« Najít podobné dokumenty

Obec Nahošovice - Závěrečný účet obce Nahošovice za r. 2020 (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nahošovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava o vysledku PH - dalkovy zpusob - Nahosovice (01.01.2020 - 31.12.2020).rtf.pdf [0,30 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/56203/2020/OK/7946 Počet listů: 7
Č.j.: KUOK 651/2021 Počet stran: 7
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahošovice za rok 2020
<br> IČ 00636401
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 17.12.2020 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 9.4.2021 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Nahošovice za rok 2020 dne 23.11.2020.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 9.4.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 9.4.2021 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
kontrolor: Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS <.>
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: XXXX XXXXXXXXXX - starostka
XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> 2
<br> ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘ...
Zavěrečný účet obce Nahosovice za rok 2020.pdf [0,27 MB]
Obec Nahošovice
<br> IČO: 00636401
<br>
<br>
Závěrečný účet obce Nahošovice
<br> za r.2020
(zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br>
<br>
Sídlo: 751 14 Dřevohostice,Nahošovice 39
<br>
<br> Telefonické spojení:
<br> Starostka obce 602 511 460
<br> účetní 608 076 082
<br>
<br> email: ou@nahosovice.cz
<br>
<br> Webové stránky: www.nahosovice.<.> cz
<br>
<br> Bankovní spojení: Základní běžný účet u České spořitelny,a.s.Přerov
<br> č.ú.1882970379//0800
<br> Česká národní banka,pobočka Brno
<br> č.ú.94-6811701/0710
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce:
<br>
• XXXX XXXXXXXXXX starostka
<br> • XXXXX XXXXXX místostarosta
<br> • XXXXXXX XXXXX člen ZO
<br> • Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX člen ZO
<br> • XXXXXX XXXXXXXX člen ZO
<br> • XXXXXX XXXXXXXX člen ZO
<br> • XXXX XXXXXXXX člen ZO
<br>
Finanční výbor
<br> • předseda: XXXXXXX XXXXX
<br> • členové: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br>
Kontrolní výbor
<br> • předseda: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> • členové: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Kronikář
<br> • XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zaměstnanci obce:
<br> • Hlavní pracovní poměr: 1 osoba
<br>
Směrnice platné v roce 2020
<br> • Účtování dlouhodobého majetku a zásob
<br> • Inventarizace
<br> • Účtový rozvrh
<br> • Rozpočtové hospodaření
<br> • Zabezpečení zákona o finanční kontrole
<br> • O cestovních náhradách
<br> • Pokladní operace
<br> • Oběh účetních dokladů
<br> • Organizační řád
<br> • Odpisový plán
<br> • Směrnice ke schvalování účetní závěrky
<br>
<br>
Členství obce v roce 2020
<br> • DSO mikroregionu Moštěnka
<br>
Pojištění majetku
<br> • Česká pojišťovna a.s <.>
<br>
Pronájem majetku obce v r.2020
<br> • pozemky: orná půda – ZD Dřevohostice,Agras Želatovice a.s <.>
<br>
Zpracování účetnictví obce v roce 2020
<br> Veškeré účetnictví obce je počítačově zpracováno programem GORDIC,spol s.r.o <.>
<br>
<br> Rozpočet obce byl schválen ZO dne 18.12.2019
<br> Během roku bylo schváleno:...
VYK12_2020[3].pdf [0,33 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Nahošovice00636401
sestavený k 31.12.2020
<br> IČO: Název:
Sídlo: Nahošovice čp.39,751 14 Nahošovice
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,dso.mostenka@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 16 173,00 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 51 910,25 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 7 633,90 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 1 469,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 7 582,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 557 811,99 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 388 979,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 63 114,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> 136,00 -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 750,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> 204,00 -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 7 192,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 296 879,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 31 596,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 52 515,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 83 006,24 -...
RO12_2020[3].pdf [0,35 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
00636401IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Nahošovice
Nahošovice čp.39,751 14 Nahošovice
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,dso.mostenka@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 167 344,69 122 904,69 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 35 344,69 35 344,69
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 132 000,00 87 560,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 18 412 128,96 6 180 941,96
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 2 958 833,40 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 12 308 051,88 5 658 412,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 522 529,96 522 529,96
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 2 622 713,72 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 44 440,00 55 550,00
<br> NETTO
<br>...
PR12_2020.pdf [0,48 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Nahošovice čp.39,751 14 Nahošovice
Obec Nahošovice00636401
<br> sestavená k 31.12.2020
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,dso.mostenka@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2017 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s
výjimkami konkrétních majetkových položek.Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708
Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2,k účtu 551 (k položce A.I.28.)
4.Peněžní fondy nejsou účtovány
5.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,částka jednotlivých účetních
případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis.Kč s výjimkami,které se rozlišují vždy
(energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými
ročními rozdíly <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 10.01.2021
18:17:25
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Nahošovice),verze: 2020.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název po...
Inventarizační zpráva za r. 2020.pdf [0,27 MB]
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020
<br> Qbec Nahošovice IC: 00636401 Datum zpracování: 20.1.2021
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala V souladu s vyhláškou & vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů byla dodržena.Termín inventur byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizační komise Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 21.12.2020.Proškolení je doloženo prezenční listinou <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventury,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> (fl f /7/,Předseda IK: XXXXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Člen IK: XXXXXX XXXXXXXX Ž/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.C;
<br> Člen IK: XXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Starostka obce : XXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
FIN12_2020 (1)[1].pdf [0,33 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 2 733 000,00 = 2 733 000,00
3 421 130,00 = 3 421 130,00
3 562 055,75 = 3 562 055,75
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 182 555,00 = 182 555,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 2 733 000,00 = 2 733 000,00
3 421 130,00 = 3 421 130,00
3 379 500,75 = 3 379 500,75
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
2 733 000,00 = 2 733 000,00
5 306 896,00 = 5 306 896,00
4 050 575,99 = 4 050 575,99
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
2 733 000,00 = 2 733 000,00
5 306 896,00 = 5 306 896,00
3 868 020,99 = 3 868 020,99
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
2 733 000,00 = 2 733 000,00
5 306 896,00 = 5 306 896,00
3 868 020,99 = 3 868 020,99
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 885 766,00- = 1 885 766,00-
488 520,24- = 488 520,24-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 1 885 766,00 = 1 885 766,00
488 520,24 = 488 520,24
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 885 766,00 = 1 885 766,00
488 520,24 = 488 520,24
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 885 766,00- = 1 885 766,00-
488 520,24- = 488 520,24-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 10.01.2021
18:15:46
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Nahošovice),verze: 2020.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 182 555,00 = 182 555,00
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 +...

Načteno

edesky.cz/d/4705823

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nahošovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz