« Najít podobné dokumenty

Obec Záhornice - Mikroregion Střední Polabí - Závěrečný účet za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záhornice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO 2020.pdf (3.37 MB)
zborovská l 1 l502l Praha 5 čj <.>,0045621202I/KUSK SpZn: SZ_087 369/2020/KUSK přezkoumávané období: Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řizenimpřezkoumání: - kontroloři: Zástupci DSO: 01.0 1.2020 - 31.12.2020 Náměstí Republiky 1 289 03 Městec Králové Bc.XXXX XXXXXXXXX Bc.XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX - předseda DSO XXXX XXXXXXXXX - účetní Stejnopis č.X Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION STŘEOXÍ POLABÍ Ič:71460926 Za rok2020 Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední polabí zarok2O2Obyto zahájeno dne 30.01.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodáření zaslaného přezkoumávaj ícím orgánem.přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.22.4.202I.lJ.12,2020 na základé zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření ťrzemních samosprávných celkŮ a dobrovolrrých svazků obcí,ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ě.255l20I2 Sb <.>,o kontrole (kontrolní r*ád).Krajský úřad §tředočeského kraje oDBoR lNrERNíHCIAUD|TU A KoNTR0LY Pověření kpt*ezkoumání podle § 5 odst.l zákona ě.42012004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákorra Č.25512012 Sb <.>,vŠe ve znění pozdějšíclr předpisťr,vyclala vecloucí odboiu internílro auditua kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X,XXXX pod čj.088572/2020/KUSK.Předmětem přezkoumání jsou dle trst.§ 2 zák,ě.420l2OO4 Sb <.>,ve znění pozdějších PředPisŮ,Údaje o roČním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účt,<.>,iodle zákona ě.25012000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to: - Plnění příjmŮ a výclajťr rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- PeněŽní oPeface,týkající se sdružených prostředků vynakládarrých na základé smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlour,y sjinými právnickými nebo fyzickými osobami,- finanČní operace,týkající se cizích zdr...
Středočeský kraj_Zpráva DSO PDF - DSO Mikroregion Střední Polabí (01.01.2020 - 31.12.2020).rtf.pdf (352.87 kB)

závěrečný účet DSO 2020.pdf (135.76 kB)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
<br> IČO: 71460926
<br> Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2020 byl schválen zástupci obcí na shromáždění dne 18.12.2019
<br> jako rozpočet vyrovnaný v paragrafovém a druhovém členění a byl jednou upraven rozpočtovým opatřením <.>
<br> Rozbor příjmů a výdajů Mikroregionu Střední Polabí k 31.12.2020 v Kč
<br>
<br>
<br> Komentář
<br> Členský příspěvek byl zaplacen ve výši 51 000,- obcemi: Činěves,Dobšice,Dymokury,Choťánky,Kněžice,Kouty <,>
<br> Křečkov,Libice nad Cidlinou,Městec Králové,Odřepsy,Opočnice,Pátek,Sány,Senice,Sokoleč,Vlkov
<br> pod Oškobrhem,Záhornice <.>
<br> V roce 2020 se koupilo 17 ks dezinfekčních stojanů k využití v členských obcích DSO <.>
<br>
<br> Účelové fondy
<br> Mikroregion netvoří jiné účelové fondy <.>
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Mikroregion neměl v roce 2020 žádné závazky vůči státu <.>
<br> Doplňující informace o majetku
<br> Stav základního běžného účtu u MONETA Money Bank k 1.1.2020 293 431,05 Kč
<br> k 31.12.2020 156 644,19 Kč
<br> Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu <.>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedené kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje dne 22.4.2021 <.>
<br> Zpráva je přílohou závěrečného účtu <.>
<br> Poznámka: účetní výkazy a přehledy hospodaření jsou uloženy k nahlédnutí na Městském úřadě v Městci Králové <,>
<br> v kanceláři č.1 <.>
<br> Za Mikroregion Střední Polabí
<br> Milan Pavlík- předseda Schváleno na shromáždění zástupců obcí dne 21.6.2021
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet plnění k 31.12.2020
<br> příjmy
<br> příspěvky členských obcí 51 000,00 51 000,00 51 000,00
<br> příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 213,23
<br> příjmy celkem 52 000,00 52 000,00 51 213,23
<br>
<br> výdaje
<br> ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> drobný dlouh.hmotný majetek 200 00...

Načteno

edesky.cz/d/4726400

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záhornice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz