« Najít podobné dokumenty

Obec Jiřice (Nymburk) - Schválený závěrečný účet 2020 a přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jiřice (Nymburk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výkaz zisku a ztráty (112.52 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Jiřice; IČO 00876089; Jiřice 56,Jiřice,289 22
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 13.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2 043 837,19 0,00 2 559 704,29 0,00
I.Náklady z činnosti 1 981 820,85 0,00 2 531 174,29 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 119 629,58 0,00 188 839,08 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 101 733,71 0,00 72 919,40 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 45 593,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 11 589,21 0,00 304 627,36 0,00
<br> 9.Cestovné 512 8 724,00 0,00 13 560,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 11 542,00 0,00 13 590,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 632 166,10 0,00 795 123,58 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 860 175,00 0,00 808 825,80 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 61 258,00 0,00 54 156,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00 0,00 300,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 100,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 60,00 0,00 60,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 21 016,00 0,00
...
rozvaha12/20 (157.36 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Jiřice; IČO 00876089; Jiřice 56,Jiřice,289 22
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 13.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 27 900 630,23 2 307 304,00 25 593 326,23 20 816 058,09
A.Stálá aktiva 15 384 724,84 2 306 488,70 13 078 236,14 9 270 577,58
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 122 509,00 43 859,00 78 650,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 43 859,00 43 859,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 78 650,00 0,00 78 650,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 12 477 215,84 2 262 629,70 10 214 586,14 6 485 577,58
<br> 1.Pozemky 1 297 358,21 0,00 1 297 358,21 1 303 709,56031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 9 092 106,03 1 007 776,00 8 084 330,03 3 847 602,92021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 476 617,20 293 661,00 182 956,20 164 968,20022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 961 192,70 961 192,70 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 649 941,70 0,00 649 941,70 1 169 296,90042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00...
př.12/20 (127.21 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Jiřice; IČO 00876089; Jiřice 56,Jiřice,289 22
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 13.2.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončední činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách o obecných účetních zásadách:
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tisíc Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tisíc Kč
K 31.12.2020 obec nezískala nezúplatně majetek od státu
Změny způsobu oceňování nenastaly
Účetní jednotka provádí roční odpisy,odpisový plán je stanoven dle příloh ČUS 708
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v cizí měně nejsou realizovány
<br> Účetní jednotka není plátcem DPH a nemá hospodářskou činnost
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1 004 000,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,...
fin 12 (381.83 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Jiřice; IČO 00876089; Jiřice 56,Jiřice,289 22
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 5.2.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 060 000,00 1 170 900,00 1 170 844,88Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 14 000,00 14 500,00 14 476,54Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 99,84
<br> 1113 80 000,00 88 700,00 88 684,09Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,98
<br> 1121 670 000,00 670 000,00 665 213,24Daň z příjmů právnických osob 99,29
<br> 1122 50 000,00 41 610,00 41 610,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 1 650 000,00 1 814 300,00 1 814 287,63Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 22 000,00 22 000,00 956,70Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4,35
<br> 1337 160 000,00 0,00 0,00Poplatek za komunální odpad 0,00
<br> 1340 0,00 173 000,00 157 000,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 90,75
<br> 1341 5 000,00 6 400,00 6 000,00Poplatek ze psů 93,75
<br> 1342 20 000,00 22 800,00 2 712,00Poplatek z pobytu 11,89
<br> 1361 1 000,00 1 000,00 750,00Správní poplatky 75,00
<br> 1381 15 000,00 28 000,00 25 199,87Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 90,00
<br> 1511 430 000,00 430 000,00 383 086,21Daň z nemovitých věcí 89,09
<br> 4111 0,00 357 387,10 357 387,10Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 52 300,00 54 500,00 54 500,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4213 0,00 1 066 203,00 1 066 203,00Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100,00
<br> 4 229 300,00Bez par...
schválený závěrečný účet (444.08 kB)
Schválený Závěrečný účet za rok 2020
Obec Jiřice
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Jiřice
Jiřice 56
289 22
<br> 00876089
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 325575469
E-mail urad@obecjirice.cz
<br> Přílohy k Závěrečnému účtu:
<br> FIN 12_2020
<br> Rozvaha 12_2020
<br> Výkaz zisku a ztráty 12_2020
<br> Příloha 12_2020
<br> Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2020
<br> Doplňující údaje
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 1
<br> Měsíční stav finančních prostředků 4
<br> Bilance dotací 5
<br> Majetek 6
<br> Závěrečný účet 2020 - komentář 7
<br> Strana
<br>
<br> Obec Jiřice,IČO 00876089 KEO4 1.8.13 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
Schválený
<br> závazný ukazatelSkutečnost %
Upravený
<br> závazný ukazatel %org2 Rozdíl
XXXX XXXXXX Bez paragrafu 5 848 911,26 4 229 300,00 5 961 300,10138,30 98,11XXXXXXXXXX 112 388,84
<br> 3341 XXXX XXXXXX Rozhlas a televize 0,00 500,00 500,000,00 0,00XXXXXXXXXX 500,00
<br> 3613 XXXX XXXXXX Nebytové hospodářství 37 651,53 24 000,00 37 700,00156,88 99,87XXXXXXXXXX 48,47
<br> 3639 XXXX XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde 229 475,00 16 200,00 245 500,001 416,5 93,47XXXXXXXXXX 16 025,00
<br> 3722 XXXX XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000,00 0,00 3 000,000,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00
<br> 3725 XXXX XXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních 71 483,00 40 000,00 71 500,00178,71 99,98XXXXXXXXXX 17,00
<br> 5512 XXXX XXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 0,00 5 000,000,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00
<br> 6171 XXXX XXXXXX Činnost místní správy 1 500,00 0,00 1 500,000,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00
<br> 6310 XXXX XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 7 102,00 14 000,00 14 000,0050,73 50,73XXXXXXXXXX 6 898,00
<br> Příjmy CELKEM: 6 204 122,79 4 324 000,00 6 340 00...

Načteno

edesky.cz/d/4705784

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jiřice (Nymburk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz