« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace MŠ Kuřátka Nučice.pdf (540.05 kB)
VÝKAZ zrsxu A ZTRÁTY
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Za období: 1212020 Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice; IČO 71001140: Nučice 101,Nučice,281 63 Právní forma: Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 9.2.2021
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍ oeooal Název položky Svrgggtcký Běžné „ ' Minulé „,Hlavní činnost HDĚĚ-řoasrřka Hlavní činnost HDĚĚÍÉŽH
<br> ANAKLADÝGELKEM "“ l'“ l _._: : XXX “E" _ o XXX.? : ( XXXXXXXXXXXXX mou |.Náklady z činnosti 4 244 241,42 0,00 3 874 475,64 0.00 l.Spotřeba materiálu 501 300 971,55 0,00 393 856.77 0.00 2.Spotřeba energie 502 130 043,28 0,00 132 598,81 0,00 3.Spotřebajiných neskladovatelných dodávek 503 12 308,00 0,00 10 085,00 0,00 4— Prodané zboží 504 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 505 0.00 g_go g_GU 0.00 6.Aktivace oběžného majetku 507 (mg 0,00 g'go 0.00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 42 167.80 0.00 178 151.00 000 9.Cestovné 512 4 415,00 0,00 5 931,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 1 070,90 0,00 2 108,00 0,00 11.Aktivace vnitroorgenizačních služeb 516 0,00 0,00 0.00 0.00 12.Ostatní služby 518 259 849.02 0.00 190 520,73 0,00 13.Mzdové náklady 521 2 534 787,00 0,00 2 091 138,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 052 661,00 0,00 685 579.00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 10 595.00 0.00 8 506.00 0.00 15.Zákonné sociální náklady 52? 50 671.00 0.00 40 742,70 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0.00 0.00 0.00 0.00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0.00 0.00 0.00 0.00 20.Jiné daně a poplatky 530 6.59 0.00 110,88 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0.00 0.00 0.00 23.Jiné pokuty & penále 542 0,00 0,00 0.00 0.00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 2 255,50 0,00 2 370,00 0.00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.Manka & škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0.00 0.00 0.00 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 0,00 0,00 11 440,00 0,00 29.Prodaný dlouho...
Rozvaha příspěvkové organizace MŠ Kuřátka Nučice.pdf (827.96 kB)
R 0 Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Za období: 1212020 Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice; lČO 71001140; Nučice 101.Nučice.231 63 Právní forma: Předmět činnosti:
<br> Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa.) Datum sestavení: 9.2.2021
<br> 1 [ 2 | 3 4 účet|—ai osoooí Název položky SV'ÉŠŠTW Běžné _ _ Minule Brutto Korekce Nette
<br>.<.>.<.>.<.>.515503139 _ Famos: _ 152025055; asemasia *SÉÉMI _ - __ “ „ “";ř'amíáss.<.> - '.<.> __._ = 133mm;- _msujng I.Dlouhodobý nehmotný majetek 23 501,30 23 581.30 0.00 0.00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Ocenítelná práva.014 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Povolenky na emise & preferenční limity 015 0,00 0.00 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 23 581,30 23 581.30 0.00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 0.00 0.00 0.00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0,00 0,00 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 946 771.58 811 199,53 135 572.05 135 572.05 1.Pozemky 031 0.00 0,00 0.00 O.CC 2.Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0.00 CDC 3.Stavby 021 98 122.00 0.00 98 122.00 BB 122.0C é.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 48 890.05 11 440.00 3? 450.05 37 450.05 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.0( 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 799 759,53 799 759.53 0.00 0,0E ?.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.0C 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0.00 0.00 0.00 0.0C 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0,0C 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0.00 0.0C lll.Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.0( 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0.0l
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným VllVElTl 062 0.00 0,00 0,00 0,0( ...
Příloha příspěvkové organizace MŠ Kuřátka Nučice.pdf (1.97 MB)
PŘÍLOHA
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Za obdobi: 1212020 Mateřská škola KUŘÁTKA Nuči'ce: IČO 71001140; Nučice 101,Nučice.281 63 Právní forma: Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 9.2.2021
<br> informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
<br> Oceňování a vykazování zásob-v pořizovacích cenách.způ5ob účtování metodou "B" <.>
<br> Drobný diouhodobý majetek -v pořizovací ceně od 1.-Kč do 2 BBS.-Kč je evidovaný v podrozvahové evidenci na účtu “902"
<br> Drobný dlouhodobý majetek -v pořizovací ceně od 3 Don.-Kč do 40 ODD.—Kč je evidovaný na účtu" 028" _ _ Dlouhodobý majetek v účetní hodnotě nad 40 000,-Kč: účetní jednotka provádí roční účetní odpisy.Odptsový plán je rámcově stanovený die příloh CSU TDS.Změny způsobu oceňování nedostaly.'
<br> Účetní jednotka zvolíte rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku stím,že.:: odpisech účtuje ročně <.>
<br> Strana 1 l 16
<br> AA.Informace: podle; řádání! zákonaostavu účtů-Mjknizepodrozvahových.*ůčtů
<br> 1 2 Název položky Účet ÚČETNÍ oeooel Běžné Minulé P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 413 991.94 311 968,57 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0.00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 413 99194 311 969.57 3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.05 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00 P.!I.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transterů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předtinancování transferů 911 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmíněné závazky z přediinancováni transíefů 912 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0.00 0,00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0.00 0.00 5.Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00 6.Ostatní Ktátkodobe podmíněné závazky z Lransferů 916 0.00 0.00 P.|ll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00 1.Krátkodobé podmíněn...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2020.pdf (1.36 MB)
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR !NTERNÍHO AUDPTU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 002009/2021/KUSK Stejnopis č.Z/ SpZn: SZ_069449/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hOSpodaření obce
<br> NUČICE IČ: 00235598 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> " 7.5.2021
<br> l 4.12.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nučice Nučice 2
<br> 281 63 Kostelec n.Černými lesy
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXX _- kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXXXXX,Dis.- starostka
<br> XXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní XXXXXXXXX XXXXXXX - admin.pracovnice
<br> Pověření kpřezkoumání podle X 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo víc...
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2020.pdf (946.06 kB)
Krajský úřad Středočeského krěje
<br> *,HodellENtt_nmínoiumlufixní-41mm Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslojednaci: 098138/2020/KUSK Stejnopis č.Č Spisová značka: SZ_069449/2020/KUSK V' '
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce NUČICE IČ 00235598
<br> za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020 dci učením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 4.12.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samospávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zakonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nučice Nučice 2.281 63 Kostelec n.Cernými lesy
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Obec zastupovala: XXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.š 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pr-.-dějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného \" <.>,::i podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozp ' - tových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní Operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě.<.> n )uvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy -jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetní-_ '.vi <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ;: dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vzt...
Výkaz zisků a ztrát.pdf (598.83 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Za období: 1212020 Obec Nučice; lČO 00235593; Nučice 2,Nučice,291 53 Právní forma: Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 23.2.2021
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍ oeooeí Název položky syrgggfký Běžná.-,Minulé <.>,<.> Hlavní činnost Hosáprordgsrlská Hlavní činnost HOĚÉĚOÍÍM 'A.NÁKLADY CELKEM 'ř-í- *,<,> z r na? ;," ' ona? '.mao-.n non ! I.Náklady z činnosti 3 895 307,76 0.00 5 138 215.31 0.00 1.Spotřeba materiálu 503L 137 173,04 0,00 193 232.35 0.00 2.Spotřeba energie 502 60 516,00 0,00 38 783,00 0,00 3.Spotřebajiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 384 097.00 0.00 307 446,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého maietku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0.00 0.00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 224 967,21 0,00 546 230.77 0.00 9.Cestovné 512 4 828,00 0.00 9 791,00 0.00 10,Náklady na reprezentaci 513 5 652.00 0.00 10 428,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 1 131 350,18 0,00 1 113 826,16 0.00 13.Mzdové náklady 521 1 191 410.00 0.00 1 586 066,00 0,00 14.Zákonné sociální poiištění 524 294 018,00 0,00 416 978,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 o.oo 0.00 836,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 3 205,00 0,00 2 183.00 0.00 17.Jiné sociální náklady 528 0.00 0,00 0,00 0,00 18.Daň Silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0.00 0.00 20.Jiné daně a poplatky 538 2 950,00 0,00 72 630.00 0.00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 o.oo 0,00 23,Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary ajina bezúplatná předání 543 15 519,00 0,00 12 345,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 doo 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X.00 0.00 ZT.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 353 189,00...
Rozvaha.pdf (969.35 kB)
ROZVAHA
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY Reelonů SOUDRŽNOSTI
<br> Za období: 12l2020
<br> Obec Nučice; IČO 00235598; Nučice 2.Nučice,281 63
<br> Právní forma: Předmět činnosti:
<br> Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 23.2.2021
<br> 2 3 4 F ÚČETNÍ oeooei Název položky SWIIEÚCKÝ Běžné učet Minulé Korekce * “ — _,W animace "“ mm- *,- * '.m.<.>.<.>.;.; rm.525.24.'- “15241997331- l.Dlouhodobý nehmotný majetek 357 583,00 305 041,00 503 55590 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0.00 0.00 0.00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0.00 0.00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 101 647,00 101 647,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 756 041,00 263 394.00 472 647,00 503 556,00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0.00 0,00 &.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0.00 0.00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0.00 0.00 0.00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 23 921 576,09 9 762 484,24 14 159 091.85 11 976 417,21 1.Pozemky 031 3 080 059,00 0,00 3 080 059.00 3 000 059,00 2.Kulturní předměty 032 181 371,00 0,00 101 371.00 181 371,00 3.Stavby 023 16 824 191.57 7 641 537,00 9 3.82 654,57 7 223 750,71 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 202 791,00 556 450,00 646.341,00 701 255.00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0.00 0.00 0.00 a.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 025 1 554 497,24 1 554 497,24 0.00 0.00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 068 666,28 0,00 1 068 666,20 789 981,50 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0.00 0.00 0.00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0,00 0,00 lll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0.00 0.00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícim ...
Příloha.pdf (2 MB)
PŘÍLOHA
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY neolouů souoažnosn Za období: 132020 Ober: Nučice: IČO 00235598; Nučice 2.Nučice.281 63 Právní forma: Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 23.2.2021
<br> Účetní ]ednotka pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat iv násiedujíoím obdobi
<br> Došlo ke změnám metody vlivem předpisů k účetním metodám a)vyhláška (339712017 Sb.<.> kterou je novelizované vyhláška č.41012l309 Sb.<.> pro některé vybrané účetní iednotky b) vyhláška č.41112017Sb,kterou ie novelizovaná vyhláška č.2?0í2010 Sb.o inventarizaci majetku a závazků
<br> Oceňování a vykazování zásoby-oceňované v pořizovacích cenách.způsob účtování "B"
<br> |: v hodnotě od 100,-Kč do 2 999.—Kčje evidovaný na účtu "902"-podro_zvaha Drobný dlouhodobý maietek v hodnotě od 3 000,-Kč do 40 000,-Kč1e evidovaný na účtu "028"
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě- od ? ODD.-Kč do 60 ODD.-Kč le evidovaný na účtu “018" Územní plán považuie účetní jednotka za nehmotný majetek
<br> Odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového kalendáře a to jedenkrát ročně a to k 31.12 <.>
<br> Účetní Jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku.Dne 19.2.2020 obec obdržela potvrzenou smlouvu o poskymuti dotace POV na výstavbu chodníků ve výši 382 000,-Kč <.>
<br> Drobný dlouhodobý maiete
<br> Strana 1! l_7/
<br> AA.; informations ': gases-zákonu stavuů'ětů vjmfzapnamzvahových dem
<br> 1 2 Název položky Účej Účetní oaooeí Běžné Minulé P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 1 553 93435 1 515 549_19 :|.<.> Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 g_og 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 55 521.74 45 09350 3.Vyřazené pohledávky 905 222 969.50 222 969.50 4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00 5.Ostatní majetek 909 1 384 343.52 1 347 482,19 P.ll.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z pře...
Výkaz plnění rozpočtu.pdf (3.32 MB)
|= i n 2 - 12 M,' VYKA_Z eno HODDNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKU,ooanovomÝcr-l SVAZKÚ oecí A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Za období: 12l2020
<br> Obec Nučice; IČO 00235598: Nučice 2.Nučice,281 03 Právní forma: Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 28.1.2021
<br> i.<.> Rbžjáóčtwéfpffíný Paragraf Položka Text Schválený rozpočet RŽĚŠŠŽĚŘD Výsmdelšoíi počátku Plnění V a b 1 2 3
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 200 000.00 1 508 000,00 1 507 621,45 99.90
<br> 1112 Daň z příjmů íyzických osob placená poplatníky 30 000,00 30 000.00 20 715.31 69.05
<br> 1113 Daň z přiímů fyzických osol: vybíraná srážkou 120 000,00 126 400,00 126 358,10 99,9?
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 000,00 1 100 000.00 945 631,5? 85.97
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 000.00 2 500 000,00 2 322 404,25 92,00
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažd'ování,sběru,přepravy 260 000,00 260 000,00 242 409.00 93.23
<br> 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 0 500.00 6 000.00 92.31
<br> 1343 Poplatek za užívání veřeíného prostranství 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
<br> 1361 Správní poplatky 7 000,00 7 000,00 3 830,00 54,71
<br> 1381 Daň z hazardních her 5 výiimkou dílčí daně z technických her 33 000,00 30 000,00 35 742,09 99,28
<br> 1302 Zrušený odvod z loterií a podher kr.výher.hrac.přístrojů 0,00 10,00 9,72 97.20
<br> 1511 Daň z nemovitých věci 300 000,00 326 100,00 326 058,06 99,99
<br> 4111 Neinvest.přií.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0,00 500 322,00 500 322,00 100,00
<br> 4112 Neinv.pňj.transíery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 0,00 88 000.00 06 800.00 100.00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 0,00 23 925.00 23 925,00 100,00
<br> 4222 Investiční přijme transfery od krajů 0,00 382 000,00 382 000,00 100,00
<br> xxxx Bez paragrafu 5 550 000,00 5 977 057,00 6 609 835,55 94,74
<br> 1031 2119 Příjmy z vlastní činnosti iinde nespeoinkovanewále jn.1 000,00 1 000,00 0,00 ...
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020.pdf (699.62 kB)
Obec Nučice
<br> ?
<br> Návrh závěrečného účtu zarok2020
<br> obec Nučice
<br> dle Zákona 250/20008b.517 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Přnoha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2020 Fin 2-12 a rozbor čerpání přňmů a výdajů
<br> „7 f „1
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.'.<.>.Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _,_ V' 5,„ f? !
<br> ProjednánoQZÍf.<.>.K.<.>.fax/7 Schváleno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Na elektronické úřední desce vyvěšeno po schválení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX Dis.starostka obce *'
<br> X) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2020
<br> Schválen' u ' ' ' % mně""
<br> y prave-ny Plneni k <.>
<br> rozpočet rozpočet K 31.12.2020 upravenemu rozpoctu
<br> Třída 1 -.<,>
<br> Daňovépřijmy : 560000 5 984010 561678955 93,86
<br> TřidaZ
<br> chaňovépříjmy 972000 1 113 300 999 774 90 89,80
<br> Třída 3
<br> Kapitálovépřijmy O O O O
<br> Třída 4
<br> Přijaté transfery 0 993 047 1 432 344 144,24
<br> Příjmy celkem 6 532 001) 8 090 357 8 048 908,45 99,49
<br> Třída 5
<br> Běžné výdaje 6030000 6 51725924 4 89051836 75.04
<br> Tndř?,<.>.2 478 000 3 438 000 2 504 954,64 72,86
<br> Ka pltalove vyda _]C
<br> Výdaje celkem 8 508 000 9 955 259,24 7 395 473 74 29
<br> Saldo přijmůa 653435 45
<br> výdajů <,>
<br> Třida 8,<,> 653 435,45
<br> Fmancovam
<br> Přijaté úvěry a 0
<br> půjčky
<br> Splátky úvěru 0
<br> Fond rezerv 0
<br> Fond sociální 0
<br> Prostředky minulých ' s 638 84028
<br> let
<br> FÍHBDCOVÉHÍ 653 435 45
<br> celkem: úspora (-) <,>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou obsaženy v příloze závěrečného ůčtu- sestava Fin 2-12 za prosunec 2020 <.>
<br> Hospodářská činnost obce
<br> Hospodářská činnost- obec neúčtuje o hospodářské činnosti,není plátcem DPH <.>
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veře...

Načteno

edesky.cz/d/4726410

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz