« Najít podobné dokumenty

Obec Rabakov - Schválený závěrečný účet obce Rabakov za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rabakov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce Rabakov za rok 2020
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020:
<br> Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové 875 900,00 866 075,00 866 070,27
Nedaňové 21 100,00 29 211,00 29 209,97
Kapitálové - - -
Přijaté dotace 53 100,00 141 719,00 281 719,00
Celkem 950 100,00 1 037 005,00 1 176 999,24
<br> Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné 950 100,00 1 007 589,00 894 712,63
Kapitálové - - -
<br> 950 100,00 1 007 589,00 894 712,63
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 282 286,61
Financování po konsolidaci 282 286,61 -
<br> Příjmy a výdaje členěné dle paragrafů jsou přílohou č.1
<br> Schválený Závěrečný účet obce Rabakov
<br> (dle § 17 zákona č.250/200 Sb.o rozpočtový pravidlech územních rozpočtů)
<br> za rok 2020
<br> 2.Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2020
Základní účet KB 231 100 1 493 920,13
<br> 650 895,38
2 144 815,51
<br> 12 631,00
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (během r.2020)
Přijaté transfery 53 100,00 ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu
<br> 16 119,00 na volby do krajských zastupitelstev
72 500,00 jednorázový příspěvek - kompenzace Koronavirus
<br> 141 719,00
<br> Poskytnuté tranfery 8 294,00 Městu Dolní Bousov - neinv.náklady na JPO
2 000,00 Obci Dětenice - na provoz letního vlaku
<br> 10 294,00
<br> Pokladna
<br> Podúčet Česká národní banka 231 200
<br>
<br> 4.Inventarizace majetku,materiálových zásob a závazků
<br> Stav majetku k 31.12.2020
<br> Stálá aktiva
33 600,00
<br> 33 600,00
ostatní dlouhodobý nehmotný ma.(019) -
<br> -
2 941 076,04
<br> 2 088 035,00
407 565,19
<br> -
151 715,85
293 760,00
<br> -
Finanční majetek (069) akcie -
Oběžná aktiva
<br> -
49 080,00
<br> 2 157 446,51
5 181 202,55
3 670 166,34
<br> 5.Závazky
K 31.12.2020 dlouhodobé -
<br> krátkodobé 89 539,30
z toho
<br> Pohledávky
Krátkodobý fin.majetek (BÚ + fondy)
Aktiva celkem
<br> samostatné movité věci (022)
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
z ...

Načteno

edesky.cz/d/4705870

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rabakov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz