« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Záměr prodat - stavební pozemek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadost-odkup-stavebniho-pozemku-2872-3.docx
Obecní úřad Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
<br> ŽÁDOST
O PRODEJ POZEMKU (ČÁSTI POZEMKU)
Z MAJETKU OBCE POSTŘEKOV
<br>
<br>
Údaje o žadateli
<br> Jméno a příjmení nebo
název společnosti (*):
<br>
Rodné číslo/IČ (*):
<br>
Trvalý pobyt nebo sídlo (*):
<br>
Státní občanství u FO (*):
<br> Rodinný stav u FO (*):
<br>
Statutární orgán u PO (*):
<br>
Uvést,zda je žadatel nájemcem pozemku:
<br>
Telefon (*):
<br> E-mail:
<br>
(Jsou-li žadateli manželé,kde předmětný pozemek bude v SJM,uvést oba manžele rovnocenně)
<br> Údaje o žadateli (manžel/manželka)
<br> Jméno a příjmení (*):
<br>
Rodné číslo/IČ (*):
<br>
Trvalý pobyt (*):
<br>
Státní občanství (*):
<br>
Uvést,zda je žadatel nájemcem pozemku:
<br>
Telefon (*):
<br> E-mail:
<br>
Údaje o pozemku/pozemcích
<br> Katastrální území (*)
Parc.č.(*)
Druh pozemku (*)
Výměra [m2] (*)
<br> POSTŘEKOV
2872/3
TRVALÝ TRAVNÍ POROST
904
<br> Nabízená cena za m2:
<br> Nabízená cena celkem (904 x cena za m2):
<br>
Předpokládaný termín zahájení výstavby:
<br>
Poznámky
<br>
<br> Ostatní ujednání
<br> Čestně prohlašuji a svým obsahem stvrzuji,že Obec Postřekov,finanční úřad a správa sociálního zabezpečení nemá vůči mně a/nebo vůči společnosti žádné pohledávky po splatnosti <.>
Podpisem této žádosti dávám Obci Postřekov výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováváním mých osobních údajů,ve smyslu Čl.30 odst.1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízením EU 2016/679 GDPR),a to za účelem vyřízení této žádosti a na dobu,po kterou bude probíhat její projednávání a zpracovávání až do vyřízení celé záležitosti <.>
<br> Seznam příloh:
<br> I.U žádosti o prodej části pozemku zákres části pozemku v katastrální mapě tak,aby bylo zřejmé,o kterou část pozemku se jedná
II.U podnikatelů kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku ne starší šesti měsíců
III.Ostatní (uveďte)
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br>
V……………………………………….<.> dne: ……………………………… <.>
<br>
<br> …………………………………………………………….<.>...
gp-2872.pdf
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Novy' stav Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Vyměra parcely Druh pozemku Typ Slavby Způa Porovnání SE 513mm ewclence právních Egeln-l DDZEWRU pozemku určeni Díl přechází z pozemku.Čislo Ilslu Výměra dllu Označení parc číslem Způsob využili pan: čislem | Způsob využili Způsob využili výměr označeného v vlastnictvi dilu,; katastru dřivélši poz.: 2 ha m“ ha - rn? „,„.ha - m nemowlosll EVIÚGHCI ' 2872/3 ? 1 52 travní p.2872/3 : 9 * 04 travní p.2 I ' ! | 2872/4 1 T 42 iravníp.2872/4 12 70.frei/mfp.2 Š ' 2872/5 3“ 79 travní p.2872/5 5 07 travníp.2 '1) ( 26- 81 2872/3 1 11 52 celá 2872/4 1 1 l 42 celá Ě L 2872/5 Ě T 3“ 79 celá \ F *1) 26 73.m-.\ í 25 73 * 26“ 81 l 1 4 i l i
<br> '? ) Rozdíl mezi nově určenou výměrou & součtem jejich dílů je +8 m2,dle přílohy 14.7 katastrální vyhlášky <.>
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu ___„fuqrceini číslo podle Kód Výměra BPEJ Parcelní číslo podle Kód Výměra BPEJ katastru zjednodušené na dilu kaiashu zjednodušené na dílu nemovitosti evidence BPEJ ha m2 parcely nemowiosli evidence BPEJ ha.m2 parcely 2372/3 72911 95 94 1 2372/4 72911 ; 39 72944 mi 49 i 4 2572/5 72944 2; 19 72911 \ 2l 94 ' l
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN
<br> (;wmclrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
<br> Slnjnupis Měřil úíušné oprávněný zeměmi-ři: ký inženýr:
<br> pro
<br> rozdělení poze mku
<br> Jméno.pifuncní: rrrrr <.>," --- Pclr ClSlCl'
<br> ln"
<br> Čjxln položky mmm.: iimuě uplih'nčnýrh zeměměřických inžcným;
<br> 2569/02
<br> Čixln:
<br> ll,dubnu 2021
<br> Náležizu—luli a při,-„snimi udpmíilíi právním přeilpiaum
<br> ')"fí 299302 1
<br> Jméno.přijmu.'
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> Čixlu politik) “'znumu úředně upravnčných
<br> „ „,216970222“ mnémuhukych mžcnyru: mm 29.dubna 2021 ('ísln; 314/2021
<br> Trmn šiiťjllťll'lh odm“ ídá gunmelrickému plánu \- dohra—nické pmluhé uloženému v dokumentaci k
<br> Vyhmm'itsli ...
2872-3.pdf
OBEC POSTŘEKOV Postřekov 270,345 35,IČ: 00253685
<br> Č.j.POSTR-626/2021 Postřekov,21.6.2021
<br> Obec Postřekov zveřejňuje ve smyslu ustanovení š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zří- zení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br> část pozemku parc.č.2872/3,trvalý travní porost,k.ú Postřekov vymezený dle GP č.887-260/2021 o výměře 904 m2 <.>
<br> Pozemek se nacházející v obci Postřekov,k.ú.Postřekov,zapsaný na LV č.l v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrálního pracoviště Domažlice aje určený k zastavení rodinným domem <.>
<br> Pozemekje vybaven vodovodní a kanalizační přípojkou a přípojkou elektrické energie <.>
<br> Zájemci z řad fyzických osob mohou předkládat své nabídky na tiskopisu obce „Žádost o odkup stavebního pozemku" v zalepených obálkách v termínu nejpozději do 12.července 2021 do 17,00 hodin na podatelně obecního úřadu,nebo do tohoto termínu prostřednictvím doručovacích společností <.>
<br> Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 900,-Kč/m2.Obálka bude označena nápisem „NEOTVÍRAT — koupě pozemku parc.č.2872/3“ <.>
<br> Otevírání nabídek bude provedeno na veřejném jednání zastupitelstva obce a pozemek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.Termín jednání zasedání 20 bude zveřejněn na úřední desce a uchazeči,kteří podali nabídku budou o tomto písemně informováni <.>
<br>.Závazné podmínky prodeje jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto záměru <.>
<br>.Geometrický plán č.887—670/2021 vypracovaný společností AGROREAL CZ s.r.o.tvoří přílohu č.2 to- hoto záměru <.>
<br> - Bližší informace lze získat u Bc.XXXXX XXXXXXX tel: XXX XXX XXX,email: starosta©obecpostrekov.cz
<br>.Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Postřekov na jednání 18.6.2021,usnesením
<br> //
<br> č.20210618/9 <.>
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce a současně zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 21.06.2021
<br> Sejmuto na úřední desce a současně sejmuto na elektronické úřední ...

Načteno

edesky.cz/d/4723011

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz