« Najít podobné dokumenty

Obec Salačova Lhota - Přechodná úprava provozu - napojení obchvatu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Salačova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
LEGENDAHh-u)
<br> STW INZ! Šllm Lhota - Obdiv“ !.<.> písm: mmimeul
<br> TERMÍN omszauf: 23.5.2021 - 3132021 © u- eTAWiciooPkmli znAbENI
<br> uzavreni mm "1128 pm vam? provoz „MIMO VOZIDEL STAVBY' <.>
<br> ©.<.> „Am mulmm - man: znam-mms dělil uzavřeného nauku lit.l|i128:400 m
<br> "WCGHIMIWMIMMVMGTPM
<br> " _-
<br> /.„- **,t ' “j 3.<.>.'?ÍÍ i acov
<br> )?
<br> ali—.as“ “ “G_ ? “DL"
<br> Bratřice
Stanovení přechodné úpravy provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455121,fax.565455133,e-mail: papezova@mestopacov.cz
<br>
<br> Č.j.MP/07694/2021/OD/Pa
<br> Spis.zn.: OD.07652/2021/Pa Pacov,dne 16.6.2021
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Pacov,odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon“),na základě žádosti společnosti Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory
<br> 74,586 01 Jihlava,zastoupené Milanem Šerým,podané dne 16.6.2021,po předchozím písemném
<br> stanovisku Policie ČR,dopravního inspektorátu,Pelhřimov ze dne 16.6.2021 pod č.j.KRPJ-61693-
<br> 2/ČJ-2021-161706-DING a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1,písm.c)
<br> zákona,v návaznosti na ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),vydává:
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu v Salačově Lhotě na silnici II/128 a místní komunikaci v obci
<br> Salačova Lhota v souvislosti s prováděním stavebních prací na stavbě pod názvem „II/128 Salačova
<br> Lhota – obchvat“ – dokončení napojení ve směru od Pacova <.>
<br> Termín: od 00:01 hodin 23.6.2021 - do 23:59 hodin 31.7.2021.Nedílnou součástí tohoto opatření je
<br> DIO – přechodné úpravy provozu.Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu se stanoví za těchto podmínek:
<br> 1.Osazení dopravního značení bude provedeno dle schválené grafické přílohy.Dopravní značení
bude v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu,vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a
<br> bude splň...

Načteno

edesky.cz/d/4721675

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Salačova Lhota
30. 08. 2021
13. 08. 2021
27. 07. 2021
19. 07. 2021
19. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Salačova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz