« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Zápis zasedání zastupitelstva 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zasedání zastupitelstva 3/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.6.2021
<br> strany 1-4 Vyhotovil: XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
Zápis č.3/21 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory ze dne 28.06.2021
<br>
<br>
Přítomni: XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXX XXXXX
<br> Omluveni:
<br> Hosté: X hosté
<br> a) schůzi zahájil starosta obce (dále také jako „předsedající“) v 19,15 hodin přivítáním členů
<br> zastupitelstva
<br> b) při zahájení zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů obce,zastupitelstvo obce je usnášení
<br> schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích)
<br> c) ověřovateli zápisu byli navrženi pan XXXXX XXXX,paní XXXXX XXXXXXXX,zapisovatelem paní Petra
<br> Plotová.K návrhu nikdo nevznesl žádné námitky <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.14/2021: Zastupitelstvo obce pověřuje ověřovatele zápisu zasedání
<br> zastupitelstva ze dne 28.6.2021,pana Jiřího Hrbka a paní Petru Šikolovou a zapisovatelem
<br> paní Petru Plotovou,všichni oslovení s návrhem souhlasí <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro.7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.14/2021 bylo schváleno
<br>
<br> d) přítomní členové zastupitelstva byli seznámeni s výší finančních prostředků obce
<br> e) všichni zúčastněni byli seznámeni s programem dnešní schůze:
<br> 1) Rozpočtová změna č.3/2021
2) Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.IZ-12-600206/1
5) Schválení záměru č.1/2021
6) Výběr kupce – záměr č.2/2021
7) Výběr kupce – záměr č.3/2021
8) Diskuse
9) Závěr
<br> starosta navrhl program doplnit o následující body:
<br>
<br> - Schválení podání žádosti z SZIF – Vybavení JPO V – Nové Dvory-Krámy
- Schválení finanční pomoci pro obce postižené tornádem
<br>
<br> Návrh usnesení 15/2021: Hlasování o doplnění programu schůze o bod
<br> - Schválení podání žádosti o dotaci z SZIF – Vybavení JPO V – Nové Dvory-Krámy
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
<br> Usnesení č.15/2021 bylo...

Načteno

edesky.cz/d/4749817

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz