« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Závěrečný účet DSO Sedmihoří za rok 020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210616174148550
DSO Sedmihoří IČO 69969442
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Sedmihoří za rok 2020
<br> (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů 1) Udaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 V tis.Kč
<br> Schválený Rozpočtové Upravený Skutečnost Plnění rozpočet opatření rozpočet Plnění k 31.12 2020 k upravenému Rozpočtu v %
<br> Třída 1 — Daňové příjmy O 0 0 O Třída 2 — Nedaň.příjmy 0,500 0,500 0,024 4,88 Třída 3 — Kapitalpříjmy O 0 0 O Třída 4 — Přijaté dotace 51,300 51,680 51,680 100,74 Příjmy celkem 51,800 52,180 51,704 99,81 Konsolidace příjmů 0 0 0 Příjmy eel.p0 konsolid.51,800 52,180 51,704 99,81 Třída 5 — Běžné výdaje 37,000 39,182 36,589 98,89 Třída 6 — Kapitalvýdaje 0 0 O 0 Výdaje celkem 37,000 39,182 36,589 98,89 Konsolidace výdajů 0 O O Výdaje cel.p0 konsoli.37,000 39,182 36,589 98,89 Saldo příjmy-výdaje po konsolidaci 14,800 12,997 15,114 102,12 Třída 8-ňnanc0vání —l4,800 —12,997 —15,1 14 87,82 Splátky úvěrů O 0 0 0 Fond rezerv 0 * 0 O 0 Fnancování celkem - 12,997 -15,114 87,92
<br> Rozpočet DSO na rok 2020 byl schválen členskou schůzí 30.12.2019
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy V příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí v sídle DSO Sedmihoří na OÚ Staré Sedlo
<br> (příloha 40 rozbor čerpání příjmů a výdajů)
<br> 2)Stav finančních aktiv
<br> Poštovní spořitelna - peněžní prostředky na BÚ k 31.12 2020 činily 355523,67Kč.ČNB — peněžní prostředky na BÚ k 31.12 2020 činily 4569,40Kč
<br> Peněžní prostředky v hotovosti k 31.12.2020 činily 0,—Kč
<br> 3)Stav majetku
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 489000,-Kč
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 1489734,—Kč
<br> Výkaz„Rozvaha a výkaz zisků a ztráty“ a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě ve Starém Sedle v kanceláři starostky obce.Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok <.>
<br> 4)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním ro...

Načteno

edesky.cz/d/4716607


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz