« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Oznámení o pokračování územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

e53bb2e6d4fc47a5a9fa22b6df5376eb.pdf (199.49 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É
<br> stavební úřad
Náměstí Republiky 1,289 03 Městec Králové
<br>
<br> Spis.značka:
<br> Č.j.:
<br> Výst/04975/20
<br> 02694/21/Výst/Kří
<br> Městec Králové,dne 8.6.2021
<br> Vyřizuje: Ing.Křížová
<br> Tel: 325 643 403
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> Guldenerova č.p.2577/19
<br> 303 03 Plzeň
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 27.11.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a dne
<br> 7.6.2021 doplnil:
<br>
<br> Běrunice,NB_0381-ZD obnova NN
č.st.: IE-12-6009261
<br> - liniová stavba kabelového vedení NN včetně přípojek,demontáž vzdušného vedení
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> SO 01 - Výměna kabelové vedení NN
<br> SO 02 - Demontáž venkovního vedení NN
<br>
<br> na pozemku st.p.6/1,7/1,8/2,83,96,153,154,155,156,157,160,161,162,163,164,166,167,168 <,>
<br> 169,170,172,174,178,180,212,parc.č.1/13,3/1,9/1,180/15,467/4,512/3 v katastrálním území
<br> Běrunice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení a je pokračováno v řízení <.>
<br>
<br> Stavební úřad Městského úřadu Městec Králové,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního
<br> řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska <,>
<br> účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
<br>
<br> 13.7.2021 <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci
<br> řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu Městec Králové,úřední
<br> dny Po a St 8 - 17) <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dob...

Načteno

edesky.cz/d/4714688

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz