« Najít podobné dokumenty

Obec Krompach - Schválený závěrečný účet hospodaření obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krompach.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krompach, IČO 00674321, za rok 2020.pdf
<.>.<.>.<.> <.>
<br> (_'.j.; 1 K-oosu Dn nití
<br>,„„ti,-'
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krompach,ICO 00673421,za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Krompach za rok 2020 ve smyslu ustanovení _5 42 zákona č.128f2000 Sb <.>,o obcích.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů.bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 27.8.2020 <.>
<br> Přezkoumaně období od 1.1.2020 do 31.12.2020.].Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 1.10.2020.2.Závěrečná přezkoumání bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje,U Jezu 6425221,Liberec 2 dne 17.3.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonal: Bc.XXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením přezkoumání <.>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle 35 5 zákona č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů a 9“ 4 zákona č.255/2012 Sb„ o kontrole__ ve znění pozdějších předpisů.“vydal Mgr.XXXX XXXXXX.ředitel Krajského úřadu libereckého kraje.pod č.j.: LK-OOSQÉOHlo dne 24.8.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 24.3.2021.Popis úkonu: telefonické seznámení starosty obce s výsledky kontrolyf
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXX — starosta,XXXXXXXXX XXXXXXXX — účetní.Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v Š 2 odst.1 a 2 zákona č.4202004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> TJ
<br> Oblasti.které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle _5 2 odst.1 a uvedeného zákona: - ustanovení _5 2 odst.] písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci,týkajících se rozpočtových prostředku <,>
<br> Krajskj,urad Libereckého kraje [! Jezu 54.7 la ' 401 80 liberec J ' tel + 420 MW 226 H[ - fax ' 420 435 220 7.63 ermail' petr...
FIN 12_2020.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Krompach; IČO 00673421; Krompach 49,Krompach,471 57
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 29.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 800 000,00 626 195,82 625 210,94Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 99,84
<br> 1112 20 000,00 16 000,00 9 861,95Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 61,64
<br> 1113 60 000,00 60 000,00 60 172,91Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,29
<br> 1121 600 000,00 450 000,00 450 388,92Daň z příjmů právnických osob 100,09
<br> 1122 100 000,00 412 680,00 412 680,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 1 400 000,00 1 236 000,00 1 235 222,67Daň z přidané hodnoty 99,94
<br> 1335 0,00 0,00 25,20Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00
<br> 1340 175 000,00 190 000,00 189 842,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 99,92
<br> 1341 3 000,00 3 000,00 3 000,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1342 15 000,00 3 000,00 2 920,00Poplatek z pobytu 97,33
<br> 1343 1 000,00 1 000,00 0,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1349 0,00 7 504,00 7 504,00Zrušené místní poplatky 100,00
<br> 1361 5 000,00 700,00 700,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 15 000,00 17 100,00 17 025,69Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 99,57
<br> 1382 0,00 0,00 4,62Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00
<br> 1511 1 000 000,00 848 000,00 847 870,90Daň z nemovitých věcí 99,98
<br> 2420 0,00 16 000,00 16 000,00Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 100,00
<br> 4111 0,00 257 000,00 257 000,00Neinvest.přij.transfery z vš...
Schválený závěrečný účet hospodaření obce za rok 2020.pdf
OBECNÍ ÚŘAD KROMPACH
<br> Krompach č.p.49,471 57 _ _ IČO 006 73 421 mc 1325001573421.<.> “' _,tel.: 488 572 213,733 167 456 ĚŠRO M PAC H oukrompachQSca—znamoz
<br> % <,>
<br> Schválený závěrečný účet hospodaření obce za rok 2020 <.>
<br> Zpracovaný na základě & 17,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
<br> Údaie o obci:
<br> Adresa: Obec Krompach,471 57 Krompach,č.p.49
<br> Kontakty: starosta obce: XXXXXXXXX XXXXXXX,XXX XXX XXX,XXX XXX XXX,oukromgachQseznamLz místostarosta obce: XXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX účetní: XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXX XXX XXX,XXX XXX XXX bakovskaouQseznama
<br> webové stránky: www.obec-kmmgach.cz
<br> IČO: 00673421
<br> ID XXX.schránky: XXXaqec
<br> základní územníjednotka ZUJ: XXX XXX
<br> kód KÚ: 675032
<br> kód okresu: 3501
<br> katastrálnívýměra v ha: 775 ha
<br> Počet obyvatel s trvalým pobytem k 31.12.2020: 168
<br> Obec má 9 členů zastupitelstva.V roce 2018 se konaly volby do ZO 5.- 6.10.2018
<br> Starosta: XXXXXXXXX XXXXXXX Mistostarosta: XXXXX XXXXXX Předseda kontrolního výboru XXXXXX XXXXX Předseda finančního výboru Miloš Jirmasek Člen ZO Pavlina Šimkova Člen ZO XXXXX XXXXX
<br> člen ZO XXXXXX XXXXXX
<br> člen ZO XXXXX XXXXXXX
<br> člen ZO XXXXXXXX XXXXXXX
<br> spravce webových stránek: XXXXXXXXX XXXXXXX,Miloš Jirma'rsek
<br> Počet jednaniZO v roce XXXX: veřejné zasedaniZO č.6,celkem 5 zasedání <.>
<br> Obecně závazné vyhlášky obce platné v r.2020
<br> OZV Č.1/2019 O nočním klidu
<br> OZV č.3/2019 0 místním poplatku z pobytu
<br> OZV č.4/2019 O místním poplatku ze psů
<br> OZV č.5/2019 0 místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> OZV č.1/2018 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
<br> OZV č.1/2017 Požární řád obce
<br> OZV č.3/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Poiištění maietku
<br> KOOPERATIVA Pojišťovna a.s.—— pojištění majetku odpovědnosti za škodu,pojištění 20,povin...

Načteno

edesky.cz/d/4705834

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krompach      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz