« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Závěrečný účet DSO POD BABOU za rok 2020 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet DSO POD BABOU za rok 2020.pdf [1,48 MB]
Dobrovolný svazek obcí POD BABOU ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> Sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Dobrovolný svazek obcí POD BABOU Adresa V Chalupách 47
<br> 373 71 Adamov IČO 05382751
<br> Právní forma Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 602209398 E-mail info©adamovcbeu Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu dle tříd Plnění rozpočtu seskupeného Vyúčtování flnančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejně úrovně
<br> Tvorba a použití peněžních fondů
<br> Majetek a hospodaření příspěvkových organizací
<br> Příloha č.1 — Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Příloha č.2 — Prohlášení kontrolované osoby
<br> Dobrovolný svazek obcí POD BABOU,IČO 05382751
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Prljmy Rozpočet Rozpočet Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 102 150,00 1 088 550,00 101,25 1 102 150,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘlJATÉ TRANSFERY celkem: 1 102 150.00 1 088 550,00 101,25 1 102 150,00 100,00 0,00 Příjmy celkem: 1 102 150,00 1 088 550,00 101,25 1 102 150,00 100,00 0,00 Vyd aje,Rozpočet Rozpočet Třída 5 BÉŽNÉ VYDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5163 Služby peněžních Ústavů 174,00 1 000,00 17,40 500,00 34,80 326,00 5168 Zprac.XXX a služby souviss informa komuniktechnologiemi XX XXX,XX XX 000,00 92,48 18 790,00 98,43 295,00 5169 Nákup ostatních služeb 122 860,00 101 550,00 120,98 122 950,00 99,93 90,00 5175 Pohoštění 11 696,00 0,00 0,00 11 700,00 99,97 4,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 032 093,54 966 000,00 106,84 1 033 000,00 99,91 906,46 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: 1 185 318,54 1 088 550,00 108,89 1 186 940,00 99,66 1 621,46 Výdaje celkem: 1 185 318,54 1 089 550,00 109,89 1 186 940,00 99,86 1 621,46 Financovani,Rozpočet Rozpočet Třída 8 FlNANCOVANI Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankúčtech 83 16...
Příloha č. 2 - Prohlášení kontrolované osoby DSO.pdf [0,02 MB]
Ke sp.zn.: OEKO—PŘ 54104/2020/jahol ICO: 05382751
<br> KUCBXOOZBY4A
<br> ],(
<br> Prohlášení kontrolované osoby
<br> Prohlašuji,že jsem vsouladu sustanovením ?; 7 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
<br> byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POD BABOU,ICO 05382751 za rok 2020 <.>
<br> _ 2 B -02— 2021 V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ď'Dď/Íýýš.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Dobrovoiný svazek obcí POD BABOU IČO: 053 82 751 V Chaiupách 47 373 71 Adamov
<br> Podpis starosty/starostky — u D podpis o oby určené stanovami
<br> Zástupce ÚC:
<br> XXXX XXXXXXXX Jméno a příjmeníl:.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.> J.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Funkcez: PZČ'ÚÍZEÁÉ.<.>.<.>.<.>.<.> ('(/AŽČQ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 1),2) — čitelně vypsat
Příloha č. 1 - Zpráva z konečného přezkoumání hospodaření DSO POD BABOU.pdf [0,26 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 1 z 10 KUCBX00YNO2N *KUCBX00YNO2N* Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POD BABOU,IČO 05382751 Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech: 21.10.2020 jako dílčí přezkoumání od 18.02.2021 do 01.03.2021 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POD BABOU za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 14.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.Zdeňka Perníková Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.401/2020/OEKO-PŘ dne 27.7.2020.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXX XXXXXXXX - předseda spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/jahol Sp.zn.: OEKO-PŘ 54104/2020/jahol identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 2 z 10 Předmět přezkou...

Načteno

edesky.cz/d/4713386

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz