« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

27/O/2021/3
DOPRAVNÍ OBSLUHY
<br> DOPRAVNÍ OBSLUHY
<br> undo _ DOPRAMNI OBSLUHY
27/O/2021/2
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 19.5.2021
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/089483/2021 OD1/Rou
<br> MMHK/104810/2021
<br>
<br> OBEC KOSICE
<br> Kosice 66
<br> 503 51 Kosice
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> Miroslav.Roubinek@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 10.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),na základě ustanovení § 77 odst.1) písmeno c) <,>
zákona,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád <,>
<br>
<br> oznamuje zahájení řízení o
<br>
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> v k.ú.Kosice
<br>
<br>
Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,po předchozím písemném
vyjádření dotčeného orgánu státní správy České republiky - Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové,vydaného pod č.j.KRPH - 52900 - 2/ČJ - 2021 - 050206
ze dne 8.6.2021 <,>
<br>
s t a n o v í
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmene c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,dopravní
značení pro místní úpravu provozu na následujících místních komunikacích p.p.č.161/17,189,174
v k.ú.Kosice:
<br> - dle plánku č.1 <.>
místní komunikace p.p.č.161/17,189,174 v k.ú.Kosice - B 4 (3,5t) + E 13 s textem („Mimo dopravní
obsluhy) - viz situační plánek <.>
<br>
Pro umístění dopravního značení použijte orientačně návrh dopravního značení dle přílohy č.1,s
přednostním zohledněním TP 65 Zásady pro dopravní z...

Načteno

edesky.cz/d/4711175

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz