« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Oznámení záměru pronájmu startovacích bytů ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210601123216.pdf (156.17 kB)
Pravidla pro přidělování startovacích bytů v Hněvošicích
<br> Těmito pravidly se řídí přidělování startovacích bytů na ulici Opavská 18 v Hněvošicích.Jedná se 0 byty:
<br> Byt A 2+kk (35 m2) Byt B 1+kk (25 m2) Byt c 2+kk (45 m2)
<br> Článek 1
<br> Žadatel o startovací byt v majetku obce Hněvošice musí splnit následující podmínky:
<br> 1 <.>
<br> PřF-)!“
<br> 10 <.>
<br> Věková hranice žadatelů je 18-40 let.Žádost o startovací byt si mohou podat jednotlivci,nesezdané páry,manželé či registrovaní partneři.Přednost budou mít manželské páry s dětmi či nesezdané páry s dětmi,rodiče samoživitelé,osoby v tíživé životní situaci či jinak znevýhodněné.U nesezdaných žadatelů je podmínkou písemné prohlášení o vedeníspolečné domácnosti.Trvalé bydliště v obci Hněvošice,alespoň jeden z žadatelů <.>
<br> Způsobilost k právním úkonům <.>
<br> Bezdlužnost vůči obci Hněvošice <.>
<br> Čestné prohlášení,že ani jeden ze žadatelů není nájemcem jiného bytu,uživatelem družstevního bytu nebo majitelem (spolumajitelem) bytu či nemovitosti sloužící k bydlení <.>
<br> Žadatelé doloží potvrzení o zaměstnání,nebo potvrzení o studiu.Žadatel je ekonomicky aktivní,je zaměstnán nebo je OSVČ,případně student <.>
<br> Článek 2
<br> K hodnoceni žádosti je přistupováno individuálně.Obecní úřad Hněvošice vede evidenci žádostí o startovací byt.0 pronájmu bytu rozhoduje Zastupitelstvo obce Hněvošice na doporučení komise stanovené zastupitelstvem obce.Žádosti je možné podat osobně na sekretariátu Obecního úřadu Hněvošice v úředních hodinách,poštou nebo datovou schránkou.Žadatel o startovací byt ke své žádosti přiloží krátké zdůvodnění toho,proč o byt žádá.Toto zdůvodnění lze doplnit i při podání žádosti na místě.Bez této informace bude žádost považována za neúplnou a žadateli nebude možno přidělit startovací byt.V odůvodněných případech (sociální potřebnost,tíživá životní situace) může dojít k poskytnutí startovacího bytu v majetku obce Hněvošice i žadatelům,kteří nesplňují podmínky článku 1.Nájemní smlo...
20210601123139.pdf (52.08 kB)
OBEC HNEVOSICE Opavská 170,747 35 Hněvošice,ič : 00300071
<br> Oznámení záměru pronáimu startovacích bytů ve vlastnictví obce
<br> Obec Hněvošice oznamuje v souladu s ust.š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr pronájmu nemovitého majetku — startovací byty V budově na ulici Opavská 18,747 35 „ Hněvošice
<br> startovací byt A 2+kk o výměře 35m2 startovací byt B 1+kk o výměře 25m2
<br> startovací byt C 2+kk o výměře 45m2
<br> Předmětem pronájmu jsou byty určené k bydlení a jejich pronájem se bude řídit pravidly,která jsou přílohou tohoto óznámení <.>
<br> Záměr pronájmu startovacích bytů byl schválen zastupitelstvem obce Hněvošice dne 26.5.2021 v usnesení č.23/05/2021
<br> Vyjádření k danému záměru je možné podat na OÚ Hněvošice do 16.6.2021 <.>
<br> XXXXX XXXXXXX,v.r.„otisk úředního razítka“ starosta obce
<br> Ev.čislo: ÝÍ/ŽJZ/ Vyvčhno: 315,WZ/
<br> Příloha: Pravidla pro přidělování startovacích bytů Sejmuto: 75- é.Žďá/
<br> v Hněvošicích dne 26.5.2021 Vyvěřfřlif i lpýlobem ' umtmmpci dálkový přistup E-mail : hnevusíuugttlhncvualuťxz Bankovní spojení : IČO : lmevusíucgawulnyg C.S.a.s.Opava 00300071 Mobil : +420 776 646 303 1842406319/0800
<br> Tel.: 553 762 669

Načteno

edesky.cz/d/4717162

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz