« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Závěrečný účet obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz ZZ2020.pdf (1.32 MB)
Výkaz zisku a ztráty
<br> Název:
<br> Obec Běrunice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ:
<br> Právní forma:
<br> 00238988 USC
<br> Sídlo: Běrunice Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.02.2021 12:48:34 1 [ 2 3 | 4 Číslo Název položky su BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Hlavní činnost | Hosp.činnost Hlavní činnost ] Hosp.činnost
<br> A.NAKLADY CELKEM 16 043 460,13 0,00 12 644 569,95 0,00 l.Náklady z Činnosti 13 002 769,62 0,00 9 615 790,89 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 644 509,29 0,00 368 730,46 0,00 2.Spotřeba energie 502 416 094,34 0,00 501 797,34 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 739 150,15 0,00 193 080,14 0,00 9.Cestovné 512 15 625,00 0,00 27 601,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 11 134,00 0,00 11.Aktivace vnítroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 4 559 958,55 0,00 2 226 848,59 0,00 13.Mzdové náklady 521 2 284 257,00 0,00 1 990 676,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 648 223,00 0,00 519 933,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 5 559,00 0,00 4 880,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 1 590,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitosti 532 4 760,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 4 000,00 0,00 500,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 98,00 0,00 15 349,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 1 209,00 0,00 16 917,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 546 0,00 0,00 0,00 0,00...
Středočeský kraj_Zpráva OBEC PDF - Běrunice (1. 1. 2020 - 31. 12. 2020).rtf.pdf (457.11 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 000540/2021/KUSK Stejnopis č <.>
<br> SpZn: SZ_061694/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> BĚRUNICE
IČ: 00238988
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Běrunice za rok 2020 bylo zahájeno dne 3.8.2020 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  30.10.2020
 15.3.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Běrunice
<br> Hlavní 176
<br> 289 08 Běrunice
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX
- kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
Zástupci obce: XXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě sml...
ZŠ.pdf (7.31 MB)
IČO: 75031329 Kapitola: 700
<br> Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: 03.02.2021 11:00:35 Předmět činnosti: 8520
<br> ROZVAHA
<br> Sestavená k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola Běrunice,28908 Běrunice 77
<br> VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> MUZCJ Praha s.r.o <.>
<br> 1 2 | 3 4 ÚČETNÍ oaooaí
<br> BĚŽNÉ <,>
<br> MINULE
<br> Po'ožka Název Položky “"$ch anurro KOREKCE NE'ITO (““") NCHVA CELKEM 2 285 064,87 885 000,80 1 400 064,07 1 237 384,88 A- Stálá aktiva 885 000,00 885 000,00 0,00 000 Al.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.l.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.Z.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.S.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0:00 191.15.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 UrUU A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.8.P05kytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0.00 0:00 A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.Dlouhodobý hmotný majetek 885 000,00 885 000,80 000 0.00 A.II.1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 023 335 000,30 335 000,30 0,00 0,00 A.II.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.Dlouhodobý ňnančnl' majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.1.Majetkové účasti v osobách s rozh...
ŠJ.pdf (5.55 MB)
IČO:
<br> 75031248
<br> Kapitola: 700
<br> Právní forma:
<br> PřÍSpěvková organizace
<br> Okamžik sestaveni: 03.02.2021 11:16:33
<br> VÝKAZNIC'IVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k 31.12.2020
<br> (v Kč,5 přesností na dvě desetinná místa)
<br> MÚZO Prada s„r.o <.>
<br> Předmět čin nosti: 55292.Skolníjídelna “Běrunice školy Běrunice,28908 Běrunice 1 2 | 3 4 ÚČETNÍ oaooaí
<br> BĚŽNÉ _
<br>,MINULE
<br> Položka Název položky “nad" BRUTI'O KOREKCE NEI'I'O (netto) AKTIVA AKTIVA CELKEM 796 128,58 467 477,50 328 651,08 164 654,12 A.Stálá aktiva 457 477,50 467 477,50 0,00 0,00 A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.2.Soliware 013 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.Dlouhodobý hmotný majetek 467 477,50 467 477,50 0,00 0,00 A.II.1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.S.P&titelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 A.Il.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 467 477,50 467 477,50 0,00 0,00 A.II.7.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.Dlouhodobý Fmanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.1.Majetkové ú...
MŠ.pdf (6 MB)
IČO:
<br> 75031256
<br> Kapitola: 700
<br> Právní forma:
<br> Příspěvková organizace
<br> Okamžik sestavení: 03.02.2021 11:08:40 Předmět činnosti: 8510
<br> Mateřská škola Běrunice,28908 Běrunice 152
<br> WKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k 31.1 2.2020
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> MÚZO Praha s.r.o <.>
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ <,>
<br> „,<,>.<.> Syntetický MINULÉ
<br> Polozka Nazev polozky účet BRUTI'O KOREKCE NE1T0 (hatte) AKTIVA AKTIVA CELKEM 1 544 917,14 824 749,33 720 167,81 628 157,06 A.Stálá aktiva 933 813,23 824 749,33 109 063,90 84 924,90 AJ.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.4.Povolenký na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.S.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.6.' Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.Dlouhodobý hmotný majetek 933 813,23 824 749,33 109 063,90 84 924,90 A.II.1.Pozemky 031.0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 213 031,00 103 967,10 109 063,90 84 924,90 A.II.5.Pěstitelské oelký trvalýCh porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetEK 028 720 782,23 720 782,23 0,00 0,00 A.II.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.Dlouhodo...
Příloha 2020.pdf (454.99 kB)
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOST! Účetní jednotka: IČ: 00238988 Název: Obec Běrunice Právní forma: USC Sídlo: Běrunice Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.02.2021 9:05:26
<br> A.1„ Iinformace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) Neočekává se ukončení či omezení činností jednotky <.>
<br> A.2.[Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT) Účetní postupy se oproti předchozímu obdoibneméní <.>
<br> A.3.Ilnformace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B <.>
<br> Používá rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku <.>
<br> Učetní jednotka vvtváří rezervv na opravy kanalizace a vodovodu v souladu se zvláštním právním předpisem
<br> Příloha A.1.—A.3.Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dve" desetinná místa)
<br> Účetní jednotka: Obec Běrunice IČ: 00238988 Stránka: 1 z 1
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IC: 00238988 Název: Obec Běrunice Právníforma: USC Sídlo: Běrunice Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.02.2021 9:05:26
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Čislo Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ po'OŽky V221? BĚZNÉ MiNULÉ
<br> P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 2 439 246,74 2 282 822,40 1.Jiný drobný diouhodobý nehmotný majetek 901 2 199,60 2 199,60
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 42 653,19 42 653,19
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 2 394 393,95 2 237 959,61
<br> P.ll.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 1 500 000,00 %.Krátkodobé podmíněné pohíedávky z předfinancovaní transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé pod...
Rozvaha 2020.pdf (1.79 MB)
Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY osci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IC: 00238988 Název: Obec Běrunice Právní forma: USC Sídlo: Běrunice Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.02.2021 12:52:33 „ 1 l 2 | 3 | 4 Cielo Název položky su účemi oeooei PO'OŽKY BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO [ KOREKCE [ NETTO AKTIVA 257 400 086,42 34 849 000,53 222 551 085,89 218 936 219,99 CELKEM A.Stálá aktiva 239 248 489,97 34 848 850,53 204 399 639,44 207 070 165,08 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 214 860,70 214 860,70 0,00 0,00 1.Néhmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 214 860,70 214 860,70 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 236 753 629,27 34 633 989,83 202 119 639,44 204 790 165,08 1.Pozemky 031 18 619 581,87 0,00 18 619 581.87 18615 875,61 2.Kulturní předměty 032 230 004,00 0,00 230 004.00 230 004,00 3.Stavby 021 201 315 555,58 22 748 563,50 178 566 992,08 121 026 888,36 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 11 345 095,50 7 354 582.00 3 990 513,50 4 602 938.50 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 445 025,33 4 445 025,33 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 101 391,59 85 819.00 15 572,59 20 648,59 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 345 199,00 0,00 345 199,00 59 941 771,12 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 351 776,40 0,00 351 776,40 351 776,40 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prod...
Protokol o schválení ZÚ 2020.pdf (337.88 kB)
Obec Běrunice Hlavní 176
<br> 289 08 Běrunice IČO: 00238988
<br> Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2020
<br> Obec Běrunice projednala účetní závěrku obce Běrunice za rok 2020 na svém zasedání dne:
<br> Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky:
<br> Členové zastupitelstva Podpis
<br> \,“.ldlt-J
<br> - XXX XXXXXXXXX
<br> — XXXXXX XXXXXXX - Mgr.IViarta Kubánková < !,- |ng.XXXX XXXXXXXXX — Hana Papežové - IngMarcel Doskočil - XXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXX XXXX — XXXXX XXXXX —Josef Podlaha Předložené podklady pro schválení účetní závěrky: — Rozvaha k 31.12.2020 — Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020 — Příloha k 31.12.2020 - Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2020 - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020
<br> - Inventarizační zpráva k 31.12.2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Běrunice k 31.12.2020
<br> Vyjádření účetníjednotky k výroku o schválení účetní závěrky: — účetní XXXX XXXXXXXXXX nemá k výroku o schválení účetní závěrky žádné výhrady <.>
<br> Na základě tohoto rozhodnutí schvaluje zastupitelstvo obce převést výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet 431 na účet 432 — výsledek hospodaření minulých účetních období <.>
<br> Běrunice dne: 17.5.2021 Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXX
FIN 2020.pdf (304.24 kB)
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNŽ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNŠCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený !( XX.12.2020 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc IČO:
<br> 2020
<br> 12 00238988
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Běrunice,Běrunice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf p0|ožka Text Schválený Rozpočet Výsiedek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň 2 příjmů fyz.osob piacená přátci 2 400 000,00 3 076 445,00 3 076 441,23 0000 1112 Daň Z Přijmu fyz— 05013 Piacená Poplatník 50 000,00 50 220,00 50 216,63 0000 1113 Daň Z příjmu 02- osob vybíraná srážkou 240 000,00 362 200,00 306 540,31 0000 1121 Daň 2 příjmů PráV- osob 2 100 000,00 2 295 000,00 2 294 996,57 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1 500 000,00 949 430,00 949 430,00 0000 1211 Daň Z přidané hodnoty 4 800 000,00 6 235 000,00 6 290 136,66 0000 1340 Popřatek za provoz Systému KD 490 000,00 496 846,00 496 846,00 0000 1341 Poplatek ze psů 15 500,00 16 708,00 16 708,00 0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 610,00 10 610,00 0000 1381 Daň Z hazardních her 60 000,00 86 775,00 86 774,67 9000 1332 Zrušený odv.z loterii a pod.her kromě 0.00 2342 23,42 0000 1511 Daň Z nemovitých věcí 2 000 000,00 2 465 500,00 2 465 458,14 0000 4111 N' Př-tfansf- ze všecbpokl-SP-SÉ-rozn 0,00 1 110 284,00 1 110 284,00 0000 4112 N' Př-transf- ze str.V rám- SOUh- 010W 178 900,00 187 600,00 187 600,00 0000 4116 05k Ni př-ffansfer- ze Státního rozp.400 000,00 404 680,00 404 680,00 0000 4121 Ni- Př- transf- od obci 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0000 4222 W Př- transfery od krajů 0,00 2 431 000,00 2 431 000,00 0000 **** 14 292 400,00 20 226 321,42 20 225 745,63 1032 Podpora ostatnich produkčních činnosti 1032 211 1 Příjmy z poskytování služeb & Výrobků 10 000,00 500,00 300,00 1032 2131 Příjmy?- pronájmu pozemků 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1032 „„ 11 300,00 1 800,00 1 600,00 2122 Sběr a zpr...
finanční vypořádání.pdf (293.57 kB)
Příjemce:
<br> Kraj4: Středočeský
<br> Poskytovateř:
<br> Kapitolal: Ministerstvo financí - VPS
<br> Příloha Č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotaci poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolutinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků ňnančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Ukazatel
<br> č.akce (projektu) EDS/SMVS
<br> účelový znak
<br> Vráceno v průběhu Čerpáno roku na běžný účet Skutečně použito
<br> els|01ednac1 k 31.12 2020 kraje k 31_ 12.2020
<br> Předepsané výše vratky dotace při nnančnim vypořádání
<br> 0
<br> d 1 2 3
<br> Ibotaco celkem
<br> tdi-“000,00 " * asie,66534410
<br> 4:1-2-3
<br> Dotace obcím s působností obecného stavebního úřadu na výdaje souvisejí i s došetřovánim
<br> 98018
<br> MF—25646f2020í1 201- 4
<br> ' ' budov
<br> Dotace obcím s rozsuenou působnosti na výdaje související & harmonizaci základních sídelních jednotek
<br> 98030
<br> MF-256461'2020I1201- 4
<br> Nové volby do zastupitelstev obcí (14.3.2020)
<br> 98074
<br> MF—3353120201'1201- 2
<br> Nové volby do zastupitelstev obcí (20.6.2020)
<br> 98074
<br> MF- 12515202011201—2
<br> !Nová volby do zastupitelstev obcí (19.9.2020)
<br> 98074
<br> MF.215931202011201-2
<br> Nove volby do zastupitelstev obcí (12.12.2020)
<br> 98074
<br> MF- 2991712020/1 zam-2
<br> Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů
<br> 98193
<br> MF-
<br> 210292020112015 155 000.00 88 455,00 66 534,00
<br> Sestavil,tel.:Kteinerová Jana te|.725 021 373 Datum a podpis: 26.1.2021
<br> Komentář <.>
<br> Schmidova' Iva lel.724 188 48 26.01.2021 a,<.>
<br> n \ k 't
ZÚ 2020.pdf (2.02 MB)
Závěrečný účet obce Běrunice za rok 2020
<br> Jednání zastupitelstva obce dne 17.5.2021
<br> NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BĚRUNICE
<br> Po projednání závěrečného účtu zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad <.>
<br> Návrh závěrečného účtu:
<br> Vyvěšen: 26.4.2021 Sejmut: 17.5.2021
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX — místostarosta XXX XXXXXXXXX — starostka
<br> _X_.OBEC BÉRUNŠCE
<br> Zveřejněno na veřejně přístupné úřední desce obce a obsah úřední desky obec zveřejnila í způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BĚRUNICE zA ROK 2020 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v Kč)
<br> o v ; Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k Álplnenlk
<br> rozpočet opatření rozpočet 31.12.2020 Ulf 22322231“ 16 044 Třída 1 - Daňové příjmy 13 665 500,00 2 379 257,42 757,42 16 044 281,63 99,99 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 673 600,00 635 451,80 2 309 051,80 2 306 242,77 99,87 Třída 3 _ Kapitálové příjmy 50 000,00 176 745,00 226 745,00 226 745,00 100 Třída 4 _ Přijaté transfery 626 900,00 3 554 664,00 4 181 564,00 4 181 564,00 100 22 762 Příjmy celkem 16 016 000,00 6 746 118,22 118,22 22 758 833,40 99,98 1 1 780 Třída 5 _ Běžné výdaje 9 396 050,00 704,50 10 924 555,20 92,73 Třída 6 - Kapitálové výdaje 3 500 000,00 1 236 280,00 1 235 933,20 99,97 13 016 V 'daje celkem 12 896 050,00 0,00 984,50 12 160 488,40 93,42 Saldo: Příjmy — Výdaje 3 119 950,00 9 745 133,72 10 598 345,00
<br> Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a dl.přij.půjček -2 589 168,00 -2 589 168,00 —2 903 126,00 Splátky krátk.příj.půjček
<br> Qperz penúčtů orgbez char.PaV Prostředky minulých let 530 782,00 7 155 965,72 7 695 219,00
<br> Financování celkem 3 119 ...

Načteno

edesky.cz/d/4717596

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz