« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BŘEŽANY ZA ROK 2020
<br> Obec Břežany,IČO 00573396,podle § 17,odst.6,zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
<br> zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2019 <.>
<br>
<br> 1.Všeobecné údaje
<br> Obec Břežany je dle zákona č.128/2000 Sb.v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a
<br> vlastním majetkem.Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou,která v souladu se zákonnými postupy pro
<br> ÚSC vede podvojné účetnictví,v povinném členění podle platné rozpočtové skladby <.>
<br>
<br> 2.Finanční a ekonomické ukazatele
<br>
Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2019
<br> Text
Schválený
<br> rozpočet v Kč
<br> Rozpočet po
<br> změnách v Kč
Skutečnost v Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> daňové
<br> nedaňové
<br> kapitálové
<br> přijaté transfery
<br> 3 000 000
<br>
<br>
<br>
3 923 800,00
<br> 4 332 736,05
3 205 856,06
<br> 348 580,99
<br> 0,00
<br> 778 299,00
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> běžné
<br> kapitálové
<br> 3 000 000
<br>
3 923 800,00
<br> 3 429 123,09
2 983 040,09
<br> 446 083,00
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou
<br> obsaženy v příloze č.1 až 5 a jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br> Obec Břežany v roce 2020 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Návrh rozpočtu byl v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb.řádně zveřejněn od 20.11.2019 do 13.12.2019 a schválen
<br> zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 13.12.2019 ve výši příjmů 3 000 000 Kč a výdajů 3 000 000 Kč <.>
<br> Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními a schvalovány zastupitelstvem obce <.>
<br> Obec Břežany nevede hospodářskou činnost
<br>
<br> Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020
<br>
<br> Číslo účtu Stav k 31.12.2020 v Kč
<br> 121 203 744/0600
<br> Fond Amundi CR krátkodobý
<br> 94-2018351/0710
<br>
<br> 3 364 6...

Načteno

edesky.cz/d/4713581

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz