« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - NM č. 6-2021 - max.cena za přiložení a odstranění tech. prostředků k zabrá. odjezdu vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NM č. 6-2021 - max.cena za přiložení a odstranění tech. prostředků k zabrá. odjezdu vozidla
Statutárni město Ostrava
Rada města Ostrava
<br> Nařízení č.6/2021 <,>
<br> Magistrát města Ostravy
odbor vnitřni'ch věci'
<br> pisemnost ev.c.76_8
vyvéšena dne : 1 5 -06- 2021
<br> sňata dne
<br> za správnost
Jana Vronkov `
<br> ____ __ _ _ _ __ _ _ __111
<br> soubčžně zveřejněna na inte#u`
<br> Nařízení
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení města č.14/2006,kterým se stanoví maximální
cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
<br> Rada města se usnesla dne 15.06.2021 vydat v souladu s ustanovením § 4a odst.1 zákona České národní
rady č,265/1991 Sb <.>,o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,ve znění pozdějších předpisů <,>
v souladu s Výměrem Ministerstva financí č.01/2021 ze dne 7.12.2020,kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami,a v souladu s ustanovením § 11 a ustanovením § 102 odst.2 písm.d) zák <.>
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> čl.1 Změna
<br> (1) V ČI.3 se text „Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí
na náklady osoby,která vozidlo na místě ponechala.Dle ustanovení viz.1)." nahrazuje textem
„Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady
osoby,která vozidlo na místě ponechala,a nelze-li ji zjistit,na náklady provozovatele vozidla."
<br> Poznámka pod čarou č.1 nově zní:
„t) Zákon č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,ve znění pozdějších předpisů a zákon č.553/1991
Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů"
<br> čl.2 Účinnost
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,MBA v.r <.>
primátor
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
náměstek primátora
<br> Íjm

Načteno

edesky.cz/d/4715661

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz