« Najít podobné dokumenty

Obec Radvanec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radvanec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD XXXX XXX
<br> Odbor dopravy
<br> nám.!V/íru čp.1,473 01 XXXX XXX,tel.XXX XXX XXX,fax XXX XXX 160 e-mail: epodatelna©novy-borcz
<br> VAš DOPIS 7N.:
<br> ZE DNE: NAŠE ČJ.: MUNO 26961/2021 SPIS.ZN.: SPR 194/2021 ODB-280.4 dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Bahník TEL.: 487 712 371 FAX: 487 726 160 E—MAIL: epodatelna©novy-bor.cz DATUM: 10.06.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHV
<br> STANOVENÍ PŘECHOpNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI
<br> Městský úřad XXXX XXX,Odbor dopravy (dále jen „Odbor dopravy“),rozhodující vpřeneseué působnosti na základě © 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů,V souladu sš 171 a © 173 zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),jako příslušný správní orgán podle © 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),a podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona,na základě návrhu obchodní firmy s.r.o <.>,IČ 286 88 651,se sídlem Lindava 84,471 58 Cvikov — Lindava (dále jen <.>,žadatel“),podaného dne 08.06.2021,po písemném závazném stanovisku dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajského ředitelství policie libereckého kraje,Územního odboru Česká Lípa,dopravního inspektorátu,Pod Holým vrchem 1734/14,470 80 Česká Lípa,ze dne 04.06.2021,v souladu s š 77 odst.5 zákona
<br> stanoví přechodnou úpravu
<br> provozu na pozemních komunikacích V územním obvodu pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou působností XXXX XXX,na silnicích III.třídy,silnici XX.třídy a místních komunikacích V jednotlivých dotčených obcích,V místech a provedení dle dopravně inženýrského opatření (dále jen „DlO“),z důvodu zvláštního užívání a uzavírky silnice III.třídy číslo 26836 ve Cvikově,části obec Lindava,při provádění stavebních prací V rámci rekonstrukce silnice (stavba „Silnice Ill/26836 Lindava,rekonstrukce silnícď).takto:
<br> Podmínk...

Načteno

edesky.cz/d/4705802

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radvanec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz