« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Schválený Závěrečný účet obce Bačalky za rok 2020 (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykaz_zisku_a_ztraty_2020-12[1].pdf [0,10 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 9.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 3 012 922,45 0,00 2 903 239,22 0,00
I.Náklady z činnosti 2 381 631,45 0,00 2 729 826,22 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 66 966,68 0,00 72 904,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 148 781,78 0,00 174 637,97 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 271 000,43 0,00 179 640,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 2 950,00 0,00 4 652,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 581 210,06 0,00 1 019 184,45 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 751 399,00 0,00 704 969,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 45 144,00 0,00 45 144,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00 0,00 400,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 498,00 0,00 1 498,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 13 116,00 0,00 8 190,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 3 000,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 20 977,00 0,00 6 70...
Schválený-Záverečný_účet_2020_Bačalky.pdf [0,29 MB]
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020:
<br> Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Daňové 2 813 600,00 2 796 815,00 2 796 777,09
<br> Nedaňové 391 000,00 416 080,00 383 997,09
<br> Kapitálové - 29 420,00 15 200,00
<br> Přijaté dotace 68 100,00 437 310,00 1 077 310,00
<br> Celkem 3 272 700,00 3 679 625,00 4 273 284,18
<br> Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Běžné 3 372 700,00 3 438 580,00 3 143 707,81
<br> Kapitálové - 551 895,00 551 895,00
<br> 3 372 700,00 3 990 475,00 3 695 602,81
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 577 681,38
<br> Financování po konsolidaci 577 681,37 -
<br> Příjmy a výdaje členěné dle paragrafů jsou přílohou č.1
<br> 2.Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2020
Základní účet ČS 231 100 3 642 325,56
<br> 24 554,15
<br> 326 423,00
<br> 3 993 302,71
<br> 20 001,00
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (během r.2020)
Přijaté transfery 68 100,00 ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu
<br> 31 000,00 na volby do krajských zastupitelstev
<br> 206 250,00 kompenzace Covid-19
<br> 100 000,00 fin.dar od kraje na bleskovou povodeň
<br> 31 960,00 Mze dotace na zajištění lesních porostů
<br> 437 310,00
<br> Poskytnuté tranfery 9 896,00 DSO Mariánská zahrada - člen.přísp.na pověřence GDPR
<br> 2 475,00 DSO Mariánská zahrada - členský příspěvek
<br> 13 000,00 Město Libáň - zajištění výjezdů SDH + 3 výjezdy
<br> 387 000,00 Krajský úřad - vratka nečerpané dotace na opravu požární nádrže
<br> 458 120,00 Dětenice - inv.dotace na nový zdroj vody pro Bačalky
<br> 870 491,00
<br> Schválený Závěrečný účet obce Bačalky za rok 2020
(dle § 17 zákona č.250/200 Sb.o rozpočtový pravidlech územních rozpočtů)
<br> Podúčet Česká národní banka 231 200
<br> Podúčet ČS voda 236 140 = fond
<br> Pokladna
<br>
<br> 4.Inventarizace majetku,materiálových zásob a závazků
<br> Stav majetku k 31.12.2020
<br> Stálá aktiva
<br> 396 993,00
<br> 129 741,0...
Rozvaha_2020-12[1].pdf [0,15 MB]
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 9.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 31 600 962,97 5 050 743,40 26 550 219,57 26 264 584,70
A.Stálá aktiva 27 527 189,26 5 050 743,40 22 476 445,86 22 768 535,36
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 396 993,00 216 633,00 180 360,00 193 728,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129 741,00 129 741,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 267 252,00 86 892,00 180 360,00 193 728,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 27 130 196,26 4 834 110,40 22 296 085,86 22 574 807,36
<br> 1.Pozemky 3 724 259,28 0,00 3 724 259,28 3 724 259,28031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 21 965 846,38 4 136 650,65 17 829 195,73 18 181 251,73021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 248 624,00 128 068,15 120 555,85 140 996,35022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 569 391,60 569 391,60 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 622 075,00 0,00 622 075,00 528 300,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotn...
Příloha_č._2_Zpráva_o_výsledku_přezkouzmání_hospodaření[1].pdf [0,46 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bačalky,IČ: 60114525
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 01.12.2020 – provedeno elektronickým způsobem,bez kontroly na místě
- 09.03.2021 – provedeno elektronickým způsobem,bez kontroly na místě
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Bačalky v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 12.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bačalky
<br> Bačálky 101
<br> 507 23 Libáň
<br> Zástupci za Obec:
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXX - starostka
- XXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Posledn...
Příloha_č._1_Příjmy_a_výdaje_členěné_dle_paragrafů[1].pdf [0,11 MB]
Obec Bačalky,IČO 60114525 KEO4 1.8.9 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
Schválený
<br> závazný ukazatelSkutečnost %
Upravený
<br> závazný ukazatel %org2 Rozdíl
XXXX XXXXXX Bez paragrafu 3 234 087,09 2 881 700,00 3 234 125,00112,23 100,00XXXXXXXXXX 37,91
<br> 1032 XXXX XXXXXX Podpora ostatních produkčních činností 0,00 2 000,00 2 000,000,00 0,00XXXXXXXXXX 2 000,00
<br> 2310 XXXX XXXXXX Pitná voda 221 347,00 240 000,00 240 000,0092,23 92,23XXXXXXXXXX 18 653,00
<br> 3632 XXXX XXXXXX Pohřebnictví 1 060,00 2 000,00 2 000,0053,00 53,00XXXXXXXXXX 940,00
<br> 3639 XXXX XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde 24 853,00 32 000,00 45 300,0077,67 54,86XXXXXXXXXX 20 447,00
<br> 3722 XXXX XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 4 244,00 2 000,00 4 250,00212,20 99,86XXXXXXXXXX 6,00
<br> 3725 XXXX XXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních 44 696,50 48 000,00 48 000,0093,12 93,12XXXXXXXXXX 3 303,50
<br> 3745 XXXX XXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 24 600,00 0,00 25 520,000,00 96,39XXXXXXXXXX 920,00
<br> 6171 XXXX XXXXXX Činnost místní správy 76 367,00 64 000,00 76 400,00119,32 99,96XXXXXXXXXX 33,00
<br> 6310 XXXX XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 2 029,59 1 000,00 2 030,00202,96 99,98XXXXXXXXXX 0,41
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 580 000,00 0,00 0,000,00 0,00 -580 000,00
<br> 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 60 000,00 0,00 0,000,00 0,00 -60 000,00
<br> Příjmy CELKEM: 4 273 284,18 3 272 700,00 3 679 625,00130,57 116,13 -593 659,18
<br> 1/3
<br>
<br> Obec Bačalky,IČO 60114525 KEO4 1.8.9 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
Schválený
<br> závazný ukazatelSkutečnost %
Upravený
<br> závazný ukazatel %org2 Rozdíl
1014 XXXX XXXXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin 0,00 4 500,00 4 500,000,00 0,00XXXXXXXXXX 4 500,00
<...
Priloha_2020-12[1].pdf [0,12 MB]
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 9.2.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokřačuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> V současné účetní závěrce nevyplývají změny účetních metod <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem a směrnicemi <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 110 561,90 110 561,90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 110 561,90 110 561,90
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úp...
Fin212M_2020-12[1].pdf [0,36 MB]
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 25.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 563 000,00 554 170,00 554 165,74Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 12 000,00 9 070,00 9 067,51Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 99,97
<br> 1113 54 000,00 55 380,00 55 373,26Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,99
<br> 1121 495 000,00 414 660,00 414 654,73Daň z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 60 000,00 116 850,00 116 850,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 1 100 000,00 1 135 865,00 1 135 862,66Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1337 95 000,00 95 395,00 95 395,00Poplatek za komunální odpad 100,00
<br> 1341 7 100,00 6 500,00 6 500,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1361 2 000,00 140,00 140,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 9 500,00 15 690,00 15 681,13Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 99,94
<br> 1382 0,00 5,00 4,22Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 84,40
<br> 1511 416 000,00 393 090,00 393 082,84Daň z nemovitých věcí 100,00
<br> 4111 0,00 237 250,00 237 250,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 68 100,00 68 100,00 68 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 31 960,00 31 960,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4122 0,00 100 000,00 100 000,00Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00
<br> 2 881 700,00Bez paragrafu 3 234 125,00 3 234 087,09 100,00XXXX
<br> 1032 2111 2 000,00 2 ...

Načteno

edesky.cz/d/4705833

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz