« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 25.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu (804.59 kB)
Obec Češov Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br> Příloha č.1
<br> '
<br> Zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Češov dne 25.6.2021 — Prezenčm
<br> listina Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: Podpis: Hynková Vendula „f [7/1 /»/ i „ <.>,/ ( Konnek Vladlmlr /ÍÁ>1,© ÁL XXXXXXX XXXX č „ A L;,<.>,(ČA /) XXXX XXXXX / Í// lng.XXXXXXXXX XXXXX L,„/» \y
<br> Obec Češov,Češov 49,506 01 jičín,IČ: 002 71462
<br> Protokol o schvalování účetní závvrky
<br> Předmětem schvalování je účetní závěrka obce Češov za rok 2020 sestavená k 31.12.2020 (dále jen „účetní závěrka“).Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na zasedání zastupitelstva obce Češov konaném dne 25.6.2021 na základě podkladů dodaných od účetní obce,a to zejména schvalovane' účetní závěrky,inventarizační zprávy,zprávy o přezkoumání hospodaření <.>
<br> Osoby,které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 25.6.2021:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vendula Hynková,místostarostka XXXXX XXXXXXXXX,člen zastupitelstva XXXX XXXXXXX,člen zastupitelstva
<br> Z celkového počtu X členů zastupitelstva byli přítomni 4 členové <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby s dopadem na schvalovanou účetní závěrku <.>
<br> Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 4:0,že sehvalovaná účetní závěrka poskytuje vrozsahu skutečností posuzovaných podle 5 4 vyhlášky č.220/2013 Sb.věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Češov a účetní závěrku schvaluje.Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2020 na účet nerozděleného zisku <.>
<br> Vyiádření účetní obce k výroku o schválení účetní závěrky:
<br> Učetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek <.>
<br> //tJ „&
<br> <.>,„ » Vladimir Kormek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vendula Hynková „%.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.> vr : <'/.!\_ >\ W '" Lenka Kormkova.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ff JiříZaiíče/t.<.>.<.>.<.> íÍ.'.fzf'.';í'.<.> <.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
k nahlédnutí (19.83 kB)
Zápis
z 2.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 25.6.2021,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L <.>,Zajíček J.<,>
Nepřítomen : XXXX M.– omluven
<br> X.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L.a Zajíčka J <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L.a ZajíčkaJ <.>,zapisovatelem V.Hynkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva av souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění ve znění : Schválení dodavatelů na vyhotovení projektové dokumentace k výstavbě multifunkčního hřiště a poskytnutífinančního daru obcím postiženým tornádem dne 24.6.2021.K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br>
<br>
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
<br> 1.Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Obnova operátu novým mapováním v katastrálním území Češov
<br> Schválení Závěrečného účtu za rok 2020
<br> Schválení Účetní závěrky za rok 2020
<br> Hospodařeníobce k 31.5.2021
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4745199

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
24. 11. 2022
24. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz