« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Závěrečný účet obce Nové Dvory za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 2020.pdf
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 10.02.2021 12:14:19
<br> Název účetní jednotky: Obec Nové Dvory
<br> Sídlo: Nový Knín 33
<br> 262 03 Nový Knín
<br> právnická osoba Právní forma:
<br> Předmět činnosti: obec
<br> IČO : 00242870
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Nedošlo ke změnám účetních metod používaných v předchozím účetním období <.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> §64 - Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji,protože žádný majetek
<br> neprodávala,nebo využila hladinu významnosti stanovenou vnitřním předpisem
<br> §69 - Účetní jednotka časově rozlišovala
<br> §66 - Účetní jednotka má sestaven odpisový plán,odpisy jsou prováděny měsíčně,odpis je rovnoměrný
<br> §65 - Opravné položky se tvoří pouze k pohledávkám,učtují se k 31.12.a to na základě hladiny
<br> významnosti.Zrušení opravné položky se účtuje hned po vzniku zrušení nebo čtvrtletně <.>
<br> §67 - Účetní jednotka o tvrobě a použítí rezev neúčtovala
<br> §55 - Do ceny pořizovaného majetku účetní jednotka zahrnuje náklady související s jejím pořízením a
<br> uvedením do užívání <.>
<br> §55 - rozmezí pro účtování na jednotlivých majetkových účtech:
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - eviduje účetní jednotka majetek v pořizovací ceně v hodnotě 500,- Kč
<br> až do výše 60 000,-Kč <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek - evideje účetní jednotka majetek v pořizovací ceně v hodnotě výšší 40 000,- Kč
<br> Soubory dlouhodobého hmotného majetku - eviduje účetní jednotka majetek v pořizovací ceně v hodnotě vyšší
<br> 40 000,- Kč
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek - eviduje účetní jednotka majetek v pořizovací ceně v hodnotě vyšší 3000 <,>
<br> - až do výše 40 000,- Kč
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (podrozvaha) -...
ucvvykaz2.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nové Dvory
<br> Nový Knín 33
<br> 262 03 Nový Knín
<br> =============================================================================================================================
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> =============================================================================================================================
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> a b 1 2 3
<br> =============================================================================================================================
<br> 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 000 000,00 944 276,00 860 176,93 86,0 91,1
<br> 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 14 039,12 73,9 73,9
<br> 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.85 000,00 85 000,00 85 599,10 100,7 100,7
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 750 000,00 750 000,00 640 458,02 85,4 85,4
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 60 000,00 30 800,00 4 560,00 7,6 14,8
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 1 772 000,00 1 758 234,06 97,7 99,2
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.1 000,00 5 000,00 4 041,30 404,1 80,8
<br> 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 4,00 4,00 100,0
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 9 220,00 9 220,00 153,7 100,0
<br> 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 2 000,00 3 200,00 3 160,00 158,0 98,8
<br> 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 450,00 45,0 45,0
<br> 0000 1381 daň z hazardních her 16 000,00 25 993,00 25 750,20 160,9 99,1
<br> 0000 1382 výtěžek z...
záv.účet.Nové Dvory.2020.pdf
OBEC NOVÉ DVORY
<br>
IČ 00242870
<br>
<br> NÁVRH - Závěrečný účet obce za rok 2020
<br>
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br>
ÚDAJE O OBCI:
<br>
<br> Adresa: NOVÉ DVORY,Nové Dvory 33,262 03 Nový Knín
<br>
<br> Telefonické spojení: starosta obce: XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXX
<br> místostarosta XXXX XXXXX XXX XXX XXX
<br> účetní obce: XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX
<br>
<br> elektronická podatelna: obec@novedvory-pb.cz
<br>
<br> webové stránky: www.novedvory-pb.cz
<br>
<br> základní územní jednotka: Nové Dvory ZUJ 540897
<br>
<br> počet obyvatel k datu 31.12.2020: 255
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2020
<br>
<br>
<br> Starosta: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Místostarosta: XXXX XXXXX
<br> Zastupitelstvo obce je X členné <.>
<br> Jmenný seznam:
<br> XXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXX
<br> XXXX XXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXXXX
<br>
<br> Výbory: finanční výbor,kontrolní výbor
<br>
<br> Kontrolní výbor: Finanční výbor:
<br> Předseda: XXXXX XXXXXXXX Předseda: XXXXX XXXXX
<br> Členové: XXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX Členové : XXXXXX XXXXXXXXXX,Jan
<br> Hořák
<br> Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2020:
<br> Veřejné zasedání ZO č.1-6 celkem 6 jednání
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Nové Dvory za rok 2020➢
<br> 2
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 786 062,66 4 040 000,00 4 026 500,00 93,71 94,03
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 114 754,04 166 300,00 179 800,00 69,00 63,82
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 401 332,00 52 300,00 401 332,00 767,37 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 4 302 148,70 4 258 600,00 4 607 632,00 101,02 93,37
<br>
1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020
<br>
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 860 176,93 1 000 000,00 944 276,00 86,02 91,09
<br> 1112 - Daň z p...
Zpráva o přezkoumání 2020.pdf
Krajský úža-d' Siředočeskéh o kraje DBOR ENTERNĚHG Í_- & KQNĚŠQÉY '
<br> Zborovská 11 *
<br> 150 21 Ptaha 5
<br> Čj.: 178669/2020/KUSK ' ' Stejnopis č.8132111 SZ_082250/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NOVÉ DVORY,IČ: 00242370 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nové Dvory za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumáVajícím orgánem.' )
<br> Přezkdumání se uskutečnilo ve dnech: '
<br> ' 19.11.2020 - <,>
<br> ' 10.06.2021 - na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a domeOlných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nové Dvory Nové Dvory 33
<br> 262 03 Nový Knín
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ing.XXXX XXXXXXXX _ - kontroloři: ' Ing.Monika gpergerová (XX.11.2020) Ing.Jarmila StětinOVá-(10.6.2021)
<br> Zástupci obce: * XXXXXXXXX XXXXXX — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumáni podle X X odst; 1 zákona č; 420/2004 Sb <.>,& 4 a & 6 zákOna' č.- 255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>,- ' '
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu-podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to: '
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,'
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vyn...

Načteno

edesky.cz/d/4705836

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz