« Najít podobné dokumenty

Obec Salačova Lhota - Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka II/128 Sal.Lhota-Lukavec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Salačova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
um n'm him umozni“ “na zomd 64mm om wm DUDZJMU
<br> “* 009 “9le" 'N! mnm ouququxn aun '.<.> LBAVLS HUIZOA OWIW"Zam1d mw,m “„" "mmm Áwmzn
<br> ( lZDťDO'DZ ' lZDZ'QO'il WW“ \“WWU) LZGZ'QO'EI- ' LZOZ'QJ'LI,ŠLNBZEIWG NIWHEJ.FMM“ ' Ian-n “WFS BZIIII WBAVLS
<br> „„.<.> ! QW? *? <.>,<.> “,i/aw % — ;,éáář
<br> '0211'2 „.<.>.*J-
<br> ' „._ <.>
<br> Inlrb-ÍMr
<br> fr
<br> „Mur-cun
<br> ROUČKOVICE
<br> <.<.>
<br> WA Hogsuls aovnus.„ * 'g <.>,?
<br> "%
<br> JEÍŘICHOVEC
<br> Vatká "'" Chyška
<br> Celula
<br> & _ Lesná
<br> '.Štruílšré
<br> \
<br> _Utéchovrce pae Stražištém
<br> Babice
<br> š
<br> MfKuplI aw
<br> Nové Vyklantice
<br> Kateřinky
<br> Staré _ mhyklannce Ě
<br> CU :: -u m 3.0 (D
<br> Vetka Vas
<br> Dolni Lhola
<br> SKOČÚOIGVICE Stary Smrdov
<br> Blažnov
<br> uuwmdwz mmm ipnq muiqiuz :.mom,„ „.W „mmm ppenmg [; mr: m Emmi,wem-mam:,ummummpwm,arammauzawsmn- tu?;mzwmuam |:,rvnv15 m K! _."sauna mmmo \Dlrvmyis „.„uj,naqwzwmmoo 340004an,:-
<br> [inemu-Nama
Rozhodnutí o uzavírce
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455121,fax.565455133,e-mail: papezova@mestopacov.cz
<br>
<br> Č.j.MP/07183/2021/OD/Pa
<br> Spis.zn.: OD.06622/2021/Pa Pacov,dne 8.6.2021
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,odštěpný závod,K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
<br>
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Městský úřad Pacov,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle ust.§ 40 odst.4 písm <.>
<br> a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> pozemních komunikacích“),dle § 67 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),po projednání žádosti od společnosti Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ
<br> 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava,zastoupené p.Milanem Šerým,kterou pověřila
<br> společnost SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,odštěpný závod,K Silu 1143,393 01
<br> Pelhřimov (dále jen „žadatel“) podané dne 25.5.2021,po projednání s dotčenými orgány a
<br> organizacemi podle ustanovení § 24 odst.2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl.č <.>
<br> 104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen vyhl.104/1997 Sb.) <,>
<br> p o v o l u j e
<br> uzavírku
<br>
<br> • právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,odštěpný závod,K Silu 1143 <,>
393 01 Pelhřimov <,>
<br> • silnice II/128 v úseku Salačova Lhota směr na Lukavec (v místě napojení obchvatu) <,>
<br> • z důvodu provádění stavebních prací na opravě „II/128 Salačova Lhota – obchvat“ – pokládka
asfaltů <,>
<br> • v termínu od 00:01 hodin 11.6.2021 – do 24:00 hodin 13.6.2021 (náhradní termín pro případ
nepříznivého počasí od 00:01 hodin 18.6.2021 – do 24:00 hodin 20.6.2021)
<br> a nařizuje objížďku <.>
<br> Stanovená trasa objížďky:
<br> Od uzavřeného úseku po sil.II/128 do Pacova až na křiž.se sil.III/12813,d...
Veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455121,fax.565455133,e-mail: papezova@mestopacov.cz
<br>
<br> Č.j.MP/06999/2021/OD/Pa
<br> Spis.zn.: OD.06621/2021/Pa Pacov,dne 3.6.2021
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Pacov,odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon“),na základě žádosti společnosti Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory
<br> 74,586 01 Jihlava,zastoupené Milanem Šerým podané dne 25.5.2021,po předchozím písemném
<br> stanovisku Policie ČR,dopravního inspektorátu,Pelhřimov ze dne 3.6.2021 pod č.j.KRPJ-56151-
<br> 2/ČJ-2021-161706-DING a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1,písm.c)
<br> zákona,v návaznosti na ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),vydává:
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/128,II/124,III/12419,III/12813,III/1281 <,>
<br> III/1272,III/1287 a na místní komunikaci v obci Salačova Lhota v souvislosti s uzavírkou silnice
<br> II/128 v Salačova Lhotě z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „II/128 Salačova Lhota –
<br> obchvat“ – pokládka asfaltů <.>
<br>
<br> Termín: od 00:01 hodin 11.6.2021 – do 24:00 hodin 13.6.2021 (náhradní termín pro případ
<br> nepříznivého počasí od 00:01 hodin 18.6.2021 – do 24:00 hodin 20.6.2021).Nedílnou součástí
<br> tohoto opatření je DIO – přechodné úpravy provozu.Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po
<br> vyvěšení <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu se stanoví za těchto podmínek:
<br> 1.Osazení dopravního značení bude provedeno dle schválené grafické přílohy.Dopravní značení
bude v souladu s us...

Načteno

edesky.cz/d/4705845

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Salačova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz