« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-7227110249355294418.pdf
NAZNACEN Pnrvmcw KDMUNIKAC_ N
<br> AA'TM
<br> V dne
<br> \ SOJHLASIME S PDZ.ZUK.UZAVIRKDU ; SOUHLASIMES XXX XXX.maminkou
<br> LEGENDA
<br> TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVU“ ZNAČEN!
<br> ocasní! znat.-wm
<br> „ NAVRZENÉ PŘECHDDNÉ DOPRAVNÍ ZNACENI
<br> ZÁBDR vmmec-J
<br> 'vcn mamma—nwm mmnmpmmne 552mm nm.mu by zmmw-mwmwdmv mm mnm vurlitnudobu (muni ldčh.nohl m.nm
<br> Pohlmmmůnňrrúmui před WMMWÍBESWJGW pomníky "imeni hmyz.-Hi Wim prvnm vmldi amu-ni \ kamom 97990! mim čůůimsb
<br> Dozaoumm.mhnwni 17
dl-6263216087996800186.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních,dopravních a živnostenských agend
<br> Masarykovo nám.1 (30),69701 KYJOV
Tel.: 518 697 500,fax: 518 697 567,e-mail: urad@mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Spis zn.: OSDŽA 10487/2021/348
č.j.: OSDŽA55558/21/348
<br> Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
<br>
XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> m.moricky@mukyjov.cz
<br>
<br>
<br> Kyjov 24.6.2021
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy
Městský úřad Kyjov,OSDŽA (dále jen "správní orgán") příslušný podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"),ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,přezkoumal žádost v řízení dle ust.§ 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích,kterou dne 23.6.2021 podal:
<br> STAVBY SR group,s.r.o <.>,IČO 09224289,Pančava 128,760 01 Zlín v zastoupení
DoZBos s.r.o <.>,IČO 29372381,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice <,>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 77 odst.5) zákona
<br> stanovuje úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
při provádění stavebních prací při stavbě: I/54 Archlebov - oprava mostu ev.č.54-006
<br> dopravní značení na sil.III.třídy,dle situace přechodného dopravního značení zpracovaného firmou
DoZBos s.r.o <.>
<br> na: silnici III/41923 Dražůvky
<br> Druh dopravních značek: „ dle přiložené situace“
<br> termín: 15.7.2021 do 15.12.2021
<br> Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví tyto podmínky:
<br> Městský úřad Kyjov v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích ve zn...

Načteno

edesky.cz/d/4734030

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz