« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Návrh Závěrečného účtu obce Vidov za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020810921794.pdf
kRAJSKÝ ÚŘAD liiIIiiilllliiiillllliliilliiilliliiiiliiillliiiiiillilili
<br> v,kucexoovusn JIHOCESKY KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
<br> U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: Vážený pan
<br> Sp.zn.: OEKO-PŘ 6320812020/jahol Ing.XXXXX XXXXXX starosta obce
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX obec Vidov
<br> Telefon: XXX XXX XXX Vídov XX
<br> E—mail: houskovarn©kraj<jšhocesky.cz 370 07 České Budějovice
<br> Datum: 09.03.2021
<br> Oznámení o vykonání dalšího dílčího (konečného) přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> Vážený pane starosto,'
<br> oznamuji Vám,že pokračování realizace výkonu přezkoumání hospodaření obce Vidov,IČO 00581917,za rok 2020 se vzhledem ke stávající epidemiologické situaci v České republice uskuteční
<br> dálkovou formou,tzn.z předem vyžádaných a elektronicky doručených písemných podkladů <.>
<br> Řízením přezkoumání hospodaření byla pověřena kontrolorka: XXXXX XXXXXXXX,která Vás za účelem provedení dalšího dílčího přezkoumání hospodaření bude kontaktovat nejpozději dne 12.05.2021 <.>
<br> Po ukončení přezkoumání hospodaření budete seznámen snávrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržíte“ její stejnopis <.>
<br> Současně Vás vážený pane starosto,žádám o vytvoření podmínek pro výkon kontroly a umožnění
<br> přezkoumávajícímu orgánu výkon jeho oprávnění stanovených zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX vedoucí oddělení
<br> identiňkátor DX: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČ:v 70890650 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD iiiliiiiiiliiiiiiiiliiiijiijijiiijijiiiijiijiji
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Lš Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> spisová značka: (JEKO-PŘ 63200/2020/jahol
<br> 2 prá ve o výsledku přezkoumání hospodaření z...
zapis-z-dilciho-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020.pdf
kRAJSkÝ ÚŘAD llllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> „.kucsxoomsoo JIHOCESKY KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
<br> U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.; Vážený pan
<br> Sp.zn.: OEKOwPŘ 63208/2020/jahoi Ing.XXXXX XXXXXX starosta obce
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX obec Vidov
<br> Telefon: XXX XXX XXX Vldov XX
<br> E—mail: houskovam©kraj—jihocesky.cz 370 07 České Budějovice
<br> Datum: 26.08.2020
<br> Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> vsouladu sustanovením 55 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkournávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“),Vám oznamuji,že reaššzace výkonu přezkoumání hospodaření obce Vídov,r ICO 00581917,za rok 2020 bude zahájena dílčím přezkoumáním
<br> dne 18.11.2020 v 7:30 hodin v sídle územního ceiku <.>
<br> Dnem zahájení přezkoumání hospodaření je den doručení tohoto oznámení <.>
<br> Rízením přezkoumání hospodaření byla pověřena kontrolorka: XXXXX XXXXXXXX,která před vlastním zahájením výkonu přezkoumání hospodaření předloží příslušně pověření kprovedenš přezkoumání
<br> hospodaření <.>
<br> Při výkonu přezkoumání hospodaření je povinna poskytnout ve smyslu ustanovení 5 9 zákona č.420/2004 Sb.součinnost % územním ceikem zřízená nebo založená právnická osoba <.>
<br> Při ukončení dílčího přezkoumání je potřebná Vaše účast k seznámení se sobsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,případně k převzetí jeho stejnopisu <.>
<br> Současně Vás,vážený pane starosto,žádám o vytvoření podmínek pro výkon kontroly a umožnění přezkoumávajícímu orgánu výkon jeho oprávnění stanovených zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX vedoucí oddělení
<br> Příloha: Soupis základních materiálů
<br> identiňká...
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGtONů SOUDRŽNOSTI Za období: 12l2020 Obec Vidov; lČO 00581917; VidUV 51,Vidov,370 0? Právní forma: Obec Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 15.2.2021
<br> 1_ 2 3 __4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky Syntetický Běžné Minulé UČBI Hlavní činnost HUSŠPUdářSká Hlavní činnost Hospodářská ctnnost ctnnosl ].Náklštdý'ž'činn'oštt ' ',' 7“ 449 =š4%.45= 0.00- "s.-995 493,70" _ 1.Spotřeba materiálu _ gill 246 292,31 0,00 269 ??7,33 2.Spotřeba energie _ 502_ 427 299,42 0,00 20?' 906,00 3.Spotřeba iíných neskladovatelnýeh dodávek _ 503 0.00 _ 0,00 0,00 4.Prodané zboži _ 504 _ 1 000.00 0,00 1__2oo,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 8.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 _ 0,00 7.Změna stavu zásob vlastni výroby __ 503 0,00 000 i mm o.Opravy a udtžování _ _ 511 345 (504.10 0,00 442 nooo _ s.Cestovné 512 204.00 0.00 _ 204.00 _ 10.Náklady na reprezentaci 513 89 049,00 _ 0.00 _ 38 486,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb _ 516 0,00 0.00 0.00 12.Ostatní služby _ 510 1 888 209,97“ 0,00 _ 1 508 411,90 13.Mzdové náklady _ 521 _ 1 569 805.00 0,00 1 493 ??8,00 314.Zákonné sociální pojištění 524 435 268,00 0,00 398 124,00 15.Jiné sociální pojištění _ _ _ 525_ 2 274.00 0.00 __ 1 801,00 16.Zákonné sociáln! náklady _ _ 527 0,00 0,00 0,00 11.Jiné sociální náklady _ _ 520 0,00 _ 0.00 0.00 13.Daň silniční _ _ 531 0,00 0,00 _ 0.00 19.Daň z nemovitosti 532 _ 0.00 0.00 0.00 20.Jiné daně a poplatky _ _ 530 27 147.59 _ 0,00 215,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení _ 541 _ 0,00 0,00 1 000.00 _ 23.Jiné pokuty _a penále _ 542 0.00 0.00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání _ 543 18 703.00 __ 0.00 9 715,00 25.Prodaný materiál _ __ 544 0.00 0.00 0.00 26.Manka á škody _ 547 0.00 0.00 0.00 27.Tvorba fondů 543 __ 0.00 __ 0,00 0.00 20.Odpisy dlouhodobého majetku _ 551 1 59? 588,10 0,00 1 43? 244.00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný maiel...
rozvaha700578678.pdf
ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Za období: 12l2020 Obec Vidov; IČO 00581917; Vidov 5 Právní forma: Obec
<br> Předmět činnosti:
<br> 1,Vidov,370 07
<br> Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 15.2.2021
<br> 1 ' 2 37 4 - ÚČETNÍ OBDOBÍ.- S ntetick' „ Nazev polozky yúčet y Balné Minulé Brutto Korekce Netto
<br> koteoodonýnéhmůmýmdeek ř" *T—F“ $"".: & 57030-60100? ' =' : 523556036? “ " žes-1316.00 ' 20 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Software * 013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0.00
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 013 296 401.6? 296 401,67 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 019 358 165.00 229 349,00 128 616,00 165 788,00
<br> ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 * 0.00 0.00 ' ' 0.00
<br> 8,Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0.00 0,00 0,00
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0,00 0,00 n.<.>.:otouhttttabýttmomý majetek ?4 00323411 „15 217015030“ 50090 34215? se 219.492-st
<br> 1.Pozemky „ 001 3 035 100,50 0,00 3 030 109,50 3 640 549.50
<br> 2.Kulturní předměty _ _ 032 0,00 0,00 0,00.<.> 0.00
<br> ' sf Stavby 021 04 564 606,12 11 922 160,10 _ 52 642 445.02 ' “49 300 523,43
<br> 4,Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 4 080 240,50 1 824 408,15 2255 832,35 2 362 446.35
<br> _ 5.Pěstitelské celky tnralých porostů _ _ 025 0,00 0,00 0,00 0,00 of 0robný dlouhodobý hmotný majetek _ 020 1 471 318.05 1 471 318,05 0,00 _ 0.00
<br> ?.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 553 960,00 0,00 553 960,00 466 973.00
<br> * Š.Poskytnuté zálohy na dlouhodobýbmotný majetek 052 0,00 0.00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 (1,00 0.00 0,00 ...
priloha736392858.pdf
P Ř í L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ'RADY REG'IO'NÚ SOUDRŽNOSTI za období: 1212020 Obec Vidov; IČO 00581917; Vidov 51.\Ádov.370 07 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 15.2.2021
<br> Účetní metody.které účetní jedngika používá.vycházení'zezákdna č.563/19913b.<.> a účetnicivf,vyhlášky č.41032009 Sh.<.> ČUS č.701 ažTm a MPIQSIOEKO ud 1.1,2013.jehož aspekty byly schváleny Zástupci MF ČR.&) účtování opravných polužekk 31.12.-danéh
<br> O.účetního ubdobf i;)účtuvánl odpisů— rounoměmé.Učetní metody,které účetní “jednotka pnuží'vá.vycházejí ze zákona č.563!91$b <.>,o účetnictví.ve znění pozdějších předpisů a
<br> “vyhlášky č.410l200'9 Sb,<.> ČUS 13301510 & MPIZBIOEKO
<br> Strana ll 17
<br> Název položky Účet ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné Minule PJ.Mašotekzazávazky účetnr jednotky (1,00 0,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek _ 902 0.00 0,00 3.Vyřazené pohledávky_ 905 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00 “nit Krátkodobé podmíněné pohlédávlof.z-ttar_isterů a krátkodobě podmrně'nazavázky “z (motorů 0.09.01.00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předlinancovánl transterů 911 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmíněné závazkyz předfinancovanítfansíerů 912 0,00 OŘ * 3.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze zahraničních transferů 913 0,00 0.00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transíerů 914 0,00 0,00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávkyz transíerů 915 0.00 0.00 * 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00 PLlll'.Podmíněné polecamy 270990011 Užívání matetku jinou 0909011 0,00 Gibb 1.Krátkodobé podmíněné pohledavky z důvodu úplatného užívání majetkujinou osobou 921 0.00 0,00 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávkyz důvodou úplatného užívání majetkujinou osobou 922 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlo...
prohlaseni-kontrolovane-osoby.pdf
Ke sp.zn.: OEKO-PŘ 63208/2020/jahol
<br> Prohlášení kontrolované osoby
<br> v
<br> Prohlašuji,že jsem vsouladu sustanovením % 7 písm.b) zákona c.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí[ ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> byl seznámen snávrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vídov,ICO 00581917 za rok 2020
<br> OBEG VIDQV Vidov 51.870 07 Č.Budějovice 0130058191753,334201315110100
<br> Podpis starosty
<br> 1),2) — čitelně vypsat
hlavni-kniha209600502.pdf
Obec Vidov,:čo 00581917
<br> Období: 1272020 Součtování: Účtová třída vzestupně,SU vzestupně
<br> Třídění: AU vzestupně
<br> Hlavní kniha analytická
<br> KEO4 1.8.13 UC009
<br> Počáteční stav Roční obraty Měsíční obraty zůstatek
<br> SU AU Má dáti Da! Má dáti Da! Má dáti Da! Má dáti Dat 018 0000 274 460,50 0,00 21 941,17 0,00 0,00 0,00 296 401,67 0,00 3,91? ___________ % ?“řfěfžQLQQ ____________ Q:,QQ _______ % 3211117,řřřřřřřřřřřř Q -,QQ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Q 199„__________9199____,__2.9££19_1_»ě? ____________ Q -P,Q 019 0000 358 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 165,00 0,00 3,91? „„„„„„„„„„„ 3: QQÉQĚLQQ ____________ QLQQ ____________ Q:,QQ„„„„„„QLQQ „„„„„„„„„„„„ “: FEL,"___,___91'99_,__,_?'_5?__1?_5,|99 ____________ Q 09,1 021 0200 12 886 175,33 0,00 75 020,00 0,00 75 020,00 0,00 12 961 195,33 0,00 021 0400 13 259 275,26 0,00 1 036 362,76 0,00 10 000,00 0,00 14 295 638,02 0,00 021 0410 4 740 195,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740 195,87 0,00 021 0420 1 321 230,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 321 230,13 0,00 021 0440 590 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 573,00 0,00 021 0500 20 581 517,55 0,00 3 063 254,93 0,00 3 009 121,93 0,00 23 644 772,48 0,00 021 0510 1 368 203,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368 203,87 0,00 021 0600 741 575,42 0,00 537 149,00 0,00 0,00 0,00 1 278 724,42 0,00 021 0630 818 242,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 818 242,00 0,00 021 0650 898 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898 091,00 0,00 021 0660 2 647 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 647 740,00 0,00 _*iQěř _________ 5935213192513 ____________ QLQQ _ __ 373132952 ____________ QLQQ,<,>,919911199? „ _ „ -,<,> „ _ „ _ 9199-,_ _QQ Šíří 99,311? ____________ Q 19,0,022 0000 1 865 038,90 0,00 75 138,00 0.00 0,00 0,00 1 940 176.90 0,00 022 0013 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 000,00 0,00 022 0130 1 993 063,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 993 063,60 0,00 33%? __________ 1Q95,1;Q2,-.5,Q ____________ Q:,Q-Q _______ 7,QíQQLQQ _______ „„,Qs,QQ 222222222222 Q: 99_-„_„_---„_P_»99.<.>.<.>.4,999349199 ____...
financni-vyporadani.pdf
Tabulka č.1b
<br> T*!
<br> i“,5%? ©
<br> TJ
<br> tw „"-F
<br> Obec: Okres: _ 'CO: nieco: -;
<br> &%
<br> Tžyfj v_j Q 03
<br> IE |'\.1 -
<br> Přehled úvěrů,půjček a finančních výpomocí přijatých obcí od peněžních ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2020
<br>,„,„ V'še úvěru,„ Termín Úroková „ „.Ucel uveru y.„ * Poskytovatel uveru.„ Zpusob ruceni (v tls.Kc) splatnosti sazba v A;
<br> 1 2 3 4 5 6 fam-> ram-:D »; téIWQUZěf-óa 3.M.M;,* WS 309 259g „» „»
<br> 0 b e c c e I k e m poznámka:*) v případě pňajtého úvěru v cizí méně se uvádí údaj v cizí měně
<br> L'! “ Razítko:
<br> ! Vypracoval: ťf'č (On? “— Datum: Schválii: (příjmení,telefon,podpis) FLV/' „Z[.; g „? (přijmení,telefon,podpis) | / A V / MáfšD/W
<br> % $$$/m 4% M1 732% 43,1%?
<br> Vidov Jihočeský
<br> Příjemce (název obce): Kraj4 :
<br> Poskytovatela Kapitola1 :
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb.rijemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých p Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> Vysvětlivky:
<br> 1 rozumi se správce kapitoly
<br> 3 vyplní se pouze v případě.Že poskytovatel není současně správcem kapitoly “ rozumí se kraj prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta
<br> ORG:
<br> 101094
<br> sloupec ajjednotlivým dotačnim titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí.event.v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace: v případě projektu v režimu přezávazkovánl či vyjmuti se použije název
<br> projektu v rámci programu spolutinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků ňnančních mechanismů
<br> sloupec b) nevyplňuje se
<br> sloupec c) vyplní sejen u dotaci poskytnutých veřejným rozpočtum územní úrovně
<br> sloupec dj vyplní se čislo jednací poskytovatele jen u dotaci poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze st...
fin2-12.pdf
FinZ—lZlVl
<br>,VÝKAZ eno HODDNOCENÍ FŽLNĚNÍ nozeočTu,<,> ÚZEMNICH SAMOSPRÁVNYCH CELKU,DOBROVOLNYCH SVAZKU opcí A REGIONALNICH RAD
<br> Za období: 12í2020
<br> Obec vidov; IČO 00501917; Vidov 51.Vidov,320 07 Právní forma: Obec
<br> Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 8.2.2021
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet RŽÉPĚĚŽŠÉO Výs'edeřuífj “Čák“ “ním V a b 1 2 3 1111 Daň z příjmů fyzických osol) placená plátci ' " ' 1 600 000.00 1 663 251.00 1 663 750.56 10000 1112 daň 2 příjmů fyzických osob placená poplatníky * _ 30 000.00 30 000.00 26 235.75 37.45 1113 Ían z příjmů lyzických osob vybíraná srážkou ' “_ 160 000.00 166 610.00 166 671.94 10000 1121 Daň Z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 400 000.00 1 248 623.22 89.13 1211 Daň Z-přidané hodnoty 7 3 200 000,00 3 416 942.00 3 416 941.74 100.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ' ' "1 000.00 1 000.00 373.43 37.34 133? Poplatek za komunální odpad 300000700 330 711.00 333 711.00 100.00 1341 Poplatek ze psů 12 000.00 12 400,00 12 200.00 98.39 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000.007.5 000.00 0.00 0.00 1361 Správní poplatky _ 5 000.00 5 000.00 4 221.44 84.43 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 000.00 * 40 274.00 48 273.91 100.00 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.lier kr.výher.llrac.přlstrojů 0.00 * 13.00 12.62 9?.08 1511 Daň z nemovityciivecí 250 000,00 * 353 460,40 353 463.30 100.00 4111 Neinvestpříjiransfery z všeob.pokl.správy státrozpočtu 0.00 ?84 750.00 784 150.00 100.00 4112 Neinv.pňj.transfery ze et.rozp.v rámci souhrnootacvzta 121 000,00 __ 130 300.00 130 300.00 100.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 _ 25 000.00 25 000.00 100.00 4213 Ostatní investiční pňjaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 __ 1 155 320.75 1 155 320.75 100.00 4222 investiční přijaté ríansfery od krajů 0.00 “ 300 000.00 300 000.00 100.00 xxxx Béz paragrafu *: 005 “300.09“ _ “B*-833131...
navrh-zaverecneho-uctu-2020.pdf
NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 OBEC vmov
<br> PŘÍLOHY: Návrh — Závěrečný účet za rok 2020 Fin2-12 Finanční vypořádání Hlavní kniha PřHoha Prohlášení kontrolované osoby Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> Ve Vidově dne: 10.6.2021 ease wmv Viclov 51
<br> V věšeno dne: 11.6.2021 9.70 0? Č.Biidětovioe ' y 165000335 19 li'.ů.ť1.151542'l"xi61/0100
<br> Sejmuto dne:
<br> Tento návrh závěrečného účtu se všemi přílohami zveřejněn také způsobem umožňující dálkový přístup,na elektronické úřední desce www.vidov.cz nebo k nahlédnutí na OU v úředních hodinách <.>
<br> Obec Vidov
<br> Návrh Závěrečný účet za rok 2020
<br> Sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Název Obec Vidov
<br> Adresa Vidov 51 370 07
<br> IČO 00581917
<br> Právní forma obec
<br> elefon 774792466 E—mail inío©vídov.cz
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
<br> Porovnání plnění sdílených daní
<br> Porovnání běžných & kapitálových výdajů
<br> Porovnání příjmů a výdajů _ Porovnání běžných příjmů,výdajů asaldo provozního přebytku Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Majetek
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Obec Vídov,IČO 00581917
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 1212020
<br> KEO4 1.8.13 UCBOD
<br> Aktivní účty SU Název 2018 2019 2020 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 274 460.50 296 401,67 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 358 165.00 358 165,00 021 Stavby 0,00 59 852 819,43 64 564 606,12 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 0,00 4 005 102,50 4 080 240,50 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 1 272 596.70 1 471 318,05 031 Pozemky 0,00 3 640 549,50 3 638 109,50 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 466 973,00 553 960,00 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 -274 460,50 -296 401,67 079 Oprávky...

Načteno

edesky.cz/d/4707204

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz