« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

jk-verejna-vyhlaska-rozhodnuti-vodni-tok-priloha.pdf
Příloha k rozhodnutí čj.KUJC 70512/2021 – Orientační zákres linie posuzovaného vodního toku (k.ú.Doubravice u Českých Budějovic,Vidov,Staré
Hodějovice,Roudné)
<br>
<br>
<br>
2021-06-28T08:18:24+0000
Not specified
jk-verejna-vyhlaska-rozhodnuti-vodni-tok.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení vodního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Rozhodnutí
Výrok
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,podle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
a § 107 odst.1 písm.r) ve spojení s § 126 odst.8 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon),vodoprávní úřad v řízení z moci úřední
<br>
rozhodl
<br>
podle ustanovení § 43 odst.2 vodního zákona takto:
<br>
v případě linie domnělého vodního toku,jejíž počátek se nachází na pozemku č.533/3
v k.ú.Doubravice u Českých Budějovic,průběh celé délky byl zjištěn ve čtyřech
katastrálních územích a která v závěrečném úseku prochází liniovou stavbou končící na
pozemku č.189/1 v k.ú.Roudné,kde linie ústí do vodní linie označené v Centrální evidenci vodních
toků na portálu Ministerstva zemědělství (CEVT),identifikátorem vodního toku (IDVT) 10262602 <,>
<br>
jde o vodní tok
<br> ve smyslu ustanovení § 43 odst.1 vodního zákona <.>
<br>
<br> Vše v kraji Jihočeském,katastrálním území Doubravice u Českých Budějovic,Vidov,Staré Hodějovice a
Roudné,č.h.p 1-06-02-0770-0-00,vodní útvar Malše od Stropnice po ústí do toku Vltava,ID útvaru
HVL_0370 <.>
<br>
Součástí rozhodnutí je orientační zákres posuzované linie vodního toku (v k.ú.Doubravice u Českých
Budějovic,Vidov,Staré Hodějovice,Roudné) - A4
<br>
<br>
<br> Naše č.j.: KUJCK 70512/2021
Sp.zn.: OZZL 9542/2021/kaza SS
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: zamisova@kraj-jihocesky.cz
<br> Datum: 25.6.2021
<br> *KUCBX00ZPVSH*
KUCBX00ZPVS...

Načteno

edesky.cz/d/4738307

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz