« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Městský úřad Mnichovo Hradiště_VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (1.45 MB)
llltrní/
Městský úřad Mnichovo Hradiště
<br> Odbor dopravy
Masarykovo nám.1,295 21 Mnichovo
<br> Spisováznačka: MH-ODlB65712021
Číslojednací: MH-oDt8657t2O21lLYoj
Vyřizuje: lng XXXXX XXXXXXXXXX,oprávněná úřední osoba
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: lucie,vojtiskova@mnhradiste.cz
<br> Hradiště
<br> Vaše zn,/Č.j.:
Ze dne: 04.05.2021
<br> MnichovoHradiště,10,06,2021
<br> vEŘEJtrtÁ vynúšxn
oPATŘENí ogecNÉ PoVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Mníchovo Hradiště,Odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen,<,> zákon o silničním
provozu"),na základě žádosti společnosti 3K značky s.r.o <.>,tČ ZSOSaZI1,se sídlem Jiráskova 151918,251
01 Říčany,ze dne 04.05.2021,a na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje -
Dopravního inspektorátu XXXXX XXXXXXXX zedne XX,XX.XXXX,v souladu s ustanovením §,l71 a následující
části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> správní řád")
<br> vydává
ve smyslu § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ll.a lll.tříd
na území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště <,>
<br> které bude užíto v souvislosti s odstraňováním havárií a prováděním běžné údržbv silnic,a to v termínu
1 0.06.2021 - 31.12.2021 <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena dle místa (v obci/mimo obec) a druhu prováděných prací
v souladu se schématy dopravního značeni zTP 66 odsouhlasenými Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Dopravním inspektorátem XXXXX XXXXXXXX,dne XX.XX.XXX{ <.>
<br> Umístění a provedenídopravního značení musí odpovídat platným právním předpisům a normám <,>
<br> Dopravnímu inspektorátu PČR ttlttaOa Boleslav se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky,které si
vyžádají event,naléhavé okolnosti při zajišt'ování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ...

Načteno

edesky.cz/d/4711775

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz