« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá p.č.621-60_H.R.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (651.77 kB)
Obec Rokytá
Homí Rokytá35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> telefon:777328808,e-mail:*@**'ffiÍ*ffi#@,IDdatovéschránky:e8nb5fn
<br> Rokytá dne 10.6.2021
<br> č1.: zel tzozt
oznámení o záméra obce
<br> prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.I) zákonaě.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znéní pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRoDAT
<br> pozemek p.é.621160 v k.ú.Horní Rokytá o výměře 87 m2
<br> Mapka ze schváleného geometrického plánu č.422 - 10912021 s vyznačením předmětného
pozemku tvoří přílohu tohoto záméru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o prodeji uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedání dne 28.6.2021od 18:00 hodin <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnouzpíedložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytáv.r <.>
<br> Zveřejněno: ]1.6.202I
<br> Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rolqltá <.>
<br>
<br> §lrrrom nrltoo*t (S-,tl§,{}
<br> §í{hdŇ.Fr lóíh d0 Bť
Y í }idk Pornónlo
<br> '§ldrlt|
Ý{lr12,f2 J,<,> dďJ
<br> lúa!6t,8! tddlt,ll i
<,> !{ólLlo t +r0r.n <,>
nail1,19 tfilii.8i t
is|ltl ú8 r.?r?li.llg J
<br> 703/I
<br> s
lJ9/2
<br> %\,<.> '?
<br> 62l/l5
44:-{\ l \\\,^,\
<br> Zpťernění 96om§tr|ckóho o polohového uíčenl pozcmkO podle § 50 odst.1 plsm.o) kotostróhího rdkono novrž€né
v tomto geometíickérn plúnu lzo v kotostru nernovitostí provétt jen no zdklodě souhlosného prohldšení <.>

Načteno

edesky.cz/d/4736770


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz