« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkaneč - Rozpočtové opatření č. 3/2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.3-2021.PDF [1,36 MB]
Obec Vlkaned,ICO 00236608 KEO4 1.8.1,3 UR006
<br> Rozpodtov6 zmdny s dtvodovou zprdvou
<br> Schvdlend rozpodtov6 opatfenf E.312021 <,>
Zastupitelstvu piedloZeny ke schv6lenf Ipravy rozpodtu
<br> PYijmy
XXX XXX Org Akce N+Z+UZ ZJ Pftvodni hodnota Zmdna Po zmEnE Niizev
<br> l-) 4122
Celkem za Par:
<br> 00104 0,00 A 247,OO I247,OO Neinvestidni piijat6 transfery od krajt
0,00 1247,O0 I 247,OO
<br> 2) 1032 277I
Cefkem zaPar: 7032
<br> 400 000,00 300 000,00 700 000,00 Piijmy z poskytoveni sluZeb a vlrobkfl
400 000,00 300 000,00 700 000,00 Podpora ostatnich produkinich
<br> 3) 3639 3r.r_r"
Celkem za Par: 3639
<br> 0,00 43 920,00 43 920,00 Piijmy z prodeje pozemkil
0,00 43 920,00 43 920,00 Komun6lni sluZby a rizemni rozvoj
<br> 4) 3745 2321,0,00 22OOO,OO 22 000,00 Piijate neinvestidnidary
Celkem za Par: 3745 0,00 22 000,00 22 000,00 P6de o vzhled obci a veYejnou zelei
<br> Piijmy celkem 400 000,00 374167,00 774767,0Q
<br> Vlidaje
XXX XXX arg Akce N+Z+UX ZJ Pfrvodni hodnota Zmdna Po zmdnd Ndzev
<br> 5) 2341 5139 0,00 l" 000,00 1 000,00 Ndkup materidlu jinde nezaiazen!
6) 234L 51"69 14 020,00 -1 000,00 13 020,00 Ndkup ostatnich sluZeb
<br> cef kem zaPar:234L 14 020,00 0,00 14 020,00 Vodni XXXX v zemdddlskX kralind
X) XXXX XXXX X,XX 20 000,00 20 000,00 Drobny dlouhodoby hmotny majetek
B) 3399 5139 5 000,00 1- 000,00 6 000,00 t"ldkup materi6lu jinde nezaiazeny
9) 3399 5169 55 000,00 -31 000,00 24 000,00 N6kup ostatnich sluZeb
L0) 3399 5179 0,00 l-0 000,00 l-0 000,00 Ostatni nekupy jinde nezaiazen6
<br> Celkem za Par: 3399 60 000,00 0,00 60 000,00 Ostatni z6leZitost kultury,cirkvi a
1.I) 6771 5132 11 500,00 -2 100,00 1400,00 Ochrannd pomrlcky
L2) 6L71 5133 0,00 2 l-00,00 2 100,00 Leky a zdravotnicky rrateridl
<br> Cef kem zaPar:6L7! 11 500,00 0,00 11 500,00 dinnost mistni spr6vy
Vldaje celkem 85 520,00 0,00 85 520.00
<br> Financovdnf
XXX XXX Org Akce N+Z+UZ ZJ Pfivadni hodnota Zmdna Po ztndni NAzev
<br> 13) 8115
Celkern za Par:
<br> 10 803 646,1-4 -374167,OO LO 429 479,L4 Zmd...

Načteno

edesky.cz/d/4710463


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz