« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Vyhláška č.1/ 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0671_0001.pdf (205.95 kB)
OBEC Dolní Pohled" Zastupitelstvo obce Dolní Pohled,Obecně závazná vyhláška obce Dolní Pohled,č.1/2021
<br> o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Dolní Pohleď,se na svém zasedání dne 24.6.2021,usnesením č.3/2021,usneslo vydat na základě © 59 odst.4 zákona 541/2020 Sb <.>,o odpadech,(dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s š 10 písm.d) a Q 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1 Uvodní ustanovení
<br> 1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Dolní Pohled,pro nepodnikající fyzické osoby.Do tohoto systému nej sou zahrnuty osoby právnické a osoby fyzické podnikající <.>
<br> 2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškoul ) <.>
<br> 3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu 2) <.>
<br> 4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> 1) 5 61 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech 2) © 60 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech
<br> Čl.2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br> 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky: a) Biologické odpady rostlinného původu <,>
<br> b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PET lahví,d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> 0 Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad <,>
<br> h) Jedlé oleje a tuky <,>
<br> :) Nápojové kartony <,>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4733769

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz