« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Městský úřad Mnichovo Hradiště_VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (2.31 MB)
Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor dopravy Masarykovo nám.1,295 21 Mnichovo Hradiště Spisová značka: MH-OD/916412021 Číslo1ednací.MH-oDlg164l2021,2lLYoj Vyřizúje: Ing,XXXXX XXXXXXXXXX,oprávněná úřední osoba Telefon: XXX XXX XXX E-mail: lucie,vojtiskova@mnhradiste.cz oPATŘENÍ ogrcNÉ PoVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemnich komunikacích Městský úřad Mnichovo Hradiště,odbor dopravy,příslušný podle § 77 odst,1 pÍsm,<,> !)a Podle § 124 odst,6 zákona č.361/2000 Sb,<,> o provozu na pozemňích komunikacích,ve znění pozdějŠÍch PředPisŮ,_(d1l" j?l,<,> zákon o silničním prouoru;';,na základě žádosti společnosti Autokolub Bohemia SPort v ACR,lC 75057930,se sídlem Labe 184,468 22 Malá Skála,ze dne 19.05.2021 a na základě souhlasného stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - Dopravního insPektorátu XXXXX XXXXXXXX ze dne XX.XX,XXXX,v souladu s ustanovením § 1z1 a náiledující části šesté zákona Č.500/2004 Sb,<,> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> správní řád") vydává ve smyslu § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silniČním Provozu stanovení přechodné úpravy provozu na silnici lll/26823,ll/268,lll/26820,|11126821,111126819,lll/26817,|l|l2772 a llll2771 a mistních komunikací v obci klášter Hradiště nad Jizerou,a na sitnici lll/26813,ll/610 a místních komunikacích v Mnichově Hradišti,které br,rde užito v souvislosti s úplnou uzavírkou provozu na výše uvedených silnicích v úseku Klokočka - Klášter Hradiště nad Jizerou - Dolní Bukovina - Borovice - Mukařov - Jivina - Mohelnice nad Jizerou z důvodu konánízávodu Rally Bohemia2O21.Návrh přechodné úpravy provozu je uveden v příloze tohoto dokumentu.Termín úplné uzavírkv:11,07.2021 od 8:00 do 18:00 1.Dopravníznačeni musí být provedenov souladu s platnými právnimi předPisY a normami,dle návrhu odsouhlaseného a ověřeného Kraiským ředitelstvim policie StředoČeského kraje - DopravniminspektorátemMladáBoleslavzedne04.05.2021.2,Dopravní značení musí provedením odpovidat vyhlášce č.294120...

Načteno

edesky.cz/d/4735902

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz