _z><maoo <>oz \ má mac/_o _ muadwq _ „„„,„ „._.<.>.<.>.<.> „„,„_.<.>,<.> o.<.> „„.<.> „£n„f„_ „.<.> „Wm—0 86 „ 022 Šmaou Eonuo ma a T.<.>.no.<.> na,<,> „ \ _ av "Wm „ _ * ĚQŠEŠBŠ cwaoŠw _ „„ wágwgaw-,nU\ĚN»&\c0\ĚNwŠB&W & www _„ “ 2>m<m ŠŠŠ „_ZBŽN ž><Ěoo wz>omooo> „zmwmžz ||| „ „,„L).<.> lmmm m QĚÉ Ěmv _zmu/žN ž><Ěoo wz>om0go> mzmmmžz 11: <.>,„ „ „MMM W „f„„nmm >><mao uzmwm><z ;:usxazsa;.<.> „„„„ „ Asmz<mmom <ÍMFM> m <a<ž <XUZÁIOMHV ><Fm wgň<><Fm glilazgllul.mUnUmw.v e); czmůšm MŠĚQBQV zim _o__2><5 ill v MCV—mw.<.> ND OIM|_<>W._._| m0<3._|_w,n.<>Ov_z__>_©m=,OImxmzŠ/Ě - : „_ <w<m._.0._v_>o
<br> Emčou.<.>,_
<br> 09
<br> U;.<.> “;L— „CQ
<br> „Ž „„ _ _ <.>,_._ _
OOP - DZ - Cyklotrasa Kaminského.pdf
Mitrovická 100/342,Ostrava – Nová Bělá IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/3 www.novabela.cz Číslo účtu 19-1645819309/0800
<br> Statutární město Ostrava <,>
Úřad městského obvodu Nová Bělá
silničně správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
Trvalé dopravní značení v rámci stavby „Cyklotrasa F,U –
Kaminského,Ječmínkova,Ostrava“
___________________________________________________________________________
<br>
Opatření obecné povahy
<br> podle §171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
Příkaz o dopravním značení (trvalém)
<br>
Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Nová Bělá,silničně správní úřad,jako úřad
obce s rozšířenou působností věcně příslušný podle §124,odst.6,zák.č.361/2000 Sb.o provozu
na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů v souladu s článkem 23,odst.(2),písm.b),č.3.obecně závazné vyhlášky č <.>
14/2013 Statut města Ostravy ve znění pozdějších předpisů a doplnění (dále jen „statut města
Ostravy“) ve věcech místních komunikací III.a IV.třídy na území města Ostravy,městského
obvodu Nová Bělá,se souhlasem MěŘ Policie ČR,Dopravního inspektorátu Ostrava,ze dne
30.9.2020 pod č.j.KRPT-6194-249/ČJ-2020-070706,stanoví ve smyslu §77,zákona č.361/2000
Sb.ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
Příkaz o dopravním značení č.7/2021
<br>
Trvalé dopravní značení pro stavbu „Cyklotrasa F,U – Kaminského,Ječmínkova <,>
Ostrava“
<br>
Podmínky příkazu:
<br>
1.Příkaz bude proveden podle přílohy: Organizace výstavby,Situace trvalého DZ – situace
sekce 1 a 4 (výkr.příl.č.01.6.a 01.9 <.>,zpracované společností SHB a.s <.>,Bc.Adrianem
Kozerou,kontroloval Ing.Hubert Řehulka) <.>
<br> 2.Realizaci dopravního značení zajistí žadatel JANKOSTAV s.r.o.<.>,se sídlem Štěpaňákova
714/31,Ostrava-Kunčice,719 00,IČ: 25855581
<br> JANKOSTAV s.r.o <.>
Štěpaňákova 714/31
Ostrava - Kunčice
<br> 719 00
<br>
Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.: NB...

Načteno

edesky.cz/d/4752022

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz