« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkaneč - Usnesení vlády - mimořádná opatření MZ ČR (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uv 552-2021.pdf [0,19 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14.června 2021 č.552
<br>
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
<br>
Vláda
<br> vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
<br> 1.mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží
<br> a služeb a poskytování služeb <,>
2.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest <,>
3.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanoví podmínky
<br> nařizování izolace a karantény <,>
4.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanoví povinnost
<br> testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu na vysokých školách <,>
<br> jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
uv 552-2021 - priloha 4 - testovani.pdf [0,35 MB]
Příloha č.4
usnesení vlády
ze dne 14.června 2021 č.552
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g)
zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) <,>
nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> S účinností ode dne 15.června 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
<br> ze dne 19.dubna 2021,č.j.MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN,ve znění mimořádného opatření
<br> Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.května 2021,č.j.MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN <,>
<br> mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.května 2021,č.j.MZDR
<br> 16640/2021-3/MIN/KAN,a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
<br> 22.května,č.j.MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN,tak,že
<br> 1.v čl.III písmeno c) zní:
<br> „c) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
<br> s negativním výsledkem,nebo“ <,>
<br> 2.v čl.III se za písmeno c) doplňují písmena d) až f),která znějí:
<br> „d) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
<br> s negativním výsledkem,nebo
<br> e) absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným
<br> opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
<br> antigenu viru SARS-CoV-2,který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
<br> zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem <,>
<br> s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo
<br> čestným prohlášením,nebo
<br> f) na vysoké škole,nebo ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle toh...
uv 552-2021 - priloha 3 - izolace-a-karantena.pdf [0,18 MB]
Příloha č.3
usnesení vlády
ze dne 14.června 2021 č.552
<br>
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g)
zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a
odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 15.června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 2.března 2021 <,>
č.j.MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN,ve znění mimořádného opatření ze dne 22.května 2021 <,>
č.j.MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN,a to takto:
<br> V čl.V bod 1 zní:
„1.osobám,které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a mají vystavený národní
certifikát o provedeném očkování,které je písemným potvrzením vydaným alespoň
v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice,v jiném členském
státě Evropské unie nebo ve státě,který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,jehož vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky,které obsahuje údaje o očkované osobě,podanému typu
vakcíny,datu podání vakcíny,identifikaci subjektu,který potvrzení vydal,s tím,že u
očkování uplynulo
<br> i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní,nebo
<br> ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC nejméně 14 dnů <,>
<br> a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.V případě výskytu
příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s
pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-
Co...
uv 552-2021 - priloha 2 - ochrana-dychacich-cest.pdf [0,18 MB]
Příloha č.2
<br> usnesení vlády
<br> ze dne 14.června 2021 č.552
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
<br> § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
<br> nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem
<br> SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> S účinností ode dne 15.června 2021 od 00:00 hod.se mění mimořádné opatření ze dne
<br> 7.června 2021,č.j.MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN,a to takto:
<br>
<br> 1.v čl.I bodu 3 písm.c) se slova „s výjimkou Jihočeského kraje,Libereckého kraje a
<br> Zlínského kraje,“ zrušují <,>
<br>
<br> 2.v čl.I bodu 3 písm.d) se slova „s výjimkou Jihočeského kraje,Libereckého kraje a
<br> Zlínského kraje“ zrušují <,>
<br>
<br> 3.v čl.I bodu 3 písmeno o) zní:
<br>
<br> „o) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné
<br> činnosti po dobu,kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné
<br> osoby než spolupracovníka,pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a
<br> prováděných hygienických,technických,organizačních a jiných opatření k prevenci
<br> rizik stanoveno jinak,“ <.>
<br>
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
MO-MZ_01_maloobchod-od-cervence.pdf [0,25 MB]
1
<br>
Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 14.června 2021 č.…
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2
odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 1.července 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
<br> 1.podle § 2 odst.2 písm.b),c) a i) zákona č.94/2021 Sb.a § 69 odst.1 písm.i) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb,s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,a provoz knihoven,nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků,než je 1 zákazník na 10 m2
<br> prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka,který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka <,>
<br> b) aktivně brání tomu,aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech,než jsou
2 metry,nejde-li o členy domácnosti <,>
<br> c) zajistí řízení front čekajících zákazníků,a to jak uvnitř,tak před provozovnou <,>
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),přičemž zákaz...

Načteno

edesky.cz/d/4713259


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz