« Najít podobné dokumenty

Obec Salačova Lhota - Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka II/128 Sal.Lhota-Lukavec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Salačova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
um n'm him umozni“ “na zomd 64mm om wm DUDZJMU
<br> “* 009 “9le" 'N! mnm ouququxn aun '.<.> LBAVLS HUIZOA OWIW"Zam1d mw,m “„" "mmm Áwmzn
<br> ( lZDťDO'DZ ' lZDZ'QO'il WW“ \“WWU) LZGZ'QO'EI- ' LZOZ'QJ'LI,ŠLNBZEIWG NIWHEJ.FMM“ ' Ian-n “WFS BZIIII WBAVLS
<br> „„.<.> ! QW? *? <.>,<.> “,i/aw % — ;,éáář
<br> '0211'2 „.<.>.*J-
<br> ' „._ <.>
<br> Inlrb-ÍMr
<br> fr
<br> „Mur-cun
<br> ROUČKOVICE
<br> <.<.>
<br> WA Hogsuls aovnus.„ * 'g <.>,?
<br> "%
<br> JEÍŘICHOVEC
<br> Vatká "'" Chyška
<br> Celula
<br> & _ Lesná
<br> '.Štruílšré
<br> \
<br> _Utéchovrce pae Stražištém
<br> Babice
<br> š
<br> MfKuplI aw
<br> Nové Vyklantice
<br> Kateřinky
<br> Staré _ mhyklannce Ě
<br> CU :: -u m 3.0 (D
<br> Vetka Vas
<br> Dolni Lhola
<br> SKOČÚOIGVICE Stary Smrdov
<br> Blažnov
<br> uuwmdwz mmm ipnq muiqiuz :.mom,„ „.W „mmm ppenmg [; mr: m Emmi,wem-mam:,ummummpwm,arammauzawsmn- tu?;mzwmuam |:,rvnv15 m K! _."sauna mmmo \Dlrvmyis „.„uj,naqwzwmmoo 340004an,:-
<br> [inemu-Nama
Rozhodnutí o uzavírce
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455121,fax.565455133,e-mail: papezova@mestopacov.cz
<br>
<br> Č.j.MP/07183/2021/OD/Pa
<br> Spis.zn.: OD.06622/2021/Pa Pacov,dne 8.6.2021
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,odštěpný závod,K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
<br>
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Městský úřad Pacov,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle ust.§ 40 odst.4 písm <.>
<br> a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> pozemních komunikacích“),dle § 67 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),po projednání žádosti od společnosti Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ
<br> 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava,zastoupené p.Milanem Šerým,kterou pověřila
<br> společnost SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,odštěpný závod,K Silu 1143,393 01
<br> Pelhřimov (dále jen „žadatel“) podané dne 25.5.2021,po projednání s dotčenými orgány a
<br> organizacemi podle ustanovení § 24 odst.2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl.č <.>
<br> 104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen vyhl.104/1997 Sb.) <,>
<br> p o v o l u j e
<br> uzavírku
<br>
<br> • právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,odštěpný závod,K Silu 1143 <,>
393 01 Pelhřimov <,>
<br> • silnice II/128 v úseku Salačova Lhota směr na Lukavec (v místě napojení obchvatu) <,>
<br> • z důvodu provádění stavebních prací na opravě „II/128 Salačova Lhota – obchvat“ – pokládka
asfaltů <,>
<br> • v termínu od 00:01 hodin 11.6.2021 – do 24:00 hodin 13.6.2021 (náhradní termín pro případ
nepříznivého počasí od 00:01 hodin 18.6.2021 – do 24:00 hodin 20.6.2021)
<br> a nařizuje objížďku <.>
<br> Stanovená trasa objížďky:
<br> Od uzavřeného úseku po sil.II/128 do Pacova až na křiž.se sil.III/12813,d...
Veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455121,fax.565455133,e-mail: papezova@mestopacov.cz
<br>
<br> Č.j.MP/06999/2021/OD/Pa
<br> Spis.zn.: OD.06621/2021/Pa Pacov,dne 3.6.2021
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Pacov,odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon“),na základě žádosti společnosti Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory
<br> 74,586 01 Jihlava,zastoupené Milanem Šerým podané dne 25.5.2021,po předchozím písemném
<br> stanovisku Policie ČR,dopravního inspektorátu,Pelhřimov ze dne 3.6.2021 pod č.j.KRPJ-56151-
<br> 2/ČJ-2021-161706-DING a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1,písm.c)
<br> zákona,v návaznosti na ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),vydává:
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/128,II/124,III/12419,III/12813,III/1281 <,>
<br> III/1272,III/1287 a na místní komunikaci v obci Salačova Lhota v souvislosti s uzavírkou silnice
<br> II/128 v Salačova Lhotě z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „II/128 Salačova Lhota –
<br> obchvat“ – pokládka asfaltů <.>
<br>
<br> Termín: od 00:01 hodin 11.6.2021 – do 24:00 hodin 13.6.2021 (náhradní termín pro případ
<br> nepříznivého počasí od 00:01 hodin 18.6.2021 – do 24:00 hodin 20.6.2021).Nedílnou součástí
<br> tohoto opatření je DIO – přechodné úpravy provozu.Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po
<br> vyvěšení <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu se stanoví za těchto podmínek:
<br> 1.Osazení dopravního značení bude provedeno dle schválené grafické přílohy.Dopravní značení
bude v souladu s us...

Načteno

edesky.cz/d/4705844

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Salačova Lhota
24. 06. 2021
22. 06. 2021
22. 06. 2021
20. 06. 2021
20. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Salačova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz