« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Unsesení č. 2-2021
Usnesení zastupitelstva obce Tlustice č.2l 2021 ze dne 17.6.2021,Zastupitelstvo obce Tlustice,v souladu s ustanovením zák.č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znéni pozdějších předpisů se usneslo : I.Bere na vědomí 1.Zprálu místostarosty,Marka Hasmana,o činnosti rady obce za období oá konaní posledního zasedáníZO Tlustice,tj.od II.3.202I,k dnešnímu dni,kterou přednesl radní,p.XXXX XXXXXXXX.X.Zprávu místostarosty,Marka Hasmana,o plnění usnesení ze zasedání ZO Tlustice r:lzozt,ze dne II.-3.202I,kterou přednesi radní,p.XXXX XXXXXXXX.X.Rozpočtové změny č.IlXXXI,které přednesl předseda FV,p.XXXXXX XXXXXXX.X.úoeini závěrku a zptávu o hospodaření ZŠ a MŠ Tlustice,okres Beroun,zarck2020,kterou přednesl ředitel školy,PaedDr.XXXXX XXXXX.X.Informáci o podaných a obdržených dotacích na rok 202I,kterou podal p.XXXXX XXXXX ml <.>,předseda dotační a grantové komise.il.i Schvaluje 1.Závérečný účet obce Tlustice zarok2O2a bezqýhrad a vyjadřuje souhlas s celoroČním hospodařením obce Tlustice.2.Odložit zámér prodat část pozemku p.č.570lI,o výměře 475 m2 předem známéml zájemci,ing.Janu Vlčkovi,Tlustice čp.325 do té doby,než bude zpracovánaúzemni studie tzv.lokality U Skalských.3.Odložit zámér prodat ěást pozemku p.č.55314,o výměře 38 m2 předem známému zájemcí,Jiřímu Antonovi,Tlustice čp.20 do té doby,než bude zpracován a schválen projekt na chodník podél komunikaceIIIl|l45.4.Fakturaci místostarosty za zhotovení geodetických prací pro příslušné stavební akce a záméry Obce Tlustice pro toto volební období.5.Zámér zadatzpracování územni studie tzv.lokality U Skalských v Tlustici.6.Schvaluje úpravy časového provozu ve Směrnici pro koordinaci provozlJna letiŠti Tlustice a celkovou reviziNájemní smlouly mezi obci Tlustice a Aeroklubem Hořovice,z.s.7.Podání žádosti o dotaci do programu Národní sportovní agentury - Rozvoj místních sportovišť azžnemí.ilI.Pověřuje Radu obce 1.Zalistitv/běr firmy nazpracováníúzemní studie tzv.lokality U Skalských v Tlustici,dle navržených kritérií : cenová ýhodno st,...
Zápis ze zasedání ZO Tlustice 2-2021
ZÁPIS o PRÚBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUSTICE
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Tlustice č.2/2021 konaného dne 17.6.2021 od 19:00 v klubovně SK Tlustice
<br> Zasedaní bylo zahájeno v 19:00 a ukončeno ve 20:45.Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 12 zastupitelů.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvórum činí 8 hlasů <.>
<br> Přítomní zastupitelé: M.Hasman,J.Červenka,K.Burešová,Z.Tobíška,Ing.J.Vlček,P.Bureš ml <.>,P.Bureš,íng.J.Chaloupecký.EPergl,lEíseltová,DBazik,Mgr.Petr Dražil: příchod v 19:19 <.>
<br> Nepřítomni zastupitelé - omluveni: F.Smída (pracovní povinnosti),|.Horska (rodinné důvody),MngKaššová (zdravotní důvody)
<br> Hosté: 3
<br> Stanovení pojmů v zápisu: RO — rada obce,20 — zastupitelstvo obce,UPO - územní plán obce,MMR—ministerstvo pro místní rozvoj,k.ú.— katastrální území,ČOV — čistička odpadních vod,VO- Veřejně osvětlení,VaK- Vodovody a kanalizace,SDH- Sbor dobrovolných hasičů,DZ — dopravní značení,ZŠ — základní škola,MŠ — mateřská škola,p.č.— parcelní čislo <,>
<br> Program: 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tlustice za rok 2020.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze 20.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br> 2 3 4 5.Rozpočtové změny č.1/2021 6.Schválení závěrečného účtu obce Tlustice za rok 2020 7
<br>.Majetkoprávní záležitostí
<br> a) Záměr prodat část pozemku p.č.570/1,o výměře 475 m2,předem známému zájemci b) Záměr prodat část pozemku p.č.553/4,o výměře 38 m2,předem
<br> známému zájemci
<br> 8.Různé a) Souhlas sprováděním geodetických prací pro obec Tlustice místostarostou,p.M.Hasmanem b) Záměr zpracovat územní studii lokality U Skalských c) Návrh změny vPřiloze č.1 Nájemní smlouvy: Směrnice pro koordinaci provozu na letišti v Tlustici 9.Diskuze 10.Závěr
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu zasedání
<br> Místostarosta obce,p.XXXXX XXXXXX,přivítal vše...

Načteno

edesky.cz/d/4731434

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz