« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Skládka BOREK - schůze 22.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-16/5
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ SDRUŽENÍ PRO LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU BOREK Krajířova ul.27,380 13 Dačice
<br> lČO: 60816180
<br> NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> Dobrovolný svazek Obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu vznikl 19.8.1993,v současné době má 62 členských obcí.Orgány svazku tvoří valná hromada,představenstvo ( 7 členů ) a dozorčí rada( 3 členové) <.>
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet DSO na rok 2020 byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek dne 10.12.2019.Rozpočet DSO byl schválen jako schodkový,celkové příjmy ve výši 5 157 700,- Kč,celkové výdaje ve výši 5 844 600,— Kč,financování ve výši 686 900,- Kč <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Změny v rozpočtu byly prováděny 2 rozpočtovými opatřeními,které byly prováděny dle skutečného průběžného vývoje na straně příjmů a výdajů,a to v rámci obecně závazných právních norem a dle interně schválených pravomocí a postupů <.>
<br> Příjmy
<br> Příjmy celkem za rok představovaly částku 5 162 415,74 Kč,cožje 100,09 % schváleného ročního rozpočtu.U příjmů se jedná o příjmy z nájmu skládky,haly,kogeneračníjednotky a o příjmy z úroků z běžného účtu vedeného u České spořitelny,a.s.a za pachtovné <.>
<br> Třída Schv.rozpočet | Upr.rozpočet skutečnost
<br> 1 — Daňové příjmy 0,00 | 0,00 0,00 2 — Nedaňové příjmy S 157 700,00 | 5 157 700,00 5 162 415,74 3 — Kapitálové příjmy 0,00 | 0,00 0,00 4 — přijaté transfery 0,00 | 0,00 0,00 Příjmy celkem 5 157 700,00 5 157 700,00 5 162 415,74
<br> Rozpis příjmů dle jednotlivých paragrafů a položek:
<br> & ] položka ___ _ text Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost 3722 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 ___ 13 cm,oo 17 448,00 3722 2132 : Příjmy z pronájmu nemovitostí 5 137 400,00 5 137 400,00 5 137 490,60 3722 2133 _ Příjmy z pronájmu m_ovitých věcí __ _ 6 300,00 __ _ _ 639000 6 374,28
<br> | 6310 2141 Í Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 1 102,86 | : Příjmy celkem 5 15_7 700,00 _ 5157 700,00.5 162 415,74 Výdaje
<br> Výdaj...
2021-16/4
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ SDRUŽENÍ PRO LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU BOREK Krajířova ul.27,380 13 Dačice
<br> IČO: 60816180
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 — návrh ve zkráceném rozsahu
<br> Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a inventarizační zprávy za rok 2020 jsou zveřejněny na elektronické úřední desce obce/města/městyse a na internetových stránkách Sdružení LKO Borek: http/lwww.dacice.cz
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v Kč ( FIN 2-12M )
<br> Třída _ Schv.rozpočet Upr.rozpočet _ skutečnost
<br> 1 — Daňové příjmy 0,00 0,00 _ 0,00
<br> 2 — Nedaňové příjmy _ 5 157 700,00 5 157 700,00 5 162 415,74
<br> 3 — Kapitálové p_říjmy 0,00 _ 0,00 0,00
<br> 4 -— přijaté transfg/ _ 0,00 ' 0,00 0,90 _ _ Příjmy celkem _ _ 5 157 700,00 _ 5 157 700,09 5 162 415,74 _
<br> Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost
<br> 5 — Běžné výdaje 1 226 000,00 _ 1 226_000,00 1 105 924,2 6 — Kapitálové výdaje 4 618 600,00 4 618 600,00 3 652 253,00 Výdaje celkem 5 844 600,00 _5 844 600,00 4 758 177,37 Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet Í Skutečnost 8 — Financování 686 900,00 _ 686 900,00 |_ - 404 238,_37__
<br> Rozvaha v Kč
<br> Aktiva ( brutto hodnota ) Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 __ Pozemky 14 641 876,00 14 641 876,_0_0___| Stavby 40 821 13_6,S_4 _ 40 821 133& Samostatné hmotné movité věci 1 329 585,00 1 329 585_,QO_j Drobný dlouh.hmotný majetek 875 989,46 875 989,46 : Nedokončený dlouh.hmotný majetek 401 400,00 1 422 683,64 ! Krátkodobé pohledávky - odběratelé __ _ 0,00 0,00 | „ Daň z příjmů PO 46 7_20,00 _ 0,00 | [ Základní běžný účet 12 559 361,64 12 963 600,01 'f ] Aktiva celkem ( brutto hodnota ) 70 676 068,64 72 054 870,65 _.Pasiva __ _ __ Stav k_31.12.2019 Stav k 31.12.2020_ i Vlastní kapitál _ _ _ _ _ _ 27 8_99 383,02 30 727 223,79 __! Krátkodobé závazky - dodavatelé _ _ _ _ _ _ 0,00 0,00 - daň z příjmů P_O _ _ _ 0,00 292 090,00 ! - DPH _ _ ______ _ _ _ 138 831,00 50 376,00 ' Ostatní dlouhodobé závazky _ _ _ ...
2021-16/3
Než začnete vyplňovat tiskopis,přečtěte si,prosím,pokyny.1 Počet příloh II.oddílu Počet zvláštních příloh8) Počet samostatných příloh9) otisk podacího razítka finančního úřadu 05 Název poplatníka I.oddíl – údaje o poplatníkovi Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územnímu pracovišti v,ve,pro 01 Daňové identifikační číslo 03 Daňové přiznání1) dodatečné 6) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne 04 Kód rozlišení typu přiznání 13 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE2) Zdaňovací období podle § 21a písm.) zákona e) číslo telefonud) stát/kód státu 08 Přiznání podal poradce1) ano ne 09 Plná moc poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne2) 10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1) ano ne 11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích,přiloženy1),7) ano ne 2) ano ne Základní investiční fond podle § 17b zákona1) ano ne 12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami9) Kód 07 Kategorie účetní jednotky Kód a) ulice a číslo orientační,část obce a číslo popisné 06 Sídlo10) b) obec c) PSČ C Z 02 Identifikační číslo P Ř I Z N Á N Í k XXXX z příjmů právnických osob podle zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za zdaňovací období nebo za období,za které se podává daňové přiznání od do.<.>.<.> (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2020 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2021,za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31.prosince 2021)25 5404 MFin 5404 - vzor č.31 6 0 8 1 6 1 8 0 3 1 1 2 2 0 2 0 XXXX o d p a d u B o r e k XXXX M S d r u ž e n í p r o l i k v i d a c i k o m u n á l n í h o 3 8 0 0 1 6 0 8 1 6 1 8 0 A A 0 Dačicích K r a j í ř o v a 2 7 Jihočeský kraj VEŘEJNÁ SPRÁVA A HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA XXXXX 1 D A Č I C E VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY XXXXX T XXX 3 0 1 0 1 2 0 2 0 1 II.oddíl – daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“) Vyplní v celých Kč popl...
2021-16/2
Ministerstvo financí ČR schváleno Č.j.111/138 224/2002
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH
<br> - XXX
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Sdružení pro likvidaci kom
<br> 2620 _ '12 ' “6081—6180-
<br> __ Fin—g-ízlví
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč na dvě desetinná místa
<br> ! Měsíc IČO:
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> SVAZKÚ oscl
<br> unálního odpadu Borek,Krajířova 27,Dačice
<br> Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od __ __.<.> _.<.>.! __ _._ _ _ _ _fOZLOČeL __.? čméllácb.<.> EOČÉĚKU mk“ _ a b 1 2 : 3 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2131 Příjmy z Pronálmu Pozemků 13 000,00 13 000,00 17 448,00 3722 2132 Příjmy Z Pronáimu ost- nem- věd & leiic 5 137 400,00 5 137 400,00 5 137 490,60 3722 2133 Příjmy Z pronájmu movitých věcí 6 300,00 6 300,00 6 374,28 3722 "** 5 156 700,00 5 156 700,00 5 161 312,88 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 2141 Přílmyz úroků 1 000,00 1 000,00 1 102,86 6310 **** 1 000,00 1 000,00 1 102,86 Celkem _ 5 157 700,00 5 157 700,00 5 162 415,74
<br> oddíl !./ 1
<br> ||.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf Položka Schválený Rozpočet,Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b_ _ 1 2 _ _ 3 __ 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu in 5 000,00 5 000,00 0,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 16 000,00 15 022,00 3722 5166 Výdaie na dodav.pořlzenl informací 30 000,00 30 000,00 27 104,00 3722 5168 Zpracování XXX a služby souv S IT X kom XX XXX,00 15 000,00 11 548,24 3722 5169 Nákup ostatnich služeb 55 000,00 55 000,00 38 340,00 3722 5171 Výdaje na dodavatel-žailšť-Opravy a údrž 100 000,00 89 000,00 0,00 3722 5175 Výdaje na Poř- věcí a služeb - pohoštění 2 000,00 2 000,00 0,00 3722 6121 Budbvy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,00 1 233 653,00 3722 6130 Pozemky 2 418 600,00 2 418 600,00 2 418 600,00 3722 **** 4 841 600,00 4 830 600,00 3 744 267,24 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 5163 Služby Peněžn...
2021-16/1
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
<br> Krajířova 27,380 13 Dačice I
<br>
<br>
<br>
POZVÁNKA VŠEM ČLENSKÝM OBCÍM
<br>
na Valnou hromadu DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek <,>
<br>
která se uskuteční
<br> v úterý 22.června 2021 v 15:00 h
v sále Kina Beseda Dačice <.>
<br>
<br>
<br> Program jednání:
<br>
1.Zahájení a kontrola úkolů z poslední valné hromady
2.Zpráva o činnosti představenstva
3.Zpráva dozorčí rady
4.Zpráva provozovatele
5.Závěrečný účet za rok 2020
6.Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020
7.Roční účetní závěrka za rok 2020
8.Informace k rozšíření skládky Borek – výběrové řízení
9.Různé
10.Závěr
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXX
předseda LKO Borek

Načteno

edesky.cz/d/4705794

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz