« Najít podobné dokumenty

Obec Salačova Lhota - Přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Salačova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
LEGENDAHh-u)
<br> STW INZ! Šllm Lhota - Obdiv“ !.<.> písm: mmimeul
<br> TERMÍN omszauf: 23.5.2021 - 3132021 © u- eTAWiciooPkmli znAbENI
<br> uzavreni mm "1128 pm vam? provoz „MIMO VOZIDEL STAVBY' <.>
<br> ©.<.> „Am mulmm - man: znam-mms dělil uzavřeného nauku lit.l|i128:400 m
<br> "WCGHIMIWMIMMVMGTPM
<br> " _-
<br> /.„- **,t ' “j 3.<.>.'?ÍÍ i acov
<br> )?
<br> ali—.as“ “ “G_ ? “DL"
<br> Bratřice
Stanovení přechodné úpravy prozu - napojení obchvatu
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455121,fax.565455133,e-mail: papezova@mestopacov.cz
<br>
<br> Č.j.MP/07694/2021/OD/Pa
<br> Spis.zn.: OD.07652/2021/Pa Pacov,dne 16.6.2021
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Pacov,odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon“),na základě žádosti společnosti Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory
<br> 74,586 01 Jihlava,zastoupené Milanem Šerým,podané dne 16.6.2021,po předchozím písemném
<br> stanovisku Policie ČR,dopravního inspektorátu,Pelhřimov ze dne 16.6.2021 pod č.j.KRPJ-61693-
<br> 2/ČJ-2021-161706-DING a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1,písm.c)
<br> zákona,v návaznosti na ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),vydává:
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu v Salačově Lhotě na silnici II/128 a místní komunikaci v obci
<br> Salačova Lhota v souvislosti s prováděním stavebních prací na stavbě pod názvem „II/128 Salačova
<br> Lhota – obchvat“ – dokončení napojení ve směru od Pacova <.>
<br> Termín: od 00:01 hodin 23.6.2021 - do 23:59 hodin 31.7.2021.Nedílnou součástí tohoto opatření je
<br> DIO – přechodné úpravy provozu.Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu se stanoví za těchto podmínek:
<br> 1.Osazení dopravního značení bude provedeno dle schválené grafické přílohy.Dopravní značení
bude v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu,vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a
<br> bude splň...

Načteno

edesky.cz/d/4721274

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Salačova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz