« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - OZV č.1/2021 o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.1/2021 o místních poplatcích
OBEC Děpoltovice Zastupitelstvo obce Děpoltovice Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č.1/2021,o místních poplatcích
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 21.06.2021 usnesením č.6/2 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br>,ČÁSTL,ZAKLADNl USTANOVENl ČL1 Úvodní ustanovení (1) Obec Děpoltovice touto vyhláškou zavádí místní poplatky (dále jen „poplatky“): a) poplatek ze psů b) poplatek za užívání veřejného prostranství c) poplatek ze vstupného d) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
<br> obce (2) Správcem poplatku je obecní úřad Děpoltovice.1
<br> ČÁSTH.POPLATEK ZE PSÚ ČL2 Poplatník a předmět poplatku (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> příhlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2 (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> ČL3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkově povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkově povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> 1 g 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 © 2 odst.1 zákona o místních poplatcích 3 g 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl—li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které j...

Načteno

edesky.cz/d/4731552


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz