« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Návrh závěrečného Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (486.59 kB)
Svazek obcí Podbrdského regionu
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br>
<br>
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
87.19
200.00
43.60
200.00
43.60
112.81
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY
74016.00
70000.00
105.74
74150.00
99.82
134.00
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y
74103.19
70200.00
105.56
74350.00
99.67
246.81
<br>
<br> VÝDAJE
<br>
<br> Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE
39439.00
51100.00
77.18
66100.00
59.67
26661.00
<br> C E L K E M V Ý D A J E
39439.00
51100.00
77.18
66100.00
59.67
26661.00
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br> Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
-34664.19
-19100.00
181.49
-8250.00
420.17
26414.19
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ
-34664.19
-19100.00
181.49
-8250.00
420.17
26414.19
<br>
<br> Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M,sestava k 31.12.2020,který je přílohou Závěrečného účtu <.>
Finanční majetek,pohledávky a závazky Svazku obcí k 31.12.2020
<br> a) finanční majetek : zůstatek na běž.účtu k 31.12.2020 143 345,47
b) pohledávky obce k 31.12.2020 0,-
c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2020 0,-
<br> Majetek
<br>
<br>
Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1 <.>
Změna stavu
Konečný stav k 31.12
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
327744.00
0.00
327744.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Hospodářský výsledek Svazku obcí za rok 2020
Náklady v roce 2020 celkem : 37 939,00
Výnosy v roce 2020 cekem : 68 769,19
<br>
Hospodářský výsledek za rok 2020 : 30 830,19 35
<br> Svazek obcí v roce 2020 ukončil hospodaření se ziskem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Bylo provedeno ve dnech 06.10.20...

Načteno

edesky.cz/d/4707250


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz