« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Záměr - Posuzování vlivů na životní prostředí "Recyklační dvůr Kosice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> dle rozdělovníku
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 21.06.2021
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK–22876/ZP/2021
<br> VYŘIZUJE: Ing.Věra Miklasová
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA,IPPC a technické
<br> ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL: 495 817 674 | 737 999 877
E-MAIL: vmiklasova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 29.06.2021
<br> Počet listů: 2
Počet příloh: 1/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 208.3,V/10
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX EIA) –
informace o oznámení záměru „Recyklační dvůr Kosice“ zařazeného v kategorii II <,>
bodu 56 a v kategorii II,bodu 41,přílohy č.1 zákona EIA
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství
(dále XXX XXXXXXX úřad),jako příslušný orgán ve smyslu ust.§ 22 zákona EIA,vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,Vám tímto,podle § 6 odst <.>
7 zákona EIA,zasílá informaci o oznámení záměru „Recyklační dvůr Kosice“,zpracované
podle přílohy č.3 k zákonu EIA,spolu s žádostí o vyjádření se a sděluje Vám,že tento záměr
podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA <.>
<br> Ve smyslu ust.§ 6 odst.8 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost,dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové <,>
a to do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého
kraje <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky,tj.obec Kosi...

Načteno

edesky.cz/d/4741933


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz