« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Závěrečný účet obce Tlustice 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizacni-zprava-2020
OBEC TLUSTICE
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> souhrnná zpráva ze dne 31.1.2021 o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2020
<br> Inventarizace byla zahájena dne 18.1.2021 ukončena dne 31.1.2021
<br> Způsob zjišťování skutečných stavů byl proveden měřením,počítáním a fyzickou obhlídkou,dokladovou kontrolou <.>
<br> Veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur.Fyzické inventury provedly starostkou stanovené inventarizační komise.které zjistily skutečné stavy majetku.Zároveň byly provedeny dokladové inventury porovnáním skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce.Výsledky inventur byly zachyceny v níže uvedených inventurních soupisech <.>
<br> AKTIVA' <.>
<br> 1.Dlouhodobý hmotný majetek (budovy,stavby)
<br> 2.Dlouhodobý hmotný majetek ostatní — stroje.dopravprostřed <.>
<br> 3.Dlouhodobý nehmotmajetek drobný dlouhnehmmajetek
<br> 4.Drobný dlouhod.hmotmajetek 5.Pozemky 6.Akcie
<br> 7.Materiál,zboží na skladě 8.Pokladna 9.Peněžní prostředky 10.Ceniny 11.Odberatelé 12.Zálohy 13.Pohledávky 14.nedokončený nehmotný majetek 15.nedokonč.dlouhodobý majetek 16.oprávky,odpisy-korekce 078,79,81,192 17.pohledavky z přerozdělovaných daní 18.dohadné účty aktivní
<br> Celkem Kč
<br> KČ
<br> 69939867
<br> 34036775
<br> 7209755 77431
<br> 262314661 552153532 2139216
<br> 4618637 24730
<br> 168 27197492.03 344
<br> 32120
<br> 15300 130000 41211513,47 -31054772.51 107730 193523216?
<br> Č.učtu
<br> 021 <.>
<br> 022 <.>
<br> 019.018 <.>
<br> 028.031.069 <.>
<br> 112 132 261 231 263 311 314 315 41 42 82.088 319 388
<br> inv.rozdí|
<br> 0000000000000
<br> inv.rozdí|
<br> 000000000000000
<br> PASIVA: Kč č.účtu 1.Zaměstnanci 129819 331 Přijaté zálohy 100000 324 2.Ostatní krátkodobé závazky 1356 378 3.Zúčtování s instit.zdravpoj.23458 337
<br> socpoj.441 12 336 4.Jiné přímé dané 27797 342 5.Dodavatelé 581 321 6.Jměni účetní jednotky 815385137? 401 7.Transfery na pořízení majetku 227116146 403 8.Oceňovácí rozdíly při změně metody —18681349,78 40...
vykazy-1-12.2020-zs-a-ms-tlustice
AKTIVA CELKEM
<br> Název položky
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Základní škola a Mateřská škola Tlustice,okres Beroun,Tlustice 148,268 01 Hořovice,75030616
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 1 2
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> 3 4
<br> SÚ
Číslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> (v korunách Kč na 2 des.místa)
<br> okamžik sestavení: 10.02.2021
<br> 3 746 359,03 2 403 354,15 1 343 004,88 1 555 933,35
2 508 390,15 2 403 354,15 105 036,00 105 036,00A.Stálá aktiva
<br> 8 890,00 8 890,00 0,00 0,00I.Dlouhodobý nehmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
0,00 0,00 0,00 0,002.Software 013
0,00 0,00 0,00 0,003.Ocenitelná práva 014
0,00 0,00 0,00 0,004.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 8 890,00 8 890,00 0,00 0,005.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
0,00 0,00 0,00 0,006.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
0,00 0,00 0,00 0,007.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 0,00 0,00 0,00 0,008.Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051
0,00 0,00 0,00 0,009.Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> 2 499 500,15 2 394 464,15 105 036,00 105 036,00II.Dlouhodobý hmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Pozemky 031
0,00 0,00 0,00 0,002.Kulturní předměty 032
0,00 0,00 0,00 0,003.Stavby 021
<br> 105 036,00 0,00 105 036,00 105 036,004.Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí 022
0,00 0,00 0,00 0,005.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 2 394 464,15 2 394 464,15 0,00 0,006.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
0,00 0,00 0,00 0,007.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
0,00 0,00 0,00 0,008.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
0,00 0,00 0,00 0,009.Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052
0,00 0,00 0,00 0,0010.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
0,00 0,00 0,00 0,00III.Dlouhodobý finanční majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
0,00 0,00 0,00 0,002.Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062
0,00 0,00 0,00 0,003.Dluhové cenné papíry držené...
Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-Tlustice-za-rok-2020
A + D HELP spol.s r.o <.>
<br> Seifertova 525,261 01 Příbram
<br> IČ: 256 18 610
<br> Auditorské společnost vedená u KA ČR č.o.0273
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 9 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Obec Tlustice
<br> za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
<br> ll'll
<br> |.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek"):
<br> Obec Tlustíce
<br> IČ: 00233897 Sídlo: Tlustíce 203 268 01 Tlustíce
<br> Auditorská společnost:
<br> A + D HELP,spol.s r.o <.>
<br> IČ: 255 18 610 Sídlo: Seifertova ul.č.525,261 02 Příbram VII
<br> Zapsána:
<br> V OR v oddíle C,vložka 55270
<br> u KA ČR č.o.0273
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> p.Zuzana Květová — zaměstnanec auditorské společnosti
<br> vedoucí auditor: ing.XXXXXXXX XXXXXXX —jednate|ka společnosti a auditor KA ČR č.o.1019
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorské společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku - obce Tlustíce v souladu s ustanovením 9 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením & 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: sídlo obce a sídlo auditorské společnosti Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření obce provedeno: říjen 2020,květen 2021
<br> Přezkoumání proběhlo dne 20.10.a 21.10.2020,dokončení 21.5 <.>,26.5.a 27.5.2021 <.>
<br> 3/11
<br> n.PŘ...
Vykaz-FIN-2-12
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Tlustice; IČO 00233897; Tlustice 203,Tlustice,268 01
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 5.2.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 3 500 000,00 3 500 000,00 3 226 017,73Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 92,17
<br> 1112 90 000,00 90 000,00 68 094,70Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 75,66
<br> 1113 300 000,00 303 220,00 303 212,58Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 2 800 000,00 2 800 000,00 2 389 944,53Daň z příjmů právnických osob 85,36
<br> 1122 0,00 138 510,00 138 510,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 7 100 000,00 7 100 000,00 6 542 792,84Daň z přidané hodnoty 92,15
<br> 1334 25 000,00 65 000,00 49 714,50Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 76,48
<br> 1340 580 000,00 580 000,00 551 095,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 95,02
<br> 1341 19 500,00 19 500,00 16 938,00Poplatek ze psů 86,86
<br> 1343 5 000,00 5 000,00 0,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1361 37 500,00 37 500,00 11 940,00Správní poplatky 31,84
<br> 1381 120 000,00 120 000,00 90 423,97Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 75,35
<br> 1511 1 300 000,00 1 300 000,00 1 111 539,20Daň z nemovitých věcí 85,50
<br> 4111 0,00 1 349 195,47 1 349 195,47Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 0,00 228 000,00 228 000,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4213 18 323 197,93 3 737 091,20 0,00Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,...
Závěrečný účet 2020
Závěrečný účet obce Tlustice za rok 2020
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Tlustice návrh na závěrečný účet obce za rok 2020:
<br> 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020
<br> Příjmy:
<br> Daňové Kč 14500223 „05
<br> Nedaňové Kč 66293498
<br> Kapitálově Kč 1,-
<br> Přijaté transfery Kč 32.920.712,20 (v tom Kč 17385000,— převodv vlastním účtům) Příjmy celkem Kč 48.083.871,23
<br> Výdaje:
<br> Běžné výdaje Kč 26.507.273,02 (v_tom Kč 17385000.- převodv vlastním účtům) Kapitálové výdaje Kč 38126776 92
<br> Výdaje celkem Kč 64.634.049,94
<br> Plnění rozpočtu obce v podrobném členění dle rozpočtové skladby viz příloha č.1 - Výkaz P in 2- 12
<br> 2) Hospodářská činnost Obec nemá hospodářskou činnost
<br> 3) Tvorba a použití peněžních fondů Obec netvoří žádné fondy
<br> 4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,státním fondům a rozpočtu kraje :
<br> - dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši QM: byla vyčerpána - dotace ze státního rozpočtu - volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) ve výši Kč 27,945,47 byla vyčerpána.- investiční dotace od MŽP - převaděč kanalizace do Hořovic Kč 13.264.856,73 byla vyčerpána - investiční dotace z MMR - hřiště ZŠ a MŠ Tlustice ve výši Kč 693 660,- byla vyčerpána - obec obdrželajednorázový přispěvek — kompenzační bonus ze stát.rozpočtu — koronavir SARS Cov-2 ve výši Kč 13921250,—
<br> 5) Majetek obce ke dni 31.12- 2020 dle inventarizaceje v hodnotě Kč 141488982,— viz příloha č.2 — Inventarizační zpráva
<br> 6) Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola v Tlustici za r.2020: Výnosy Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9.101.407,76 Náklady Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9.009.638,57
<br> Hospodářský výsledek - zisk ve výši Kč 91.769,19 bude převeden do Rezervního fondu.Příloha č.3 — Závěrka ZŠ a MS Tlustice k 31.12.2020 (Výkaz zisku a ztráty,Rozvaha,Přílohy)
<br> 7) poskytnuté transfery (příspěvky,dar...

Načteno

edesky.cz/d/4731433

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz